Home Actueel Vastgoed Inspraak over wijziging kamerverhuur Haarlem

Inspraak over wijziging kamerverhuur Haarlem

Vastgoed
06-12-18 Claudia van Meurs-Janssens

De gemeente Haarlem wil de Huisvestingsverordening wijzigen. In dat kader zijn regels opgesteld voor bouwkundige splitsing, tijdelijke vakantieverhuur via websites als Airbnb, maar ook voor het omzetten van een zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige eenheden (met andere woorden: kamerverhuur). Dat laatste staat centraal in deze blog.

Waar dat in andere steden al langer geregeld was, was er in Haarlem geen vergunningsplicht voor kamerverhuur. Als het aan de gemeente Haarlem ligt, komt daar verandering in. De druk op de woningmarkt wordt ook hier groter, Haarlem is een populaire stad. De gemeente Haarlem geeft aan de leefbaarheid van de stad niet uit het oog te willen verliezen en stelt daarover in het Collegebesluit:

“Aan de ene kant zijn woningvormen, omzetten en splitsen middelen om woningen toe te voegen aan de bestaande voorraad, waarmee tegemoet wordt gekomen aan een gedeelte van de woningvraag. Aan de andere kant neemt het aantal overlastmeldingen toe, omdat het aantal huishoudens in een straat of buurt dat gebruik maakt van de openbare ruimte en voorzieningen in die straat of buurt door omzetten of (bouwkundig) splitsen toeneemt. Bovendien kunnen door omzetten, woningvorming en splitsing schaarse delen van de bestaande woningvoorraad komen te verdwijnen.”

Daarom wil de gemeente Haarlem paal en perk stellen aan onder andere de mogelijkheid tot omzetting van zelfstandige woonruimte naar onzelfstandige woonruimte. De voorgenomen vergunningsplicht geldt voor het omzetten voor woonruimte in aangewezen, vooral vooroorlogse wijken, die gekenmerkt worden door een groot aantal kleinere eengezinswoningen en boven-/benedenwoningen. Voor wijken waar de druk op de openbare orde te hoog is geworden, door (fiets)parkeren en huisvuil, geldt dat geen vergunningen voor omzetten worden verleend tot het einde van de looptijd van de Huisvestingsverordening (2021). Voor de overige wijken kan een vergunning onder voorwaarden worden verleend. In de vooroorlogse wijken gelegen in dit gebied worden woningen met een bruto vloeroppervlak kleiner dan 100 m2 uitgesloten voor woningvorming, vanuit de wens om deze categorie te behouden. De voorwaarden gaan over extra eisen aan de kwaliteit, zoals oppervlakte en geluidseisen, maar ook over de openbare ruimte, zoals middelen voor vuilnisinzameling en parkeerruimte. Ook goed verhuurderschap wordt als voorwaarde opgenomen, om malafide verhuurders uit te sluiten.

Uiteraard heb ik de conceptaanpassing van de Huisvestingswet bestudeerd. Daaruit maak ik op dat de gemeente Haarlem veel vrijheid heeft om voorwaarden en voorschriften aan een vergunning te verbinden. Anders dan nu in Amsterdam, zijn de eisen met betrekking tot geluidisolatie van de woning echter niet in beton gegoten. De gemeente Haarlem kán daar voorwaarden aan stellen, maar er is geen standaardbepaling opgenomen. Verder zijn de weigeringsgronden van de vergunning ruim geformuleerd. Zo geldt onder andere dat de vergunning geweigerd kan worden als naar het oordeel van de gemeente Haarlem het belang van behoud of samenstelling van de woonruimtevoorraad groter is dan het met de omzetting gediende belang.

Gevolgen voor bestaande situaties

Wat betekent dit voornemen van de gemeente Haarlem voor bestaande situaties? Het omzetten van een zelfstandige woonruimte wordt vanaf de vaststelling van de aangepaste Huisvestingsverordening vergunningsplichtig. Voor bestaande situaties, die vanaf vaststelling van de aangepaste verordening in strijd zijn met de nieuwe regels uit de verordening, geldt geen vergunningsplicht. Wel kan er voor een dergelijke situaties een handhavingsbesluit worden genomen, als er sprake is van strijd met het bestemmingsplan, het Bouwbesluit of de Woningwet.

Haarlemmers en andere belanghebbenden mogen vóór 14 december 2018 reageren op de voorgenomen wijzigingen. Schriftelijke inspraakreacties kunnen worden gestuurd naar de gemeente Haarlem, t.a.v. mevrouw S. Knip, Postbus 511, 2003 PB Haarlem. Inspraakreacties kunt u ook mailen naar: HVV2019@haarlem.nl.

Meer weten? Neem contact met ons op!

Deel dit artikel