Home Actueel Arbeidsrecht Zijn krantenbezorgers in loondienst van De Persgroep?

Zijn krantenbezorgers in loondienst van De Persgroep?

Arbeidsrecht Archief Flexibele arbeidsrelaties
18-07-18

Op 10 juli jl. oordeelde het Gerechtshof Amsterdam dat de bezorgers van De Persgroep niet werkzaam zijn op grond van een arbeidsovereenkomst, maar dat sprake is van een overeenkomst van opdracht. Hoe is het hof tot dit oordeel gekomen? Ik zal dat hieronder toelichten.

Er is sprake van een arbeidsovereenkomst (aldus artikel 7:610 BW) als wordt voldaan aan de volgende elementen:

Het hof stelt voorop (volgens vaste rechtspraak) dat bij de toetsing of een rechtsverhouding beantwoordt aan de hiervoor vermelde criteria moet worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, in onderling verband bezien. Daarbij dienen niet alleen de rechten en verplichtingen in aanmerking te worden genomen die partijen bij het aangaan van de rechtsverhouding voor ogen stonden, maar dient ook acht te worden geslagen op de wijze waarop partijen uitvoering hebben gegeven aan hun rechtsverhouding en aldus daaraan inhoud hebben gegeven. Niet één enkel kenmerk is beslissend, maar de verschillende rechtsgevolgen die partijen aan hun verhouding hebben verbonden, moeten in hun onderling verband worden bezien.

Wat betekent bovenstaande concreet in deze zaak van de krantbezorgers bij De Persgroep. Welke omstandigheden leiden ertoe dat het Gerechtshof tot het oordeel komt dat er geen sprake is van een arbeidsovereenkomst:

Wat heeft partijen voor ogen gestaan bij het aangaan van de rechtsverhouding

Op welke wijze hebben partijen uitvoering gegeven aan de overeenkomst

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat de rechtsverhouding niet als arbeidsovereenkomst kan worden gekwalificeerd, maar als een overeenkomst van opdracht. Er was geen sprake van een gezagsverhouding en er bestond geen persoonlijke verplichting om arbeid te verrichten.

Dit oordeel werd niet anders, door de volgende door de bezorgers aangedragen argumenten:

Meer weten over het kwalificatieverschil tussen de arbeidsovereenkomst en de overeenkomst van opdracht?

Deel dit artikel