Home Actueel Arbeidsrecht Wijzigingen NOW 1.0 en 2.0

Wijzigingen NOW 1.0 en 2.0

Arbeidsrecht Corona
07-10-20 Maarten Tanja

Op 30 september 2020 is een aantal wijzigingen voor NOW 1.0 en 2.0 gepubliceerd. Hieronder tref je een overzicht van de voor jou mogelijk relevante punten.

NOW op werkmaatschappijniveau – de wijzigingen

De hoofdregel voor een beroep op NOW is dat de omzetdaling wordt beoordeeld op het niveau van het hele concern. Dat betekent dat een vennootschap alleen in aanmerking komt voor NOW als het gehele concern een omzetverlies van ten minste 20% heeft. Dit zal je bekend zijn.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies in de driemaandsperiode (NOW 1.0) en/of viermaandsperiode (NOW 2.0) is het mogelijk gemaakt dat de omzetdaling op het niveau van (1) een specifieke werkmaatschappij of (2) van een groepsdeel wordt bepaald. In dat geval wordt het omzetverlies van 20% of meer bepaald voor de werkmaatschappij of het groepsdeel.

Om gebruik te kunnen maken van deze uitzondering voor werkmaatschappijen geldt een aantal vereisten. Die vereisten bleken in de praktijk niet goed werkbaar en hadden zelfs tot gevolg dat werkgevers geen gebruik konden maken van de uitzondering, of een subsidie van nihil zouden krijgen. De vereisten zijn daarom als volgt gewijzigd:

  1. De voorwaarde vervalt dat de aanvraag voor het voorschot op de subsidie voor NOW 1.0 ingediend moest zijn op of na 5 mei 2020. Ook werkgevers die het voorschot al eerder hadden aangevraagd, kunnen alsnog gebruik maken van deze regeling.
  2. Verder wijzigt de timing van twee voorwaarden. Aan de voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen, hoeft nu pas voldaan te zijn bij de aanvraag om subsidievaststelling. Dus niet meer op het moment dat het voorschot werd aangevraagd. Het gaat hier om:
    1. Het beschikken over een verklaring dat geen dividend en/of bonus wordt uitgekeerd of eigen aandelen worden ingekocht; en
    2. De overeenkomst met de vakbond of andere vertegenwoordiging van werknemers over werkbehoud.

De overige vereisten voor NOW op het niveau van de werkmaatschappij of het groepsdeel blijven onveranderd. Zie voor meer informatie hierover ons blog: Tweede wijziging NOW aanvraag werkmaatschappijen binnen concerns.

Verduidelijking verbod uitkeren van dividend, bonussen en het inkopen van eigen aandelen

Het verbod tot uitkeren van dividend en bonussen en het inkopen van eigen aandelen is verduidelijkt. De passage waarin vermeld stond dat het verbod geldt tot de jaarvergadering waarin de jaarrekening van 2020 werd vastgesteld, is komen te vervallen.  Deze aanpassing leidt in principe niet tot een inhoudelijke wijziging, omdat steeds was bedoeld dat het verbod ziet op het boekjaar 2020. De tekst was op dit punt wel wat verwarrend, omdat het – ten onrechte – de indruk wekte dat direct na de vaststelling van de jaarrekening alsnog bonus of dividend uitgekeerd kon worden over 2020. Dit is in strijd met de NOW en niet beoogd. De Minister heeft deze zin nu geschrapt en maakt helder dat geen dividend of bonussen mogen worden uitgekeerd en geen eigen aandelen ingekocht mogen worden over 2020.

Aanleveren documenten bij vaststelling

Vanaf vandaag (7 oktober) is het mogelijk om voor NOW 1.0 de aanvraag tot subsidievaststelling in te dienen via de website van UWV. Voor NOW 2.0 kan dat vanaf 16 november a.s. Bij de vaststellingsaanvraag hoeven geen documenten meer meegestuurd te worden als bewijs voor de omzetdaling, of bewijs waaruit blijkt dat aan de voorwaarden voor een beroep op de uitzondering voor werkmaatschappijen is voldaan. De werkgever hoeft dus slechts de informatie op het aanvraagformulier in te vullen. De werkgever moet daarop aangeven wat de gerealiseerde omzet en omzetdaling is en welke referentieperiode geldt. Daarnaast dient bij een aanvraag op werkmaatschappijniveau verklaard te worden dat aan de voorwaarden is voldaan. Indien een derdenverklaring of accountantsverklaring verplicht is, wordt die verklaring meegestuurd.

UWV kan tot 5 jaar na de subsidievaststelling ter controle stukken opvragen bij de werkgever. Het is aan de werkgever om over een controleerbare administratie te beschikken en deze informatie dan te verstrekken.

Te verwachten wijzigingen

Nog niet alle problemen zijn hiermee opgelost. De Minister heeft aangegeven dat sommige bedrijven tegen het probleem aanlopen dat zij bij de aanvraag tot subsidieverlening niet dezelfde referentieperiode voor de omzetdaling hebben opgegeven als de rest van de groep, bijvoorbeeld omdat zij zich op het moment van de aanvraag niet bewust waren van deze verplichting. Deze verplichting blijft vooralsnog gehandhaafd.

Omdat achteraf geen correctie voor de referentieperiode kan worden aangebracht, betekent dit dat de werkgever onvermijdelijk een aanvraag voor subsidievaststelling zal moeten indienen die in strijd is met de NOW-regeling. De Minister geeft aan dat hij voor dit probleem mogelijke oplossingen in kaart gaat brengen. We veronderstellen dat alsnog een mogelijkheid zal worden geboden om de juiste referentieperiode te kiezen en dus bij de aanvraag tot subsidievaststelling een wijziging aan te brengen, maar daarover is nog geen duidelijkheid. Vanzelfsprekend houden we dit in de gaten.

Als er nieuwe updates zijn over de NOW, informeren we je hierover. Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

PS.: Ben je op zoek naar informatie over NOW 3.0? Deze informatie vind je terug in ons vorige blog.

Deel dit artikel