Home Actueel Archief Wijziging van het Nederlandse B.V.-recht

Wijziging van het Nederlandse B.V.-recht

Archief
30-08-12

Op 1 oktober 2012 treedt het wetsvoorstel tot vereenvoudiging en flexibilisering van het B.V.-recht in werking, waarmee het B.V.-recht grondig wordt herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? En welke mogelijkheden biedt deze Flex-Wet u als ondernemer?

 
1. De oprichting van een B.V. wordt eenvoudiger
Er worden minder formele eisen gesteld. 
Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,– bij de oprichting van een B.V. komt te vervallen.
De bankverklaring bij storting op aandelen in geld wordt afgeschaft.
Bij storting op aandelen in natura is geen accountantsverklaring meer nodig. De eis van de inbrengbeschrijving door de bestuurders of oprichters blijft wel gelden.
– De nominale waarde van aandelen mag in een vreemde valuta.
 
2. Kapitaal en crediteurenbescherming 
– De knellende  regels van nachgründung, verbod op financial assistance, inkoop van aandelen en kapitaalvermindering komen te vervallen.
Uitkeringen aan aandeelhouders worden onderworpen aan een goedkeuringsrecht van het bestuur. Hieronder wordt mede begrepen inkoop van aandelen en kapitaalvermindering.
Een B.V. mag, behoudens de reserves die de B.V. krachten de wet of haar statuten dient aan te houden, haar gehele vermogen aan haar aandeelhouders uitkeren. Het bestuur moet echter vooraf beoordelen of de B.V. aan haar verplichtingen kan blijven voldoen. Het bestuur dient niet tot uitkering over te gaan indien zij redelijkerwijs voorziet dat de B.V. na de uitkering in zwaar weer terecht kan komen. Bestuurders worden in dat kader geacht twaalf maanden vooruit te kijken. De verwachting is dat bestuurders van een B.V.  bij de beoordeling of een uitkering geoorloofd is een beroep zullen doen op externe accountants. 
Bestuurders die een uitkering aan de aandeelhouders hebben gedaan terwijl duidelijk was dat deze uitkering het voortbestaan van de B.V. bedreigt of kan bedreigen, lopen het risico om aansprakelijk te worden gesteld. Bestuurders kunnen hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld voor het tekort dat door de uitkering is ontstaan, met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
Aandeelhouders die een dergelijke uitkering hebben ontvangen kunnen genoodzaakt worden het bedrag terug te betalen aan de B.V., met de wettelijke rente vanaf de dag van de uitkering.
 
3. Verruiming mogelijkheden besluitvorming
De mogelijkheden voor aandeelhouders om besluiten buiten vergadering te nemen worden ruimer. De thans geldende unanimiteitseis voor besluitvorming buiten vergadering en het schriftelijkheidsvereiste komen te vervallen. Indien hierin in de statuten is voorzien, kunnen aandeelhoudersbesluiten voortaan ook buiten vergadering worden genomen.
Aandeelhoudersvergaderingen mogen voortaan ook in het buitenland worden belegd.
De oproepingstermijn voor aandeelhoudersvergaderingen wordt verkort tot acht dagen (nu is dit minimaal 14 dagen).
Aan aandeelhouders kan met betrekking tot specifieke besluiten een bijzonder stemrecht worden toegekend. Specifieke aandeelhouders kunnen bijvoorbeeld statutair gerechtigd worden om bepaalde investeringsbesluiten goed te keuren. Ook kan vastgelegd worden dat zij een bestuurder kunnen benoemen die hun belangen behartigt. 
 
4. Winstrecht en aandeelhouders
– Een B.V. kan voortaan aandelen zonder winstrecht hebben. 
Ook zijn straks aandelen zonder stemrecht mogelijk.
Uit de statuten dient te blijken of houders van certificaten toegang hebben tot de algemene vergadering van aandeelhouders (“vergadergerechtigd zijn”). Hierdoor wordt de discussie over de vraag of certificaten met of zonder medewerking van een B.V. zijn uitgegeven (zogenaamde “bewilligde” of “niet-bewilligde” certificaten) niet langer relevant om te bepalen of men wel of niet gerechtigd is om een vergadering bij te wonen. Dit geldt niet voor certificaten die voor 1 oktober 2012 zijn uitgegeven. 
 
5. De verplichte blokkeringsregeling wordt afgeschaft
Nu moet een aandeelhouder indien hij zijn aandelen wil verkopen, goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders of de aandelen aan zijn medeaandeelhouders aanbieden. Dat hoeft straks niet meer. Indien er toch een blokkeringsregeling in de statuten van een B.V. wordt opgenomen, kunnen in de statuten afspraken over de prijs of de methode om tot een prijs te komen, worden gemaakt.
Ook kan onder de nieuwe wetgeving in de statuten de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen voor een bepaalde periode (“lock up”) worden uitgesloten. 
 
6. Aanpassing geschillenregeling
De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders wordt gestroomlijnd en verbeterd. Onder de nieuwe geschillenregeling is een tussentijds beroep niet meer mogelijk. 
Het wordt mogelijk om in de statuten een alternatieve geschillenregeling  op te nemen. 
 
Uit bovengenoemde opsomming blijkt dat er veel dwingende regels verdwijnen. Een onderneming kan de statuten van een B.V. straks veel meer op maat laten maken. Daardoor is het mogelijk om beter aan te sluiten bij de sector waarin een onderneming opereert. 
 
Het is met de invoering van de Flex B.V. mogelijk om zaken in de statuten vast te leggen, die voorheen alleen in een aandeelhoudersovereenkomst konden worden geregeld. Let wel: statuten dienen bij de Kamer van Koophandel te worden gedeponeerd. De afspraken die u in de statuten vastlegt, zijn dus voor derden, waaronder uw concurrenten, zichtbaar. Het kan dan ook de voorkeur genieten om bepaalde regelingen niet in de statuten op te nemen, maar in een aandeelhoudersovereenkomst. 
 
Het is niet verplicht om met de invoering van de Flex-Wet de statuten van bestaande B.V. ’s te wijzigen. Om optimaal te profiteren van alle nieuwe mogelijkheden en vrijheid zal dat vaak wel noodzakelijk zijn. 

Deel dit artikel