Home Actueel Archief Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Wijziging Arbeidsomstandighedenwet

Archief
17-10-16

Afgelopen maand heeft de Tweede Kamer ingestemd met wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet (ook wel: Arbowet). Indien ook de Eerste Kamer de wet aanneemt, zal deze naar verwachting in 2017 in werking treden. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen?

Rol van de preventiemedewerker

De preventiemedewerker helpt de werkgever bij allerlei taken ter uitvoering van de Arbowet. De preventiemedewerker adviseert de werkgever en doet onder andere een risico-inventarisatie en – evaluatie. In de gewijzigde Arbowet zal worden vastgelegd dat de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging van een organisatie instemmingsrecht heeft bij de keuze voor de persoon van preventiemedewerker. Ook zullen het medezeggenschapsorgaan en de werkgever met een gemeenschappelijk opvatting moeten komen over de rol van de preventiemedewerker binnen de organisatie. Hierdoor wordt meer draagvlak en een duidelijkere taak voor de preventiemedewerker gecreëerd.

Consult bij de bedrijfsarts

In de gewijzigde Arbowet wordt vastgelegd dat een werknemer het recht heeft om zelf een consult bij de bedrijfsarts aan te vragen. Dit recht heeft de werknemer ten tijde van ziekte maar ook indien de klachten nog niet hebben geleid tot verzuim. De werkgever is verplicht om deze mogelijkheid kenbaar te maken aan de werknemers en er mogen geen onnodige drempels zijn wat betreft tijdstip en plaats. De werkgever zal door de bedrijfsarts niet worden geïnformeerd over het consult, de aanleiding of de uitkomsten daarvan op tot personen herleidbaar niveau.

Contracten met de arbodienstverleners

De gewijzigde Arbowet verplicht de werkgever en de arbodienstverleners om een zogenoemd ‘basiscontract’ aan te gaan. In de Arbowet worden minimumeisen vastgelegd waaraan dit contract in ieder geval moet voldoen. Hierdoor moet de professionalisering en de handhavingsbevoegdheid van de Inspectie SZW worden bevorderd. De huidige verplichting van de bedrijfsarts tot het opsporen, onderkennen en diagnosticeren van beroepsziekten wordt niet gewijzigd maar zal door de wijziging wel verplicht moeten worden opgenomen in het basiscontract. Daarnaast worden de volgende vier nieuwe rechten dan wel verplichtingen ingevoerd die ook opgenomen moeten worden in het basiscontract.

  1. De verplichting van de bedrijfsarts om de werknemer, tenzij zwaarwegende argumenten zich hiertegen verzetten, de mogelijkheid van een second opinion aan te bieden. De werknemer kan dit verzoek doen bij de bedrijfsarts of de bedrijfsarts kan zelf aanbieden dat er een second opinion wordt gevraagd van een andere bedrijfsarts.
  2. De verplichting van de bedrijfsarts om een adequate klachtenbehandeling te hebben. In dit kader moet aansluiting worden gezocht bij de bestaande klachtenprocedures zoals die van gecertificeerde arbodiensten.
  3. Het recht van de bedrijfsarts om iedere werkplek bij de werkgever te bezoeken.
  4. Het recht van de bedrijfsarts om met het medezeggenschapsorgaan, de preventiemedewerker of belanghebbende werknemers overleg te voeren in het kader van bedrijfsbeleid voor gezond en veilig werken.

Het is nog even afwachten of het wetsvoorstel de Eerste Kamer doorkomt. Wij houden u uiteraard op de hoogte van de ontwikkelingen. Heeft u in de tussentijd vragen dan kunt u contact opnemen met mij of één van mijn collega’s van de praktijkgroep Arbeidsrecht.

 

Deel dit artikel