Home Actueel Archief Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Wet kenbaarheid energieprestatie gebouwen

Archief
21-08-12

Geen EPC bij verhuur? Dan geniet huurder 10% korting op de huurprijs.

 

Geen EPC bij verkoop? Dan is levering niet mogelijk. 

 

 

Het wetsvoorstel

In december van 2011 is bij de Tweede Kamer een wetsvoorstel ingediend tot wijziging van de Woningwet en enige andere wetten, ter implementatie van een Europese richtlijn voor de kenbaarheid van energieprestaties van gebouwen. De beoogde datum van inwerkingtreding van de wet is 1 januari 2013. Strekking van de wet is om er voor te zorgen dat bij bouw, verkoop of verhuur van een gebouw een Energie Prestatie Certificaat (een EPC) wordt verstrekt aan de toekomstige huurder of koper van dat gebouw. De wet voorziet eveneens in handhaving van het EPC in geval van niet aanwezigheid.
 
Geen EPC betekent sanctie 
Sinds 2008 moet bij verkoop en verhuur op grond van het Besluit energieprestatie al een energielabel worden verstrekt, maar op de niet-naleving daarvan is tot nu toe nog geen sanctie gesteld. Dat wordt met de nieuwe wet anders. Vanaf 9 juli 2012 moeten de lidstaten in hun nationale regelgeving vastleggen welke sanctie zij bij niet-naleving van het EPC gaan toepassen. Nederland kiest grotendeels voor privaatrechtelijke sancties, zoals een huurkorting van rechtswege en een verbod tot levering van een onroerende zaak zolang er geen EPC voorhanden  is. Ten aanzien van een aantal verplichtingen op grond van de nieuw wet geldt als sanctie bij niet-naleving de oplegging van een dwangsom.

Een EPC is een must. 

Een erkende deskundige geeft op een daartoe strekkend verzoek een EPC af aan degene die een belang heeft bij het beschikken daarover. In het geval van een gebouwencomplex zou een dergelijk verzoek gedaan kunnen worden door de VVE. Een EPC heeft een geldigheidsduur van 10 jaar vanaf de datum van afgifte.
 
Gebouwen
De nieuwe wet geldt met name bij verkoop en verhuur van kantoren, winkels en geliberaliseerde woonruimte. Van de wet zijn uitgezonderd beschermde monumenten in de zin van de Monumentenwet 1988, kerken, gebouwen met een gebruiksoppervlakte van minder dan 50m2, industriepanden, werkplaatsen en opslagruimten. Voor niet-geliberaliseerde woonruimten geldt nu al dat bij aanvang van een huurovereenkomst (vanaf 1 juli 2011) een EPC dient te worden verstrekt. De sanctie op niet-naleving van dit voorschrift is dat het aantal woningwaarderingspunten drastisch wordt verlaagd. Vanaf 2014 zal deze regeling voor alle niet-geliberaliseerde woonruimten gelden.
 
Sancties bij verhuur en verkoop
Als er bij de aanvang van een nieuwe huurovereenkomst geen EPC voorhanden is, geldt een huurkorting van rechtswege van 10% van de huurprijs tot het moment dat er door verhuurder een EPC verstrekt wordt. Van deze bepaling mag niet ten nadele van de huurder worden afgeweken. De huurder mag deze sanctie zonder tussenkomst van de rechter toepassen en zelf inhouden en/of als onverschuldigd betaald terugvorderen. De huurder hoeft de verhuurder slechts in kennis te stellen van zijn voornemen tot toepassing van de huurkorting, wanneer hij de korting op de huurprijs wil gaan toepassen. Die verplichting tot kennisgeving geldt niet wanneer de huurder pas in een later stadium besluit met terugwerkende kracht aanspraak te maken op de korting.
 
In geval van verkoop vermeldt het wetsvoorstel dat de verkoper bij de eigendomsoverdracht of oplevering van het gebouw aan de koper een EPC moet verstrekken. Wordt dat niet gedaan, dan zal de notaris de akte van levering niet passeren.
 
 
Overige verplichtingen
Verder zijn de artikelen 11e en 11f van het wetsvoorstel van belang:
Artikel 11e 
1. De eigenaar van een gebouw brengt een daarvoor afgegeven geldig energieprestatiecertificaat aan op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats in dat gebouw, indien: 
a. van dat gebouw een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 in gebruik is bij een overheidsinstelling en veelvuldig door het publiek wordt bezocht, of 
b. een ander gebouw dan bedoeld in onderdeel a wordt verkocht of aan een nieuwe huurder wordt verhuurd, en een gebruiksoppervlakte van meer dan 500 m2 heeft, dat veelvuldig door het publiek wordt bezocht. 
2. Bij ministeriële regeling kan worden bepaald dat het eerste lid van toepassing is op een of meer bij die regeling aan te wijzen onderdelen van het energieprestatiecertificaat.
Op grond van artikel 104a van het wetsvoorstel kan bij niet-naleving van dit voorschrift een dwangsom worden opgelegd.
Artikel 11f 
Degene die een gebouw waarvoor een energieprestatiecertificaat is afgegeven te koop of te huur aanbiedt door middel van advertenties in commerciële media, vermeldt in die advertenties de energieprestatieïndicator, bedoeld in artikel 11b, derde lid.
 
Slot
Kortom, een EPC is een must, zorg dat u er tijdig over beschikt! 

Deel dit artikel