Home Actueel Archief Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

Werkgeversaansprakelijkheid bij een bedrijfsuitje

Archief
26-02-14

Hoe gekker en spannender, hoe beter. Zo luidt vaak het devies bij bedrijfsuitjes, althans bij de werknemers. Maar pas op als werkgever: hoe gevaarlijker de activiteit, hoe groter de kans dat uw werknemers schade lijden. Dat u als werkgever aansprakelijk kan worden gehouden voor dergelijke geleden schade blijkt uit het navolgende geval.

 

Speedboottocht

Jaarlijks wordt door Werkgever X een landelijke personeelsdag georganiseerd. Deze dag bevat (vrijwel) altijd een actief en competitief onderdeel. Een dergelijke dag vond ook plaats in 2008. Voor de organisatie had Werkgever X een evenementenbureau ingeschakeld. Het actieve deel van de dag bestond onder meer uit het varen over de rivier de Maas met speedboten.

 

Tijdens de speedboottocht werd de eerste tien minuten rustig gevaren, daarna werd de snelheid opgevoerd. Er werden bewust golven van andere boten opgezocht om daaroverheen te springen, er werden draaien van 180 graden gemaakt en de twee speedboten voeren zijdelings langs elkaar of kruisten elkaar om elkaars golven te kunnen raken. Na over een golf te zijn gesprongen, is een van de boten met een grote klap tegen een andere golf tot stilstand gekomen. Een werkneemster is daarbij gewond geraakt. Werkgever X werd door de werkneemster aansprakelijk gesteld voor de door haar geleden schade.

 

Werkgeversaansprakelijkheid

In het algemeen kan worden gezegd dat de werkgever aansprakelijk is voor de schade die de werknemer lijdt in de uitoefening van zijn werkzaamheden. Dit is slecht anders indien de werkgever kan aantonen dat hij voldoende maatregelen heeft getroffen en aanwijzingen heeft verstrekt als redelijkerwijs nodig was om te voorkomen dat de werknemer in de uitoefening van zijn werkzaamheden schade leed (de zorgplicht van de werkgever). De werkgever is ook niet aansprakelijk, indien de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de werknemer. Meer specifiek ten aanzien van bedrijfsuitjes geldt dat de werkgever slechts aansprakelijk kan worden gehouden voor schade die werknemers oplopen tijdens een bedrijfsuitje, indien i) er een verplichting was voor de werknemer om deel te nemen aan het bedrijfsuitje of de werknemer een sociale druk ervoer om aan alle onderdelen van het bedrijfsuitje mee te doen en ii) de werkgever zijn zorgplicht heeft geschonden.

 

Door de werknemer te verrichten werkzaamheden

In het aangehaalde voorbeeld stelde de kantonrechter voorop dat ongevallen tijdens door de werkgever georganiseerde (ontspannende) activiteiten aanleiding kunnen geven tot aansprakelijkheid op grond van artikel 7:658 BW (werkgeversaansprakelijkheid). Daarvoor is vereist dat de activiteiten zijn aan te merken als door de werknemer te verrichten werkzaamheden. In het voorliggende geval achtte de kantonrechter dit aannemelijk, mede vanwege het feit dat het organiseren van de jaarlijkse personeelsdag het versterken van de onderlinge band en de teamspirit tussen de werknemers ten doel had en daarmee het bedrijfsbelang diende. Daarnaast achtte de kantonrechter het van belang dat deelname door de werknemers als een sociale verplichting werd ervaren. Dat het actieve en recreatieve programma afweek van de dagelijkse werkzaamheden van de werkneemster en dat de personeelsdag op een zaterdag plaatsvond, was niet relevant.

 

Zorgplicht werkgever

Vervolgens stelde de kantonrechter de vraag aan de orde of Werkgever X aan haar zorgplicht had voldaan. Naar het oordeel van de kantonrechter was dit niet het geval. Werkgever X wist of moet redelijkerwijs hebben geweten dat het met een hoge snelheid (tot 100 kilometer per uur) varen met een speedboot, het daarbij bewust opzoeken van golven van andere boten en vervolgens daarover heen springen, het maken van draaien van 180 graden en het zijdelings langs elkaar varen of naar elkaar toe kruisen van twee speedboten een evident gevaarlijke, althans een risicovolle activiteit was. Daarbij kwam dat de getroffen veiligheidsvoorzieningen onvoldoende waren om de werkneemster te beschermen tegen het letsel zoals zij dat had opgelopen. De kantonrechter was van oordeel dat Werkgever X had moeten afzien van het organiseren van de speedboottocht óf erop had moeten toezien dat dit niet op een zodanige wijze gestalte zou krijgen als nu het geval was.

 

Oordeel van de kantonrechter

De kantonrechter heeft dan ook geoordeeld dat Werkgever X aansprakelijk was voor de schade die de werkneemster had opgelopen tijdens het bedrijfsuitje. Werkgever X werd veroordeeld tot het vergoeden van de schade.

 

Conclusie

Uit bovenstaande blijkt dat werkgevers bedacht moeten zijn op de risico’s die bedrijfsuitjes met zich meebrengen. Lijdt een werknemer schade tijdens een bedrijfsuitje, en is dit uitje door u als werkgever verplicht gesteld of wordt dit als zodanig ervaren, dan kunt u voor de geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Organiseert u als werkgever een bedrijfsuitje, dan is het van belang om zoveel mogelijk eraan te doen om de risico’s voor uw werknemers in te perken. Aangezien een ongeluk ook in een klein hoekje zit, kan het verstandig zijn om voor een bedrijfsuitje een aansprakelijkheidsverzekering met evenementendekking af te sluiten.

 

De werkgeversaansprakelijkheid (ten aanzien van bedrijfsuitjes) is een lastige materie, waarbij de uitkomst van een procedure zeer afhankelijk is van de specifieke omstandigheden van het geval. Mocht u als werkgever aansprakelijk worden gesteld door een werknemer, of wilt u meer weten over werkgeversaansprakelijkheid, dan kunt u altijd contact opnemen met onze praktijkgroep Arbeidsrecht.

Deel dit artikel