Home Actueel Archief U heeft de plicht op tijd te klagen

U heeft de plicht op tijd te klagen

Archief
02-01-14

Heeft u een gebrekkige zaak of dienst geleverd gekregen, dan is het van belang daarover tijdig bij de wederpartij te klagen. Doet u dit niet, dan zou het zo kunnen zijn dat u op het gebrek geen beroep meer kunt doen.

 

Op 8 februari 2013 heeft de Hoge Raad een aantal arresten gewezen die ertoe hebben geleid dat de wet op dit punt enigszins anders moet worden geïnterpreteerd. In deze bijdrage wordt de huidige stand van zaken weergegeven en zal ik afsluiten met een aantal praktische tips, voor zowel de schuldeiser (degene die de zaak of dienst geleverd heeft gekregen) als de schuldenaar (degene die de zaak of dienst heeft geleverd).

 

De wet (artikel 6:89 Burgerlijk Wetboek) verplicht de schuldeiser te onderzoeken of een zaak of dienst gebrekkig is geleverd (de onderzoeksplicht) en verplicht hem de schuldenaar van eventuele gebreken op de hoogte te stellen (de klachtplicht). Met deze twee plichten corresponderen ook een onderzoekstermijn, waarbinnen het vermeende gebrek redelijkerwijze had moeten worden ontdekt, en een klachttermijn, waarbinnen vervolgens geklaagd zou moeten worden. Worden de termijnen overschreden, dan kan de schuldeiser geen beroep meer doen op het gebrek. De ratio daarachter is bescherming van de schuldenaar tegen late en daardoor moeilijk te betwisten klachten.

 

Onderzoeks- en klachtplicht

Bij de beantwoording van de vraag of is voldaan aan de in de wet besloten liggende onderzoeks- en klachtplicht, dient te worden gekeken naar alle omstandigheden van het geval, waaronder de aard en inhoud van de rechtsverhouding, de aard en inhoud van de prestatie en de aard van het gestelde gebrek in de prestatie. Bij de beantwoording van de vraag of tijdig is geklaagd, is ook van belang of de schuldenaar nadeel lijdt door het late tijdstip waarop de schuldeiser heeft geklaagd. In dit verband dient de rechter rekening te houden met enerzijds het voor de schuldeiser ingrijpende rechtsgevolg van het te laat protesteren – te weten verval van al zijn rechten ter zake van de tekortkoming – en anderzijds de concrete belangen waarin de schuldenaar is geschaad door het late tijdstip waarop dat protest is gedaan, zoals een benadeling in zijn bewijspositie of een aantasting van zijn mogelijkheden de gevolgen van de gestelde tekortkoming te beperken. De tijd die is verstreken tussen het tijdstip dat bekendheid met het gebrek bestaat of redelijkerwijs diende te bestaan, en dat van het protest, vormt in die beoordeling weliswaar een belangrijke factor, maar is niet doorslaggevend.

 

Met betrekking tot dit laatste wijzigt de Hoge Raad enigszins zijn eerder gevolgde lijn. Aan het tijdsaspect werd namelijk lange tijd een zeer grote waarde gehecht. Met de arresten van februari 2013 lijkt het nadeelsvereiste zwaarder te zijn gaan wegen dan het tijdsaspect. De klachttermijn is hierdoor meer een belangentoets geworden.

 

Tips voor de praktijk

Voor de schuldeiser

 

Voor de schuldenaar

 

Bij het opnemen van een dergelijk beding in uw algemene voorwaarden helpen wij u graag.

Ook kunt u contact met ons opnemen in het geval u een gebrek heeft ontdekt en de wederpartij daarop wilt aanspreken, alsmede in de omgekeerde situatie, dat u door de wederpartij wordt aangesproken op het gebrekkig leveren van een zaak of dienst. Het is in beide gevallen noodzakelijk direct en adequaat te handelen.

Deel dit artikel