Home Actueel Arbeidsrecht Tweede wijziging NOW: aanvraag werkmaatschappijen binnen concerns

Tweede wijziging NOW: aanvraag werkmaatschappijen binnen concerns

Arbeidsrecht Corona
06-05-20

Eind april heeft minister Koolmees een aantal aanpassingen en uitbreidingen aangekondigd op onder andere het gebied van het concernbegrip bij de NOW. Wij hebben je hierover geïnformeerd. Inmiddels is ook de tekst van de wijziging gepubliceerd.

We lichten deze wijzing hieronder toe.

Aanpassing bepalen omzetverlies bij werkmaatschappij in concern

De hoofdregel blijft dat voor de omzetdaling wordt gekeken naar het gehele concern. Dat betekent dat een vennootschap alleen in aanmerking komt voor de NOW als het gehele concern een omzetverlies heeft van ten minste 20%.

Voor concerns met minder dan 20% omzetverlies is het echter mogelijk gemaakt dat individuele werkmaatschappijen subsidie voor hun loonkosten aanvragen op basis van de omzetdaling van de specifieke werkmaatschappij. De werkmaatschappij moet dan wel een omzetverlies hebben van ten minste 20%.  Deze omzetdaling moet blijken uit een accountantsverklaring.

Aan de mogelijkheid voor individuele werkmaatschappijen om aanspraak te kunnen maken op subsidie zijn de volgende vier voorwaarden verbonden:

Geen personeels-bv

Een personeels-bv kan geen aanvraag voor de NOW indienen. Van een personeels-bv is sprake als de werknemers in dienst zijn bij de ene bv, maar werkzaam zijn in of ten behoeve van een andere bv en waarbij de andere bv de omzet genereert. Van een personeels-bv is sprake als de activiteiten voor ten minste 50% bestaan uit het ter beschikking stellen van werknemers binnen de groep. Het gaat zowel om personeels-bv’s voor het reguliere personeel als voor personeels-bv’s voor specifiek personeel, zoals het management. Personeel-bv’s moeten altijd uitgaan van omzetdaling op concernniveau op basis van de hoofdregel. In de eerdere aankondiging was nog als eis opgenomen dat er überhaupt geen personeels-bv in het concern mocht zijn, maar dat vereiste is versoepeld. De personeels-bv kan dus zelf geen aanvraag indienen, maar eventuele andere werkmaatschappijen wel.

Overeenkomst met betrokken vakbonden over werkbehoud

Een werkmaatschappij met 20 of meer werknemers moet met de belanghebbende vakbonden een akkoord hebben over werkbehoud. Het zal hierbij gaan om de vakbonden die de sector- of bedrijfscao hebben afgesloten. Als er geen belanghebbende vakbonden zijn of de werkmaatschappij minder dan 20 werknemers heeft, dan volstaat een akkoord met een vertegenwoordiging van de werknemers. De accountant checkt of dit akkoord is bereikt en neemt dit op in de accountantsverklaring. De inhoud van de afspraken met de vakbond kan zich beperken tot een toets door de vakbond, of de subsidie noodzakelijk is voor werkbehoud. Vanuit de regeling is niet voorgeschreven dat aanvullende eisen moeten worden ingewilligd, zoals een verbod op ontslagen of het recht op volledige loondoorbetaling.

Geen dividend of bonussen uitkeren en geen eigen aandelen kopen

De moedermaatschappij van het concern moet voorafgaand aan de NOW-aanvraag verklaren dat:

Het verbod op betalingen van bonussen geldt daarmee niet voor het overige personeel en ook niet voor bestuurders van andere werkmaatschappijen (tenzij zij ook  bestuurder zijn van het concern of de aanvragende werkmaatschappij). De accountant onderzoekt of hieraan is voldaan en neemt de uitkomst van dit onderzoek op in de accountantsverklaring.

Nieuwe aanvragen

Aanvragen ingediend voor de inwerkingtreding van deze wijziging komen niet in aanmerking. Overigens zullen de aanvragen die eerder zijn ingediend uitgaan van een omzetdaling van minstens 20% op concernniveau en daarom niet in aanmerking komen voor deze wijziging, omdat de voorwaarde is dat het concern geen 20% omzetdaling heeft.

Indien niet wordt voldaan aan bovengenoemde voorwaarden, wordt de subsidie op nihil vastgesteld en wordt achteraf het voorschot teruggevorderd bij de werkmaatschappij.

Aanvullende waarborgen

Om strategisch gedrag en misbruik te voorkomen is nog een aantal aanvullende voorwaarden en waarborgen opgenomen:

  1. De andere rechtspersonen of vennootschappen binnen de groep mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de omzet van de rechtspersoon of werkmaatschappij die de subsidie aanvraagt.
  2. De omzet van de rechtspersoon of werkmaatschappij die de subsidie aanvraagt, wordt naar boven bijgesteld als werknemers van die rechtspersoon of werkmaatschappij werkzaamheden verrichten bij een andere rechtspersoon of vennootschap.
  3. Binnen de groep moeten dezelfde regels gelden inzake interne verrekenprijzen en gronden voor de waardering en resultaatbepaling, zoals eerder gehanteerd in de jaarrekening 2019 of de laatst vastgestelde jaarrekening die leidend is voor de meetperiode 2020.
  4. Mutatievoorraden gereed product worden toegerekend aan de omzet, zodat niet geschoven kan worden met voorraden.

Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

Deel dit artikel