Home Actueel Archief Super morbide obesitas: reden voor ontslag?

Super morbide obesitas: reden voor ontslag?

Archief
30-06-14

Obesitas is ernstig overgewicht. Obesitas wordt morbide obesitas (BMI>40) genoemd als het risico op gezondheidsproblemen of ernstige ziekten als gevolg van obesitas aanzienlijk stijgt. Er wordt gesproken van super morbide obesitas bij een BMI>60. 

 

Kan extreme zwaarlijvigheid reden zijn voor ontslag? Hierover had de kantonrechter te Groningen zich te buigen naar aanleiding van een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

 

Wat was het geval?

Werknemer werkt al 33 jaar als groepsleider in een kinderdagcentrum (hierna: KDC) van werkgever. Werkgever richt zich op het bieden van zorg aan cliënten met een verstandelijke beperking.

 

Het KDC is bestemd voor kinderen en jongeren van 2-18 jaar met een ernstige en/of meervoudige verstandelijke beperking.

 

Werknemer staat als groepsleider op een groep van vier à vijf kinderen. De kinderen hebben een ontwikkelingsleeftijd van zes maanden tot maximaal drie jaar.

 

Vanaf 2007 is het overgewicht van werknemer in relatie tot zijn functioneren aan de orde gesteld. Werkgever heeft vanaf eind 2007 in de gesprekken met werknemer voorstellen gedaan om met begeleiding zijn gewicht terug te dringen, zijn conditie te verbeteren en om te werken aan de achterliggende (verslavings)problematiek. Werknemer is op een aantal van die voorstellen niet ingegaan.

 

Werkgever verzoekt ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verandering van omstandigheden. Er is sprake van extreme zwaarlijvigheid, waardoor de mobiliteit van werknemer geminimaliseerd is en zijn lichamelijke conditie slecht is. Werkgever voert ter verdere onderbouwing van het verzoek het volgende aan.

 

Zowel de World Health Organisation als de Commissie Gelijke Behandeling zijn van mening dat morbide obesitas aangemerkt dient te worden als een chronische ziekte. Werknemers met morbide obesitas vallen onder de bescherming van artikel 4 Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte (verder: Wgbhcz).

 

Die bescherming is echter niet absoluut. Werkgever stelt het dienstverband niet te willen beëindigen omdat werknemer aan super morbide obesitas lijdt, maar omdat zijn super morbide obesitas hem verhindert zijn werkzaamheden naar behoren te verrichten.

 

In dit kader stelt werkgever dat zij alles gedaan heeft wat van haar verlangd mocht worden en is daarbij ook zeer geduldig geweest. Werkgever kan werknemer geen andere arbeid bieden die hij wel kan verrichten. 

 

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt voorop dat partijen het eens zijn dat bij werknemer sprake is van een extreem overgewicht waarbij zijn BMI minimaal 69 is. Beide partijen stellen dat sprake is van super morbide obesitas en dat dit aangemerkt moet worden als een chronische ziekte.

Werkgever heeft toegelicht dat de betreffende kinderen al doende basiszaken en zelfredzaamheid dienen te ontwikkelen en dat het daarvoor tevens nodig is dat dit ook in de buitenruimte gebeurt. Het gaat dan onder meer om het met de kinderen op pad gaan zoals het bos ingaan, naar een speelplek, voetballen en het verblijven in een gezamenlijke ruimte. De kinderen dienen te worden gestimuleerd tot het verrichten van activiteiten gedurende het dagprogramma. Werkgever heeft aangegeven dat vastgesteld is dat de kinderen bij werknemer het gehele ochtendprogramma in het lokaal doorbrengen en dat als ze naar buiten gaan werknemer slechts bij de picknicktafel zit. Zij heeft vastgesteld dat werknemer door zijn extreme overgewicht niet in staat is normaal te functioneren en nog te voldoen aan de eisen van zijn functie. 


De kantonrechter overweegt dat uit de in het geding gebrachte verslagen blijkt dat werkgever aan werknemer in ieder geval vanaf november 2007 duidelijk heeft gemaakt dat zijn extreme overgewicht een belemmering is bij de begeleiding en de ontwikkeling van de aan hem toevertrouwde kinderen. Bij herhaling is hem aangegeven dat zijn mobiliteit te veel wordt belemmerd door zijn overgewicht en dat hij gelet op de functie-eisen en het belang van de kinderen in de groep, dient te werken aan zijn gewicht en aan zijn conditie.


De kantonrechter is van oordeel dat werkgever genoegzaam aannemelijk heeft gemaakt dat werknemer door zijn extreme overgewicht niet in staat is om aan de functie-eisen te voldoen. Eisen die werkgever, gelet op het belang van de kinderen van de groepen, in redelijkheid aan hem als werknemer mag stellen. 

 

Super morbide obesitas = chronische ziekte

Er wordt met partijen van uitgegaan dat de super morbide obesitas van werknemer aangemerkt dient te worden als chronische ziekte in de zin van artikel 4 Wgbhcz. Op grond van dit artikel is het maken van onderscheid op basis van een chronische ziekte verboden bij onder meer de beëindiging van de arbeidsverhouding.Dat betekent echter volgens de kantonrechter nog niet dat al daarom het verzoek tot ontbinding dient te worden afgewezen.

 

In dit geval is sprake van een situatie waarin werknemer niet meer kan voldoen aan de functie-eisen als gevolg van super morbide obesitas zonder dat binnen afzienbare termijn zich een verandering ten goede aftekent. Die omstandigheid levert naar het oordeel van de kantonrechter een toereikende rechtvaardigingsgrond op in de zin van artikel 3 lid 2 Wgbhcz. 


Volgens de kantonrechter is sprake van een zodanige verandering van omstandigheden dat die ontbinding van de arbeidsovereenkomst op korte termijn rechtvaardigt. De kantonrechter ontbindt de tussen partijen bestaande arbeidsovereenkomst en kent een aan de werknemer een ontbindingsvergoeding toe. Hierbij speelt mee dat werkgever heeft gesteld dat werknemer gewaardeerd wordt vanwege zijn pedagogische kwaliteiten en zijn opvang van de kinderen voor zover het niet gaat om het ondernemen van activiteiten van een beroep wordt gedaan op de mobiliteit van werknemer.

 

Moraal van verhaal: niet alleen gezondheidsrisico’s

De uitspraak van de kantonrechter maakt duidelijk, dat onder omstandigheden een chronische ziekte als super mobide obesitas reden kan zijn voor ontslag als de gevolgen ervan de vervulling van de functie-eisen in de weg staan. Het zal van de zaak afhangen of een ontslag gerechtvaardigd is. Duidelijk is in elk geval dat zwaarlijvigheid niet alleen gezondheidsrisico’s met zich brengt, maar ook een gevaar kan opleveren voor uw arbeidsrechtelijke positie!

 

Bron: Rb Noord-Nederland, locatie Groningen d.d. 28 mei 2014, ECLI:NL:RBNNE:2014:2793

Deel dit artikel