Home Actueel Archief Stapmolen: eigendom van de manege of niet?

Stapmolen: eigendom van de manege of niet?

Archief
27-02-15

De rechtbank Rotterdam heeft in de uitspraak van 19 december 2014 geoordeeld over een eigendomskwestie met betrekking tot een stapmolen, die de huurders van de manege tijdens de huurperiode hadden geplaatst. De vraag die in deze procedure centraal stond, was: “wie is de eigenaar van de stapmolen?”

De casus was als volgt: de eigenaar van de manege verhuurde voor ongeveer anderhalf jaar een manege aan een echtpaar. Gedurende de huur van de manege had het echtpaar een geldlening afgesloten met een derde partij (verder te noemen: de “geldverstrekker”). Deze lening zou worden aangewend voor de betaling van een nieuwe overkapping voor de stapmolen. Uiteindelijk is dit geldbedrag niet gebruikt voor de overkapping, maar voor de aanschaf van de stapmolen zelf.

Na beëindiging van de huurovereenkomst had het echtpaar met de geldverstrekker afgesproken dat de stapmolen eigendom zou worden van de geldverstrekker in ruil voor het niet terug hoeven te betalen van de lening. Kortom, de derde zou het eigendom van de stapmolen verkrijgen en daarna zou de geldverstrekker geen aanspraak meer maken op de geldlening, die aan het echtpaar was verstrekt.

In deze procedure stelde de geldverstrekker eigenaar te zijn van de stapmolen en verzocht de rechter om de eigenaar van de manege te bevelen om toe te staan dat de geldverstrekker de stapmolen kon verwijderen. De eigenaar van de manege verzette zich tegen afgifte van de stapmolen, omdat hij stelde dat niet de geldverstrekker maar hij eigenaar was van deze stapmolen. Daartegenover stelde de eigenaar – kort gezegd – dat hij eigenaar zou zijn geworden middels natrekking.

Het eigendom verkrijgen door middel van natrekking is mogelijk wanneer een roerende zaak een bestanddeel wordt van een andere zaak. Daarvan is sprake indien de zaak volgens verkeersopvattingen een wezenlijk onderdeel uitmaakt van de andere zaak. Dat wil zeggen dat de hoofdzaak (in dit geval de manege) zonder de aanwezigheid van de stapmolen incompleet zou zijn. Mocht dit laatste het geval zijn, dan moet nog worden bepaald of de stapmolen zodanig met de manege/de grond is verbonden, dat de stapmolen niet kan worden verwijderd zonder schade aan de manege/het terrein aan te brengen.

In deze kwestie oordeelde de rechter dat de stapmolen een luxe artikel betreft dat niet bij elke manege aanwezig is. De rechter koppelt daar de vaststelling aan dat de stapmolen dus niet een essentieel onderdeel van de manege is. Kortom, de manage is niet incompleet zonder de stapmolen. Daarnaast oordeelde de rechter dat de stapmolen slechts verbonden is met een betonnen plaat, die er al lag voordat de stapmolen werd geplaatst en dat de stapmolen is bevestigd op een wijze dat de stapmolen niet zal “omvallen”, maar wel zonder beschadigingen aan de betonnen plaat weg te halen is.

Uit het voorgaande blijkt dat de stapmolen geen essentieel onderdeel uitmaakt van de manege en dat deze zonder grote beschadiging kan worden verwijderd. De rechter stelt derhalve vast dat de manege geen eigenaar is geworden van de stapmolen door middel van natrekking en beveelt daarom ook de eigenaar van de manege om medewerking te verlenen aan het weghalen van de stapmolen door de geldverstrekker, aangezien de geldverstrekker de eigenaar is.

Het is niet ongebruikelijk dat maneges, dan wel stallencomplexen, worden verhuurd aan derden en dat hierbij voorzieningen worden aangebracht gedurende de huurperiode. Hierbij kan worden gedacht aan loodsen, stapmolens, overkappingen, schuilstallen, etc. Met betrekking tot deze zaken is het, mede gelet op deze uitspraak van de rechtbank, essentieel om vast te stellen wie eigenaar van deze zaken is dan wel blijft en wie derhalve gerechtigd is om bij einde van de huurovereenkomst de zaken weg te nemen.

Mocht u soortgelijke zaken willen aanleggen of reeds hebben aangelegd en is het nog niet duidelijk van wie deze zaken zouden zijn omdat een eventueel geval van natrekking kan spelen, neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel