Home Actueel Archief Sponsor binnenboord?!

Sponsor binnenboord?!

Archief
27-01-14

Sponsoring kan bijdragen aan een positieve merkbeleving en kan bepalend zijn voor de reputatie van een organisatie. De meeste sponsorbestedingen worden gedaan in sport. De diversiteit aan doelgroepen maakt het interessant om tot sportsponsoring over te gaan. Bovendien bereikt sport miljoenen mensen. Met sport in beeld, door  audio(visuele) verslaggeving van sportevenementen via radio en internet, maar ook via social media. De aanwinst van een nieuwe sponsor of het verlies ervan, beheerst regelmatig het nieuws. Een (juridisch) interessante vraag om te bespreken is of sprake kan zijn van definitieve overeenstemming, terwijl partijen het op onderdelen nog niet eens zijn met elkaar.

 

Definitieve overeenstemming?

 

Van definitieve overeenstemming kan ook sprake zijn wanneer partijen het op onderdelen nog niet eens zijn met elkaar (zgn. rompovereenkomst) . Of dat het geval is hangt af van een aantal omstandigheden. Bij deze beoordeling is relevant wat de bedoeling is van partijen zoals deze moet worden aangenomen op grond van hetgeen wel en niet is geregeld, van het al dan niet bestaan van het voornemen tot verder onderhandelen en van de verdere omstandigheden van het geval. Gelet op de grote (financiële)belangen bij sportsponsoring is het niet verwonderlijk dat partijen hierover in een juridisch conflict met elkaar raken.

 

Juridisch conflict over sponsoring

 

Zo belandde ook de nationale atletiek federatie van het Verenigd Koninkrijk (UKA) in een juridisch geschil met Adidas. Wat was er aan de hand? Adidas sponsorde UKA reeds geruime tijd door middel van geld en kleding voor atleten en officials. Partijen waren inmiddels in onderhandeling getreden over de verlenging van hun aflopende sponsorcontract. Hoewel de onderhandelingen uiterst stroperig verliepen, bestond op een groot aantal punten reeds overeenstemming. Toen kwam Nike voorbij en deed UKA een beter aanbod. Adidas werd vervolgens in de gelegenheid gesteld om te ‘matchen’. Dat wilde Adidas niet en stapte naar de rechter.

 

Adidas meende dat de onderhandelingen te ver waren gevorderd. Ondanks het feit dat partijen het op onderdelen nog niet met elkaar eens waren en het contract nog niet was getekend, vond zij dat tussen haar en UKA reeds definitieve overeenstemming was bereikt. Inzet van de procedure was dan ook nakoming door UKA van de nieuwe sponsorovereenkomst, althans – voor zover zou worden geoordeeld dat van een nieuwe overeenkomst nog geen sprake was – een gebod om verder te onderhandelen over de nog openstaande punten. Daarnaast vorderde Adidas dat UKA geen overeenkomst met Nike tot stand mocht laten komen of – als dat al was gebeurd – te verbieden daaraan uitvoering te geven.

 

UKA heeft op haar beurt gesteld dat nog geen definitieve overeenstemming was bereikt en dat geen sprake was van bindende afspraken en dat het haar vrij stond om met Nike te onderhandelen. UKA stelde verder dat zij Adidas nog in de gelegenheid heeft gesteld – conform contract – om het aanbod dat zij van Nike had gekregen te ‘matchen’, maar daartoe was Adidas niet overgegaan. Het stond haar dan ook vrij om met Nike in zee te gaan.

 

Wat oordeelde de rechter?

 

De rechter heeft geoordeeld dat geen sprake was van bindende afspraken tussen Adidas en UKA. De rechter heeft overwogen dat in dit geval Adidas had kunnen begrijpen dat bepaalde nog openstaande onderdelen van het contract voor UKA als belangrijk (zelfs essentieel) voor het bereiken van overeenstemming was. Adidas had volgens de rechter onvoldoende voortvarend gehandeld door UKA op deze punten niet tegemoet te komen, althans te laat, namelijk pas toen het aanbod van Nike al een feit was.

 

Verder heeft de rechter ook nog gewezen op het door UKA gemaakte voorbehoud “subject to contract” (afspraken binden pas bij een schriftelijk contract) dat steeds op de gewisselde concepten was vermeld en het “subject to board approval” (afspraken binden pas bij goedkeuring directie) waaraan nog niet was voldaan. De rechter overwoog dat  Adidas ook daaruit had moeten begrijpen UKA aan die voorwaarden op z’n minst enig belang toekende, aangezien Adidas met een Engelse partij onderhandelde, en naar diens recht deze toevoeging tot gevolg heeft dat een niet ondertekende overeenkomst in beginsel niet bindend is.

 

Lessons learned

 

Uit de hiervoor besproken uitspraak blijkt dat een partij niet al te snel overeenstemming kan aannemen indien een partij vasthoudend is en daarbij aangeeft dat bepaalde punten voor haar kennelijk als belangrijk voor het bereiken van overeenstemming worden gezien. Ook moet extra voorzichtigheid in acht worden genomen bij onderhandelingen met een partij die is gevestigd in een land waar het Anglo-Amerikaanse recht van toepassing is. In dat geval kan het gemaakte voorbehoud “subject tot contract” en/of “subject to board approval” ook de totstandkoming van een overeenkomst in de weg staan.

 

Vonnis

 

Wat hierover onder andere in de media verscheen:

UK Athletics dumps Adidas for Nike

UK Athletics switches to Nike after legal battle with Adidas

UK Athletics drop Adidas for Nike

Contract law: UK Athletics switch to Nike after legal battle

UK Athletics switches its kit supplier to Nike after Adidas loses a courtroom challenge

Deel dit artikel