Home Actueel Vastgoed Rekenafstand 25km voor stikstof blijft overeind

Rekenafstand 25km voor stikstof blijft overeind

Vastgoed
05-04-23 Nicky Loekemeijer

Het kabinet is de zoveelste stikstof-nederlaag bespaard gebleven: de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Afdeling) oordeelde in de tussenuitspraak van vandaag dat de rekenafstand van 25 km voor het berekenen van de stikstofgevolgen van een project aanvaardbaar is. Deze uitspraak is gedaan in de zaak over het tracébesluit A12/A15 Ressen/Oudbroeken (ViA15) dat door de minister was vastgesteld.

Wat vooraf ging

In een eerdere tussenuitspraak in deze zaak oordeelde de Afdeling dat de minister van Infrastructuur en Waterstaat beter moest motiveren of de berekeningen van de stikstofneerslag op beschermde natuurgebieden wel volledig zijn. Toentertijd hoefde namelijk nog slechts de stikstofneerslag tot een afstand van 5 km rond de projectlocatie te worden meegerekend. Om die reden is vervolgens door de minister de grens verlegd naar 25 km.

Met de grens van 25 km waren de appellanten in de zaak tegen het tracébesluit het ook niet eens. Zij vonden dat ook een rekenafstand van 25 kilometer een onvolledig beeld geeft van de stikstofgevolgen, de afstand zou veel groter moeten zijn. Daarnaast zijn de appellanten het ook niet eens met het gebruik van het rekenmodel SRM2+ dat wordt gebruikt om de stikstofneerslag van een weg te berekenen.

Een grens van 25 km is aanvaardbaar

In de tussenuitspraak van 5 april 2022 komt de Afdeling tot de conclusie dat de minister met onderzoeken van onder meer het RIVM, TNO en een expertoordeel deugdelijk heeft gemotiveerd dat de maximale afstand waarbinnen voor een individueel project nog wetenschappelijke betrouwbare stikstofberekeningen kunnen worden gedaan, 25 km is. Dit sluit aan op de eisen vanuit het Europees natuurbeschermingsrecht (artikel 6, derde lid, van de Habitatrichtlijn).

De Afdeling overweegt daarbij nog wel dat de stikstof die buiten de grens van 25 km op Natura 2000-gebieden neerslaat, ook relevant kan zijn. Deze stikstofneerslag is echter niet meer aan dat individuele project toe te rekenen, maar maakt uit van de totale stikstofneerslag in Nederland. De overheid draagt de verantwoordelijkheid voor het treffen van instandhoudings- of passende maatregelen voor het behoud of het voorkomen van verslechtering van de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van soorten als gevolg van de totale deposities.

Iets meer houvast

De afstand van 25 km wordt sinds 1 januari 2022 voor alle soorten projecten in Nederland toegepast. Dat deze afstand middels deze tussenuitspraak vast is komen te staan, biedt ten aanzien van projecten een klein beetje zekerheid in de onzekere stikstofwereld.

Heeft u vragen over deze uitspraak, neem gerust contact met mij op.

Deel dit artikel