Cassatie

Cassatie

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dit vergt een bijzonder specialisme. Ons cassatieteam adviseert en vertegenwoordigt cliënten in alle stadia van de procedure. Wanneer u overweegt een rechterlijke uitspraak voor te leggen aan de Hoge Raad, dan kunnen wij een quick scan maken, waarin wij een bondige eerste inschatting maken van de kans op vernietiging in cassatie.

Als we positief adviseren en u besluit tot cassatie, dan zal ons cassatieteam de zaak bij de Hoge Raad behandelen. Dat gebeurt vanzelfsprekend in goed overleg met de advocaat die u in de feitelijke instanties heeft bijgestaan. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor assistentie in hoger beroep en het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

 

Johan den Hoed was als cassatieadvocaat betrokken bij onder meer de volgende zaken:

Track record

 • HR 7 september 2018 ECLI:NL:HR:2018:1435
  Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname accountantskantoor; koopprijs en managementvergoeding onjuist vastgesteld als gevolg van malversaties verkoper. Niet-toepasselijkheid klachtplicht (art. 7:23 BW). Vaststelling schadevergoeding indien eiser omvang schade onvoldoende heeft onderbouwd; schatting (art. 6:97 BW) of verwijzing naar schadestaatprocedure (art. 612 Rv).
 • HR 24 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:3016, AR 2017/6225.
  Procesrecht/aansprakelijkheidsrecht. Aansprakelijkheid voor een gebrekkige opstal die gebruikt wordt in de uitoefening van een bedrijf.
 • HR 9 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:1053
  Onrechtmatige daad/schadevergoeding. Leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser onmogelijk is geworden. Causaal verband, vraag welke verhaalsmogelijkheden er zonder de transactie zouden zijn geweest.
 • HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:743
  Contractenrecht. Tekortkoming in nakoming aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid Stabu-voorwaarden; afwijkende afspraken? Art. 6:87 lid 2 BW: is vervangende schadevergoeding gerechtvaardigd, gelet op geringe betekenis van de tekortkoming?
 • HR 10 juni 2016, NJ 2016/299 (Renders/Kocken)
  Contractenrecht. Verevening Pensioenrechten/Familierecht. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW). Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.
 • HR 1 april 2016, JOR 2016/213 
  Verbintenissenrecht. Borgtocht; dwaling. Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg (HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759). Komt dwaling omtrent beëindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? Art. 6:228 BW. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis?
 • HR 13 november 2015, NJ 2015, 467
  Verbintenissenrecht. Uitleg overeenkomsten. De Haviltexmaatstaf is ook van toepassing indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Het hof had dan ook mede in het licht van de door partijen aangevoerde omstandigheden moeten vaststellen welke betekenis aan de desbetreffende passage in de overeenkomst toekomt.
  Procesrecht. Het stond de man in beginsel vrij om in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan in eerste aanleg, zonder dat hij ertoe was gehouden hiervoor een rechtvaardiging te geven.
 • HR 17 april 2015,  RvdW 2015, 555
  Internationaal privaatrecht. Rechtsmacht Nederlandse rechter. Ambtshalve onderzoek naar rechtsmacht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis (art. 1076 Rv). Verbonden met de rechtssfeer van Nederland (art. 3 onder c Rv). Verjaring of verval van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging krachtens recht van het land waar arbitraal vonnis is gewezen: weigeringsgrond voor erkenning of tenuitvoerlegging? Art. 1076 lid 1 onder A en B Rv. Verdeling bewijslast. Bewijsaanbod, beroep op schriftelijk bewijs.
 • HR 11 juli 2014, JOR 2015/64
  Vennootschapsrecht. Verkrijging eigen aandelen. Behoeft een verplichting tot inkoop van eigen aandelen een statutaire grondslag? art. 2:98 BW.
 • HR 22 november 2013, NJ 2014, 69, m.nt PvS
  Faillissementsrecht. Opzegging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Regelmatige wijze van beëindiging. Jegens boedel geen recht op vergoeding gemiste huur, ook niet op grond van contractueel beding in kader van sale-and-leasebacktransactie tussen huurder en verhuurder.
 • HR 4 oktober 2013, NJ 2013, 479
  IE-recht / Aansprakelijkheidsrecht. Publicatie portret zonder toestemming geportretteerde. Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; art. 8 en 10 EVRM. Afweging van fundamentele rechten. Maatstaf. Immateriële schadevergoeding. Met de onderhavige onrechtmatige perspublicatie is aantasting in de persoon gegeven; art. 6:106 lid 1 onder b BW.
 • HR 3 mei 2013, NJ 2013, 572
  Aanbestedingsrecht. Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten. Mogelijkheid van beroep op onaanvaardbaarheid uitsluiting; bijzondere omstandigheden.
 • HR 21 december 2012, JA 2013, 41, JOR 2013, 93, NJ 2013,237
  Aansprakelijkheidsrecht. Fiscale advisering. Schadevergoeding wegens beroepsfout. Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? Noodzaak condicio-sine-qua-non-verband tussen aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis (normschending) en verlies kans op succes.
800 Tevreden klanten
922 Succesvolle zaken
10 Kilo papier
1.536 Kopjes koffie

Team | Cassatie