Home Actueel Archief Per 1 juli 2012: normering en maximering van incassokosten

Per 1 juli 2012: normering en maximering van incassokosten

Archief
15-05-12
Op 1 juli 2012 treedt nieuwe wetgeving in werking op het gebied van buitengerechtelijke incassokosten. 
 
Deze regeling geldt ten aanzien van vorderingen waarvan de schuldenaar na 1 juli 2012 in verzuim raakt. Vanaf dat moment wordt de vergoeding voor incassokosten berekend aan de hand van een percentage van het door de schuldenaar verschuldigde bedrag. 
Het minimumbedrag voor incassokosten bedraagt € 40,-. De bovengrens voor de vergoeding van incassokosten is bepaald op € 6775,-.
 
Aan de hand van de volgende staffel worden de incassokosten berekend:
 
Hoofdsom                                      Percentage ten hoogste                Vergoeding incassokosten
over de eerste € 2500                      15%                                               minimum € 40
over de volgende € 2500                 10%
over de volgende € 5000                    5%
over de volgende € 190.000              1%
over het meerdere                            0,5%                                               maximum € 6775
 
 
 
De nieuwe regeling is in beginsel alleen van toepassing op een uit overeenkomst voortvloeiende verbintenis tot betaling van een geldsom. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan het geval een consument een auto koopt en nalaat de overeengekomen koopsom te voldoen. 
 
De incassokosten zijn niet zomaar verschuldigd. Er dient sprake te zijn van verzuim. Indien de schuldenaar een consument is, dient tevens eerst te worden aangemaand voordat op incassokosten aanspraak kan worden gemaakt. Als de schuldenaar binnen een termijn van 14 dagen niet alsnog betaalt, dan is de schuldenaar het percentage van de hoofdsom verschuldigd dat op basis van voormelde staffel wordt berekend.
 
De nieuwe regels zijn voor consumenten van dwingend recht. Dit betekent dat hiervan niet ten nadele van de consument worden afgeweken. Het is derhalve niet mogelijk om een consument hogere incassokosten in rekening te brengen. Alleen als de consument er voordeel mee heeft, is een afwijking toegestaan.
 
Als de schuldenaar geen consument is, is de nieuwe regelgeving van regelend recht. In deze gevallen is de wettelijke (maximale) vergoeding het uitgangspunt, maar kan door partijen daarvan wel worden afgeweken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen. 
 
Regelmatig worden in contracten en algemene voorwaarden (boete)bepalingen opgenomen, die zien op de vergoeding van (buitengerechtelijke) kosten. Zodra de nieuwe wetgeving van kracht wordt en de (contractuele) bepalingen daarmee niet in overeenstemming zijn, worden deze bepalingen met vernietigbaarheid bedreigd. 
 
Daarmee loopt u het risico op deze bedingen geen beroep meer te kunnen doen. U doet er aldus verstandig aan om uw contracten en algemene voorwaarden op dit punt grondig na te lopen.  Hierbij zijn wij u graag behulpzaam, evenals bij de incasso van uw vorderingen op uw debiteuren.  

Deel dit artikel