Home Actueel Archief Paarden op de wei: risicovrij?

Paarden op de wei: risicovrij?

Archief Hippisch recht
08-03-18

Voor de paardenliefhebbers onder ons is het antwoord op bovengenoemde vraag eigenlijk wel duidelijk is. Het op de wei zetten van paarden is (zeker) niet zonder risico voor de paarden zelf.

Daarnaast kan dit ook gevolgen hebben voor de mensen die betrokken zijn bij (de werkzaamheden rondom) het houden van paarden op de wei. Dit bleek ook uit een recente uitspraak van het gerechtshof Amsterdam, waarin iemand door een paard omver werd gelopen op de wei en hierdoor schade leed. Wat was het geval?

Op een pensionstal had een klant twee paarden staan. Op enig moment heeft de eiser in eerste aanleg (de eigenaar van de twee paarden) één van haar paarden tezamen met een paard van een stalgenoot in de wei gezet. De eiser was op enig moment in de wei aanwezig om de waterbakken te vullen en werd hierbij omver gelopen door het paard van de stalgenoot (de gedaagde). Hierbij kwam zij lelijk ten val en heeft zij schade opgelopen.

Op grond van artikel 6:179 BW heeft de eigenaar van een paard een risicoaansprakelijkheid. Dat houdt – kort gezegd – in dat de eigenaar aansprakelijk is omdat hij in de hoedanigheid verkeert van eigenaar c.q. bezitter van het paard. De wet wenst het risico van de eigen energie van het dier en het onberekenbare element daarin bij de eigenaar te laten. In de eerste procedure bij de rechtbank oordeelde de kantonrechter dat de eigenaar van het paard wel aansprakelijk was, maar dat een aantal omstandigheden maakten dat een deel van de schade diende te worden vergoed door degene die zelf was gevallen (namelijk 70%).

De kantonrechter woog hierbij mee dat het slachtoffer in de wei stond te praten nadat zij de waterbakken had gevuld, dat de waterbakken konden worden gevuld zonder dat ze de wei in hoefde te gaan, dat zij zelf besloten had alsnog in de wei de waterbakken te vullen, dat zij zonder noodzaak in de wei bleef staan en daarbij niet lette op de paarden die achter haar stonden en dat zij als ervaren ruiter op de hoogte behoort te zijn van het risico dat verbonden is aan de eigen energie van het paard en met het onberekenbare gedrag.

Het slachtoffer was het hier niet mee eens. Zij was van mening dat zij zelf geen schade behoefde te dragen en ging dan ook in hoger beroep. In hoger beroep kreeg het slachtoffer gelijk. Hierbij benadrukt het hof nogmaals dat het juist de bedoeling is geweest dat het risico van (kort gezegd) het hebben van paarden en het onberekenbare gedrag dat hieruit voortvloeit vanuit de eigen energie van het dier bij de eigenaar behoort te blijven. Hiervan dient slechts te worden afgeweken op het moment dat er van zodanige omstandigheden sprake is dat een deel van de schade aan het slachtoffer zelf diende te worden toegerekend.

De door de rechtbank in eerste aanleg genoemde omstandigheden zijn naar de mening van het hof hierbij onvoldoende. Het slachtoffer heeft namelijk ook aangevoerd dat zij de waterbakken ook moest schoonmaken en dat dit niet mogelijk is zonder in de wei te staan. Ook stond zij niet na te praten in de wei, maar stond zij te praten op het moment dat zij bezig was met het schoonmaken van de bakken en bevond zich aldus niet onnodig in de wei. Tot slot stelt het slachtoffer dat zij niet onoplettend zou zijn geweest en dat de paarden ook niet bij haar in de buurt stonden, maar een eind verderop. Mede aan de hand hiervan oordeelde het hof dat de eigenaar van het paard de schade volledig diende te vergoeden.

Uit het voorgaande blijkt dat de feitelijke omstandigheden van het geval een grote rol spelen bij de beoordeling van de aansprakelijkheid. Als uitgangspunt dient wel te worden genomen dat de schade dient te worden vergoed door de eigenaar van het paard.

Kortom, de eigenaar kan (snel) worden aangesproken voor de schade die zijn of haar paard veroorzaakt, ook al is die partij niet aanwezig op het moment dat dit voorval plaatsvindt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kinderen die de wei van een paard inlopen terwijl de eigenaar thuis op de bank zit. Wel geldt dat het houden van paarden en de eventuele schade die daaruit voortvloeit vaak valt onder de WA-verzekering. Uiteraard is het hierbij wel van belang of het slechts een hobbymatig gebruik is of dat er bedrijfsmatig gebruik wordt gemaakt van paarden. U doet er goed aan om te controleren of uw verzekering dit eventueel dekt, omdat de schade die hieruit voort kan vloeien omvangrijk kan zijn.

Mocht u twijfelen over dit soort kwesties en niet zeker weten of u dit goed heeft geregeld, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op.

 

Deel dit artikel