MENU
Flex BV

Flex BV

De B.V. is een rechtspersoon. Dat betekent dat het een aparte juridische entiteit is die zelfstandig rechten en plichten op zich neemt. Een aandeelhouder van een B.V. is in beginsel niet in privé aansprakelijk voor schulden van de B.V. Mede daarom is de B.V. een geliefde rechtsvorm.
 
Op 1 oktober 2012 is de wet tot vereenvoudiging en flexibilisering van het BV-recht in werking getreden, waarmee het BV-recht grondig is herzien. Wat zijn de belangrijkste wijzigingen en welke mogelijkheden bieden de wijzigingen u als ondernemer?
 
1. De oprichting van een B.V. is eenvoudiger geworden. Er worden minder eisen gesteld. Het verplichte minimumkapitaal van € 18.000,-- en de bankverklaring zijn afgeschaft. Bij storting op aandelen in natura is geen accountantscontrole meer nodig. Daardoor wordt het voor een kleinere of startende ondernemer gemakkelijker voor een B.V. te kiezen.
 
2. Betere crediteurenbescherming. Een B.V. mag geen dividend uitkeren wanneer duidelijk is dat het bedrijf haar schulden niet kan blijven betalen. Bestuurders en aandeelhouders die daarbij onzorgvuldig hebben gehandeld, kunnen aansprakelijk worden gesteld.
 
3. Meer vrijheid. Ondernemers hebben meer vrijheid om de statuten van een B.V. in te richten. Dit biedt mogelijkheden bij joint ventures en concerns maar ook bij kleinere ondernemingen. Er kan bijvoorbeeld worden bepaald dat er aandelen zonder stemrecht of aandelen zonder winstrecht worden uitgegeven. Of dat elke aandeelhouder zijn eigen bestuurder benoemt. Het aandelenkapitaal van een B.V. mag in vreemde valuta.
 
4. Verruiming mogelijkheden besluitvorming. De mogelijkheden voor aandeelhouders om besluiten buiten vergadering te nemen zijn ruimer geworden. Aandeelhoudersvergaderingen mogen ook in het buitenland worden belegd.
 
5. De verplichte blokkeringsregeling is afgeschaft. Voorheen moest een aandeelhouder indien hij zijn aandelen wilde verkopen, goedkeuring verkrijgen van de medeaandeelhouders of de aandelen aan zijn medeaandeelhouders aanbieden. Dat hoeft niet meer. Ook kan onder de nieuwe wetgeving in de statuten de mogelijkheid tot overdracht van de aandelen voor een bepaalde periode worden uitgesloten.
 
6. Aanpassing geschillenregeling. De wettelijke regeling voor geschillen tussen aandeelhouders is gestroomlijnd en verbeterd.
 
Er zijn veel dwingende regels verdwenen. Een ondernemer kan de statuten veel meer voor elke B.V. op maat laten maken. Het is niet verplicht de statuten van uw bestaande B.V. te wijzigen. Om optimaal te profiteren van alle nieuwe mogelijkheden en vrijheid zal dat vaak wel noodzakelijk zijn.