MENU
IT recht en privacy

IT recht en privacy

IT

De ontwikkelingen in de wereld van IT, internet en privacy volgen elkaar in een hoog tempo op. De IT-specialisten van Köster Advocaten volgen deze ontwikkelingen op de voet en weten die op een praktische en efficiënte manier juridisch te vertalen naar oplossingen die recht doen aan uw belangen. Wij zijn daarbij dealmakers en geen dealbreakers.

Wij onderhandelen over en stellen de IT-contracten voor onze cliënten op. Wij zorgen ervoor dat de door ons opgestelde overeenkomsten recht doen aan de betrokken belangen en een succesvolle uitvoering van het IT-project waarborgen. Wij begeleiden zowel afnemers als leveranciers van IT-diensten zodat wij weten wat er aan beide kanten belangrijk is en speelt.

Adviseren en contracteren

Wij hebben ruime praktijkervaring en expertise in het opstellen van en onderhandelen over:

- SAAS en ASP contracten

- End User Agreements

- Reseller Agreements

- Software licentieovereenkomsten

- Service Level Agreements (SLA)

- Onderhoudsovereenkomsten

- Algemene voorwaarden

- Koop en verkoopovereenkomsten voor hardware

- Contracten voor maatwerkprogrammatuur

- Contracten voor het bouwen van websites

- Distributieovereenkomsten

- Hosting overeenkomsten

- Non-disclosure agreements

- Cloud contracten

Procederen

Niets is zo vervelend als een IT-project mislukt of als er niet wordt geleverd wat is afgesproken waardoor de continuïteit van uw bedrijf in gevaar komt. Is hier sprake van dan kunnen wij het geschil proberen op te lossen via schikkingsonderhandelingen of mediation. Als dat niet lukt dan procederen wij voor u voor het maximale resultaat.

Internet & E-commerce

Het internet en elektronisch contracteren is niet meer weg te denken uit onze samenleving. Wat mag wel en wat mag niet online?

Voor u als ondernemer is een goede website of web shop van groot belang. Voor het exploiteren van een website en web shop gelden specifieke regels. Wij adviseren u graag over hoe u de geldende wetgeving op een praktische manier kunt toepassen op uw website of web shop. Wilt u weten of uw website voldoet aan deze regels? Wij kunnen voor u een speciaal door ons ontwikkelde ‘website compliance check’ uitvoeren.

Ook kunnen wij voor u algemene verkoop en leveringsvoorwaarden, gebruikersvoorwaarden social platforms, disclaimers en privacy statements opstellen die u op uw website kunt hanteren en adviseren wij met regelmaat over elektronisch contracteren en de waarde van de digitale handtekening, wat is toegestaan op het gebied van gevraagde en ongevraagde communicatie.

Verder kunnen wij voor u onderzoeken of de door u gekozen domeinnaam nog wel beschikbaar is en of u geen inbreuk maakt op merk- en/of handelsnaamrechten van derden. Ook adviseren wij over bescherming van uw eigen website en SEO en merkgebruik.

Privacy

Door (onder meer) de snelle ontwikkelingen van social media, e-commerce en cloud-computing wordt ook het belang van de bescherming van privacy in alle geledingen van de maatschappij steeds sterker ervaren.

De basis van de bescherming van persoonsgegevens is te vinden in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (de WBP). De WBP bepaalt dat iedere verwerking van persoonsgegevens dient te voldoen aan strenge criteria. Van een verwerking van persoonsgegevens is bovendien al snel sprake. Het verwerken van personeels- of klantengegevens, het (ongevraagd) sturen van nieuwsbrieven, marketingactiviteiten, het meten en registreren van bezoekers van een website, het uitwisselen van gegevens in de zorg zijn stuk voor stuk een verwerking van persoonsgegevens.

Persoonsgegevens mogen in beginsel alleen worden verzameld wanneer u de betrokkene voorafgaand over uw identiteit en de doelstellingen van de verwerking heeft geïnformeerd en men goedkeuring heeft gegeven voor het verwerken van de gegevens. U heeft dus een informatieverplichting. Ook het gebruik van cookies is aan regels gebonden (Telecommunicatiewet).

Door al deze regels is het van groot belang dat het beleid en de werkwijze van uw organisatie ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens hier op aansluit. Het College Bescherming Persoonsgegevens ziet als toezichthouder toe op de naleving van deze regels en kan bij overtreding dwangsommen opleggen en overgaan tot publicatie van zijn bevindingen.

Wij hebben ruime ervaring en expertise in:

- het opstellen en vervolgens uitrollen van een privacy beleid

  voor uw organisatie;

- het toetsen van en adviseren over in hoeverre uw

  organisatie voldoet aan de privacyregelgeving;

- het opstellen van een privacy en cookie reglement;

- het maken van goede contractuele afspraken in het kader

  van het privacy recht met door u ingeschakelde derden;

- het bijstaan in juridische procedures, bijvoorbeeld wanneer het

  College Bescherming Persoonsgegevens (de toezichthouder)

  handhavend optreedt of bij een geschil met de betrokkene van wie

  u gegevens verwerkt (zoals een klant of een personeelslid);

- het adviseren over en meedenken bij de privacyaspecten rondom de

  ontwikkeling van nieuwe producten en diensten;

- het opstellen van een social media beleid.