MENU
Naamrecht / wijziging

Naamrecht / wijziging

Terug naar familierecht

Naamswijziging

What’s in a name….? Toch is het naamrecht belangrijk voor iedereen en dat vindt onze wetgever ook want het naamrecht wordt geregeld aan het begin van het eerste boek van ons burgerlijk wetboek.

Voornaamswijziging

De voornaam of voornamen krijgt een kind bij de geboorte. De naam of namen kunnen door middel van een wijzigingsverzoek bij de rechtbank door beide ouders worden gewijzigd. Voor de wijziging dient voldoende zwaarwichting belang te bestaan. Verder geldt in Nederland bij de keuzevrijheid voor de voornaam een open systeem met een aantal duidelijke in de wet geformuleerde beperkingen: de naam mag niet ongepast zijn en de naam mag niet gelijk zijn aan de achternaam, tenzij dit een gebruikelijke voornaam is.

Geslachtsnaamswijziging (Achternaam wijzigen)

Het kind krijgt bij zijn geboorte de achternaam, ook wel geslachtsnaam genoemd. Welke achternaam het kind krijgt, hangt af van de familierechtelijke betrekking met de ouders. Indien het kind geboren wordt uit een alleenstaande moeder, dan krijgt het de achternaam van de moeder. Bij twee ouders mogen de ouders kiezen.

Indien de ouders van het kind tijdens de geboorte getrouwd zijn, moet de naamkeuze uiterlijk op het moment van de aangifte van het kind bij de ambtenaar van de burgerlijke stand worden gemaakt. Ook vóór de geboorte van het kind kan een akte van naamkeuze worden opgemaakt bij iedere ambtenaar van de burgerlijke stand in Nederland. Wordt er geen naamkeuze door de ouders gemaakt en staat het kind in familierechtelijke betrekking tot beide ouders, dan krijgt het kind automatisch de achternaam van de vader.

De achternaam kan op verzoek van de drager of zijn wettelijke vertegenwoordiger door de Koningin worden gewijzigd. Ook kan er een naam worden toegevoegd. De volgende namen komen voor wijziging in aanmerking: kennelijk onwelvoeglijke of bespottelijke namen, veel voorkomende namen, niet- Nederlandse namen, onjuist gespelde namen, namen van kinderen uit één-oudergezinnen of namen van stief- en pleegkinderen. Andere gronden voor een wijziging zijn ook mogelijk.

Voor de wijziging van een geslachtsnaam van een minderjarige jonger dan 12 jaar, gelden strengere eisen. Verzoeken om naamswijzigingen van een minderjarige jonger dan 12 jaar worden slechts toegewezen als beide ouders daarmee instemmen. Het verzoek kan zonder toestemming van één van de ouders tóch worden toegewezen, indien: de weigerende ouder strafrechtelijk is veroordeeld wegens het plegen van misdrijven tegen het kind, de weigerende ouder uit het ouderlijk gezag is ontzet, de verzoekers aan kunnen tonen dat de weigerende ouder niet meer dan ¼ deel van de periode voorafgaand aan de verzorgingstermijn van 5 jaar in gezinsverband met het kind heeft samengeleefd.

Bij een minderjarige ouder dan 12 jaar, geeft de instemming van de minderjarige zelf de doorslag. Een verzoek tot naamswijziging wordt ingewilligd als het kind daarmee zelf instemt, ook al gaan niet beide ouders akkoord.

Onze familierecht advocaten kunnen u adviseren over een naamswijziging. 

Terug naar familierecht