MENU
Meerderjarigen bescherming: Curatele, Bewind en Mentorschap

Meerderjarigen bescherming: Curatele, Bewind en Mentorschap

Terug naar familierecht

Meerderjarigen bescherming Curatele

In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat een meerderjarige niet volledig in staat is zelfstandig zijn eigen belangen te behartigen. De ondercuratelestelling heeft tot gevolg dat de meerderjarige handelingsonbekwaam wordt. De handelingsonbekwaamheid geldt niet alleen voor het vermogensrecht maar ook voor rechtshandelingen op het gebied van bijvoorbeeld het familierecht, het erfrecht en het gezondheidsrecht. Rechtshandelingen verricht door een onder curatele gesteld persoon zijn vernietigbaar dan wel nietig.

De kantonrechter kan de ondercuratelestelling uitspreken indien er sprake is van de volgende omstandigheden:

  • geestelijke stoornis;
  • verkwisting;
  • gewoonte van drank- en/of drugsmisbruik;

De curatele kan worden verzocht door de persoon zelf, zijn echtgenoot, geregistreerd partner of andere levensgezel, zijn bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de 4e graad.

Onze familierechtadvocaten kunnen u adviseren over een ondercuratelestelling.

Een andere bescherming van de meerderjarige is een onderbewindstelling. Een bewind kan door de kantonrechter worden ingesteld, indien een meerderjarige als gevolg van zijn lichamelijke of geestelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat in ten volle zijn vermogensrechtelijke belangen zelf behoorlijk waar te nemen. Het bewind kan worden gesteld over één of meer goederen die hem als recht hebbende toebehoren of zullen toebehoren. Instelling van het bewind kan worden verzocht door de rechthebbende, de echtgenoot, de geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, de bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de 4e graad, de voogd, de curator, de mentor en het openbaar ministerie. De rechter volgt in beginsel bij de benoeming van de bewindvoerder de uitdrukkelijke voorkeur van de rechthebbende. Indien dit niet het geval is, wordt bij voorkeur benoemd de eventuele echtgenoot, de eventuele geregistreerde partner dan wel andere levensgezel. Indien het vorige niet van toepassing is, dan worden bij voorkeur benoemd de ouders, de kinderen of de broers of zussen.

Onze familierechtadvocaten kunnen u adviseren over de onderbewindstelling ter bescherming van een meerderjarige.

Indien een meerderjarige als gevolg van zijn geestelijke of lichamelijke toestand tijdelijk of duurzaam niet in staat is of bemoeilijkt wordt zijn belangen van niet – vermogensrechtelijke aard zelf behoorlijk waar te nemen, kan door de kantonrechter een mentorschap worden ingesteld. Het mentorschap gaat bijvoorbeeld over het nemen van beslissingen over de verzorging, de verpleging, de behandeling en begeleiding van de betrokkenen. Het mentorschap kan worden verzocht door de betrokken zelf, de echtgenoot, de geregistreerd partner dan wel andere levensgezel, de bloedverwanten in de rechte lijn en die in de zijlijn tot de 4e graad, de voogd, de curator, de bewindvoerder, het openbaar ministerie of degene die de instelling waar de betrokken duurzaam wordt verzorgd exploiteert of die daarvan de leiding heeft. De rechter volgt in beginsel bij de benoeming van de mentor de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkenen. Als de betrokkenen geen voorkeur heeft uitgesproken wordt bij voorkeur benoemd de eventuele echtgenoot de eventuele geregistreerd partner dan wel andere levensgezel en indien die niet van toepassing worden bij voorkeur benoemd de ouders, de kinderen of de broers of zussen.

Onze familierechtadvocaten kunnen u adviseren over het mentorschap.

Terug naar familierecht