MENU
Gezag, omgang en informatie

Gezag, omgang en informatie

Terug naar familierecht

Minderjarigen staan onder gezag. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. Het ouderlijk gezag kan worden uitgeoefend door de ouders samen of door een ouder alleen of door een voogd. Ook kan de ouder samen met een ander die niet de ouder is van een kind het gezag uitoefenen. Het gezag omvat de plicht en het recht tot verzorging en opvoeding. Gezaghebbende ouders dienen samen te beslissen over schoolkeuzes, medische ingrepen/behandelingen en de woonplaats (verhuizen met een kind na scheiding). In geval ouders na scheiding een geschil hebben over de uitoefening van het gezag, kunnen zij dit geschil voorleggen aan de rechter.

Het gezag van een minderjarige kan geregistreerd worden in het centrale gezagsregister. In dat register wordt bijgehouden wie het gezag heeft over minderjarigen. Ouders kunnen bij elke rechtbank in Nederland terecht voor een uittreksel of voor indiening van een verzoek tot het registeren van het gezag. Voor het indienen van een verzoek kunt u een formulier downloaden op: www.rechtspraak.nl.

Het kind en de niet met het gezag belaste ouder hebben recht op omgang met elkaar (omgangsrecht). Verder dient de gezaghebbende ouder de niet met het gezag belaste ouder op de hoogte te stellen over gewichtige aangelegenheden met betrekking tot de persoon en het vermogen van het kind (informatieplicht).

Onze familierecht advocaten kunnen u adviseren over gezag, omgang en informatie.

Terug naar familierecht