MENU
Gemeenschap van goederen

Gemeenschap van goederen

Terug naar familierecht

In Nederland kunnen partners trouwen in gemeenschap van goederen of onder huwelijkse voorwaarden. Indien het huwelijk is gesloten in gemeenschap van goederen (u hebt dus niks via de notaris geregeld) bestaat er tussen de echtgenoten/partners een complete gemeenschap van goederen. Als hoofdregel geldt dat alle tegenwoordige en toekomstige goederen en schulden in de gemeenschap vallen. Beide echtgenoten/partners zijn dus  eigenaar van de goederen en in principe aansprakelijk voor de schulden die door de andere echtgenoot/partner van rechtswege zijn ingebracht. Na ontbinding van het huwelijk of geregistreerd partnerschap hebben beide echtgenoten c.q. partners in principe recht op een gelijk aandeel in de ontbonden gemeenschap.

Het is daarbij van belang te weten wat de peildatum is, zowel van het moment dat de huwelijksgoederengemeenschap als ontbonden moet worden beschouwd als van het moment van waardering van de bestanddelen.

Bepaalde goederen vallen buiten de gemeenschap. Een gift of een erfenis waarvan uitdrukkelijk is vastgelegd dat deze buiten de gemeenschap valt, wordt niet gemeenschappelijk. Ook vallen goederen buiten de gemeenschap die op een bijzondere manier verknocht zijn aan een van de echtgenoten/partners.

Probleem is wel vaak dat er een vermenging ontstaat van privé en gemeenschappelijke bezittingen. Er ontstaan dan vergoedingsrechten. Bij de vaststelling van de hoogte van deze aanspraak is het van belang te weten of uitgegaan dient te worden van een vergoeding op basis van de normaliteitsleer of de beleggingsleer(evenredigheidsbeginsel).

Onze familierecht advocaten kunnen u begeleiden en adviseren over uw gemeenschap van goederen.

Terug naar familierecht