MENU
Erfrecht, nalatenschap, testament

Erfrecht, nalatenschap, testament

Terug naar familierecht

Problemen betreffende erfenissen kunnen heel verschillend zijn, maar de twee meest voorkomende geschillen hebben te maken met nalatenschappen die openvallen van eerst gescheiden en vervolgens hertrouwde ouders, maar ook de veranderingen door het hertrouwen van een langstlevende ouder met kinderen.

De rechten en verplichtingen tussen de langstlevende en de (stief)kinderen dienen goed vastgelegd te worden, of wel in een testament, ofwel indien er geen testament is opgemaakt op basis van de wettelijke verdeling.

Ook is het belang te bezien of er een uitsluitingsclausule in het testament is opgenomen. Op basis van deze bepaling valt wat de erfgenamen erven niet in een algehele gemeenschap van goederen, indien de erfgenamen niet onder het maken van huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd.

Terug naar familierecht