MENU
Afstamming, erkenning, vaststelling vaderschap en adoptie

Afstamming, erkenning, vaststelling vaderschap en adoptie

Terug naar familierecht

Afstamming

Het afstammingsrecht heeft betrekking op de familierechtelijke betrekkingen tussen een kind, zijn ouders en hun bloedverwanten. Een familierechtelijke betrekking leidt tot rechten en plichten zoals gezag, omgang, onderhoudsplicht, naamrecht, erfrecht en nationaliteit.

De juridische moeder van een kind is de vrouw die het kind heeft gebaard, of de vrouw die het kind heeft geadopteerd. De juridische vader van een kind, is de man die ten tijde van de geboorte met de moeder is gehuwd, het kind heeft erkend, van wie het vaderschap gerechtelijk is vastgesteld of het kind heeft geadopteerd. 

Erkenning

Door erkenning ontstaat juridisch vaderschap. De erkenning geschiedt bij akte van erkenning, opgemaakt door de ambtenaar van de burgerlijke stand. Om een kind te erkennen heeft de man schriftelijke toestemming van de moeder nodig. Is het kind tussen de 12 en 16 jaar dan dient de moeder én het kind toestemming te geven. Is het kind 16 jaar of ouder dan is alleen de toestemming van het kind vereist.

Indien de vereiste toestemming (van de moeder of het kind) wordt geweigerd kan de man de rechter verzoeken vervangende toestemming voor de erkenning te verlenen. De voorwaarde is wel dat de man de verwekker is van het kind en de erkenning de belangen van de moeder bij een ongestoorde verhouding met het kind of de belangen van het kind niet schaden. Indien de rechter het verzoek van de man toewijst, ontstaat er een familierechtelijke betrekking met ingang van de datum van de beschikking van de rechtbank. De erkenning heeft geen terugwerkende kracht.

Onze familierechtadvocaten kunnen u begeleiden met en adviseren over erkenning.

Vaststelling vaderschap

Wanneer de vader (verwekker of de man die met een daad van verwekking heeft ingestemd) weigert het kind te erkennen, kan op verzoek van de moeder of het kind zelf (vanaf 16 jaar) een verzoek tot gerechtelijke vaststelling van het vaderschap bij de rechtbank worden ingediend. Indien de rechtbank het verzoek toewijst, ontstaat er een familierechtelijke betrekking tussen de man en het kind, waardoor het kind bijvoorbeeld erfgenaam wordt van de vader. De gerechtelijke vaststelling werkt terug tot de geboorte van het kind.

Onze familierechtadvocaten kunnen u begeleiden met en adviseren over de vaststelling van het vaderschap.

Adoptie

Adoptie geschiedt door een uitspraak van de rechtbank op verzoek van twee personen, of op verzoek van één persoon. Twee personen kunnen slechts het verzoek tot adoptie indienen, indien zij op grond van de wet een huwelijk met elkaar mogen aangaan, als zij de drie jaren voor het verzoek met elkaar hebben samengeleefd.

Ook kan de echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder een kind adopteren, dat wordt ook wel partneradoptie genoemd. De echtgenoot, de geregistreerde partner of andere levensgezel van de ouder, kan slechts het verzoek tot adoptie indienen als hij of zij de drie jaren voor het verzoek met die ouder hebben samengeleefd. Deze voorwaarde geldt niet als het kind is of wordt geboren binnen de relatie van de adoptant en die ouder.

De adoptie moet in het kennelijk belang van het kind zijn en op het tijdstip van de adoptie staat vast en is voor de toekomst redelijkerwijs te voorzien dat het kind niets meer van zijn ouder of ouders of bekende donor in de hoedanigheid van ouder te verwachten heeft. Voor adoptie gelden een aantal voorwaarden die door een rechter worden getoetst, voordat de rechtbank de adoptie zal toewijzen. Door adoptie komen de geadopteerde, de adoptief ouder en zijn bloedverwanten of de adoptief ouders en hun bloedverwanten in familierechtelijke betrekking tot elkaar te staan. Het heeft dus gevolgen voor het naamrecht, het erfrecht, het omgangsrecht, het gezagsrecht en de verplichting tot het bijdragen in de kosten.

Bij een interlandelijke adoptie worden er andere vereisten gesteld.

Onze familierechtadvocaten kunnen u adviseren en bijstaan in een adoptieprocedure. 

Terug naar familierecht