MENU
Cassatie

Cassatie

Cassatie is een specialismeGa naar: Advocaten in cassatie

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Een cassatieberoep bij de Hoge Raad wordt ingeleid met een cassatieverzoekschrift of een cassatiedagvaarding. Hierin moet het middel van cassatie zijn opgenomen. Aan de hand van dit cassatiemiddel beoordeelt de Hoge Raad of in de bestreden uitspraak het recht is geschonden en ook of de uitspraak begrijpelijk en voldoende is gemotiveerd. Zijn de in het middel opgenomen cassatieklachten terecht voorgesteld en heeft de eiser tot cassatie belang bij zijn beroep dan wordt de bestreden uitspraak vernietigd.

Na afloop van de (soms korte) cassatietermijn bestaat (in beginsel) geen mogelijkheid meer om cassatieklachten in te dienen. De zaak moet dus reeds binnen de cassatietermijn goed worden geanalyseerd.
 
Eisende en verwerende partij zijn in cassatie aangewezen op een advocaat die is ingeschreven bij de cassatiebalie en die mede aan (de voor de cassatieadvocatuur gestelde) kwaliteitseisen voldoet. Voor een procedure in cassatie hebben partijen, met andere woorden, een cassatiespecialist nodig.
 
CASSATIE op vrijwel het gehele terrein van het burgerlijk recht
Köster Advocaten heeft dit specialisme in huis. Zij kan haar cliënten dientengevolge in alle stadia van de procedure adviseren en vertegenwoordigen. De cassatiepraktijk van Köster Advocaten beschikt over een ruime expertise op een groot aantal terreinen van het civiele recht.
 
QUICK SCAN
Wij bieden partijen die overwegen een rechterlijke uitspraak voor te leggen aan de Hoge Raad een quick scan aan, waarin wij een bondige eerste inschatting maken van de kans op vernietiging in cassatie. Het honorarium voor een quick scan varieert, afhankelijk van de complexiteit en omvang van het dossier, van EUR 1.500,- tot 2.000,-. Een nadere prijsafspraak is mogelijk. Wilt u een quick scan of zoekt u hierover nadere informatie klik dan hier.
 
Op maat gesneden advies en prijs
Mocht de zaak voldoende aanknopingspunten bieden voor een cassatieberoep, dan verschaffen wij hierna zo nodig, in overleg met de cliënt (en dat is in de regel de advocaat in de feitelijke instanties), een op maat gesneden, uitgebreider advies over de proceskansen en het verloop van het geding in cassatie. De uurtarieven van de medewerkers op de cassatiesectie rangeren van EUR 220,- tot 275,- (exclusief kantooropslag van 6% en BTW).
 
Nauwe samenwerking met advocaat in feitelijke instanties
Het onderzoek naar de gronden voor cassatie en de beoordeling of het nuttig is om in cassatie verweer te voeren, verrichten wij in nauwe samenspraak met de advocaat in de feitelijke instanties. Hij behoudt uiteraard (ook na cassatie) zijn eigen cliënt. Ook tijdens de cassatieprocedure zelf werken wij nauw samen met de advocaat die ons voor de cassatieprocedure heeft aangezocht. Mocht daaraan behoefte bestaan dan zijn wij gaarne bereid ook nadien, in het geding na cassatie en verwijzing, bijstand te verlenen.
 
Assistentie in hoger beroep
Het werk van een cassatieadvocaat vergt een gedegen kennis van het appelprocesrecht. Wij worden om die reden ook aangezocht voor een bijdrage aan de procedure in hoger beroep. Het is bovendien dikwijls nuttig gebleken om al vóór aanvang van de cassatietermijn, wanneer het geding in cassatie nog niet in beeld is maar al wel haar schaduw vooruitwerpt, iemand met de bril van een cassatieadvocaat te laten meekijken, zodat hij vanuit zijn expertise een bijdrage kan leveren aan de appelprocedure en kan anticiperen op de toetsing in laatste instantie. Ons cassatieteam is hierop ruimschoots toegerust.
 
PREJUDICILE VRAGEN aan de HOGE RAAD
Sinds 1 juli 2012 kunnen rechtbanken en hoven ambtshalve of op verzoek van partijen aan de civiele kamer van de Hoge Raad een rechtsvraag voorleggen over de uitleg van een rechtsregel. Voor een prejudiciële vraag bestaat slechts ruimte als aan een aantal strikte voorwaarden is voldaan. Tenzij hij afziet van een beantwoording van de prejudiciële vraag, stelt de Hoge Raad partijen in de gelegenheid schriftelijke opmerkingen te maken. Deze opmerkingen kunnen slechts naar voren worden gebracht door een cassatieadvocaat. Ons cassatieteam staat u hierbij graag bij.
 
CASSATIEPRAKTIJK
Onze cassatiepraktijk wordt geleid door Johan den Hoed. Hij is als voormalig medewerker van het wetenschappelijk bureau van de Hoge Raad bij uitstek in staat om te beoordelen of een uitspraak in aanmerking komt voor cassatie dan wel of het nuttig is in cassatie verweer te voeren, en om partijen in cassatie bij te staan. Bij een Haags cassatiekantoor heeft hij als advocaat verdere expertise opgedaan. Hij is in een breed scala aan zaken als cassatieadvocaat opgetreden en heeft onlangs bij Köster Advocaten zijn praktijk voortgezet.
 
Cursus
Onze sectie cassatie verzorgt cursussen over cassatie en hoger beroep.
 
 
Wilt u nadere informatie over cassatie neem dan contact op met Johan den Hoed per e-mail denhoed@kadv.nl, via 023 512 50 25 of via  06 50 88 56 98.