MENU
Köster Advocaten Aansprakelijkheidsrecht

Aansprakelijkheidsrecht

Het aansprakelijkheidsrecht heeft vaak een gemeenschappelijk uitgangspunt, te weten het artikel in het Burgerlijk Wetboek waarin de onrechtmatige daad is geregeld (artikel 6:162 BW).

Maar van daaruit waaiert het dan uit over het hele scala aan feitencomplexen op basis waarvan een beroep op aansprakelijkheid  uit dat artikel wordt gedaan. De beoordeling van de vraag of er in een specifiek geval sprake is van een onrechtmatige daad vindt plaats aan de hand van de maatschappelijke normen, die vaak nog weer in allerlei regelgeving zijn vastgelegd, variërend van verkeers- en veiligheidswetgeving tot en met brancheregelgeving en -gebruiken. Kortom aansprakelijkheidsrecht is grotendeels “case law” en zal vaak specifieke expertise vereisen van de regelgeving en normen die in de situatie aan de orde zijn.

Aangezien ons kantoor zich met name op ondernemers richt, beschikken wij over die expertise met betrekking tot de aansprakelijkheden waarmee u als ondernemer, (statutair) bestuurder, werkgever en beroepsuitoefenaar te maken kunt krijgen: bestuurdersaansprakelijkheid, aansprakelijkheid van commissarissen, toezichthouders, maar ook de aansprakelijkheid van banken en de aansprakelijkheid bij faillissement.

In het verlengde daarvan verleent deze praktijkgroep binnen ons kantoor ook bijstand in tuchtrechtzaken en medische aansprakelijkheid.

Daarnaast houdt onze praktijkgroep Sportrecht zich bezig met aansprakelijkheid die voortvloeit uit sport, spel en recreatie: wie is aansprakelijk voor ongevallen, blessures. Is er sprake van een onrechtmatige daad? Kan de veroorzaker voor de schade aansprakelijk worden gesteld of is sprake van een ongelukkige samenloop van omstandigheden. Valt de schade onder de dekking van de verzekering en wat is de rol van de verzekeringsmaatschappij?