MENU
Wet Werk & Zekerheid 6

Wet Werk & Zekerheid 6

De Wet Werk & Zekerheid leidt tot grote veranderingen binnen het arbeidsrecht. Wij berichten u al over een aantal van deze wijzigingen. Deze keer komt aan de orde: het hoger beroep in de ontslagzaak. 
 
Van een uitspraak in een ontslagzaak kan op dit moment niet in hoger beroep worden gegaan. 
 
De reden voor het feit dat niet in hoger beroep kan worden gegaan, is erin gelegen dat het al dan niet hebben van een arbeidsovereenkomst zo fundamenteel wordt geacht dat een werknemer op de kortst mogelijke termijn moet weten of de arbeidsovereenkomst voort bestaat of niet. Een hoger beroepprocedure die zou volgen op een procedure bij de kantonrechter zou te veel tijd in beslag nemen en de werknemer te lang in onzekerheid houden over een zo fundamenteel iets als het bestaan van een arbeidsovereenkomst. Daar komt nu verandering in. De huidige wetgever is van mening dat (i) er meer uniformiteit moet komen in de uitspraken en (ii) een ontslag zo ingrijpende gevolgen heeft voor de werknemer dat dit moet kunnen worden getoetst door een hogere rechter. 
 
Hoger beroep en cassatie van een ontbindingsbeschikking 
Met het in werking treden van de nieuwe wet is het mogelijk om in hoger beroep te gaan van een uitspraak waarbij de arbeidsovereenkomst is ontbonden en waarbij al dan niet een vergoeding is toegekend. Uitgaande van de situatie dat de werkgever een ontbindingsverzoek heeft ingediend en dit verzoek wordt gehonoreerd, kan de werknemer in hoger beroep aan de rechter verzoeken de arbeidsovereenkomst te herstellen. Dat zou in principe tot de bijzondere situatie kunnen leiden dat een werknemer gedurende een bepaalde periode niet werkzaam is – de kantonrechter heeft immers de arbeidsovereenkomst ontbonden – en vervolgens nadat in hoger beroep geoordeeld is dat deze ontbinding ten onrechte was, de werknemer terug kan keren naar zijn werk. Het is aan de rechter om te bepalen wat te doen met de tussenliggende periode. De rechter kan oordelen dat over deze tussenliggende periode alsnog salaris moet worden betaald, maar kan ook een en ander verdisconteren in een aan de werknemer toe te kennen billijke vergoeding.
 
De spiegelbeeldige situatie kan zich ook voordoen; de kantonrechter heeft in eerste instantie niet ontbonden en in hoger beroep wordt geoordeeld dat de arbeidsovereenkomst ten onrechte heeft voortgeduurd. In hoger beroep kan de rechter de arbeidsovereenkomst niet met terugwerkende kracht alsnog ontbinden. Dat houdt in dat op een toekomstig tijdstip de arbeidsovereenkomst alsnog dient te eindigen waarbij het de rechter vrijstaat al dan niet een aanvullende billijke vergoeding toe te kennen.
 
Hoger beroep UWV procedure 
Zoals in de vorige nieuwsbrief is uiteengezet, kan de werkgever straks niet meer kiezen wanneer hij naar het UWV of naar de kantonrechter gaat. In de situatie dat er bedrijfseconomische redenen zijn, dient de gang naar het UWV te worden gemaakt. Gesteld dat het UWV geen toestemming verleent voor de ontslagaanvraag, dan kan, anders dan nu het geval is, hiervan in hoger beroep worden gegaan bij de kantonrechter. Dit is op zich een bijzondere situatie. Immers, de kantonrechter kan daarmee een onafhankelijke overheidsinstantie (het UWV) “overrulen” in haar oordeel. Voor de werkgever is dit een plezierige noviteit aangezien de ervaring leert dat de kantonrechter over het algemeen minder rigide omgaat wanneer er sprake is van een verzoek tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische gronden.
 
Alhoewel er veel voordelen zijn die pleiten voor de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan, is het wel zeer de vraag of de beoogde vereenvoudiging en snelheid van de procedures geholpen zijn met de mogelijkheid om in hoger beroep (en in cassatie) te gaan. De toekomst zal dit moeten uitwijzen.
 
Workshop
De nieuwe Wet Werk & Zekerheid zal tot grote veranderingen leiden in het arbeidsrecht. Alhoewel de afgelopen jaren al veel wetsvoorstellen de eindstreep niet hebben gehaald, is de verwachting gerechtvaardigd dat dit thans wel het geval is. Temeer nu het Sociaal Akkoord ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel en dit inmiddels door de Tweede Kamer met in achtneming van een aantal amendementen is aangenomen. Het arbeidsrechtteam van Köster Advocaten N.V. geeft in september wederom een workshop op ons kantoor in Haarlem over de Wet Werk & Zekerheid. Datum en tijdstip zullen op een later moment bekend worden gemaakt. De workshop Wet Werk & Zekerheid kan ook inhouse verzorgd worden. Voor meer informatie hierover of over de Wet Werk & Zekerheid kunt u contact opnemen met Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl), en telefonisch op: 023-5125025.