MENU
Wet Werk & Zekerheid 5

Wet Werk & Zekerheid 5

In deze serie over de aanstaande Wet Werk & Zekerheid berichtten wij u al eerder dat er met de inwerkingtreding van de Wet Werk & Zekerheid grote veranderingen op stapel staan. Een van deze veranderingen is dat een werkgever niet meer de keuze heeft of hij voor het beëindigen van een arbeidsovereenkomst naar het UWV WERKbedrijf gaat dan wel naar de kantonrechter.
 
Op dit moment is het zo dat de werkgever de volledige vrijheid heeft om te kiezen voor de gang naar het UWV WERKbedrijf dan wel naar de kantonrechter ongeacht de grondslag van het verzoek: bedrijfseconomische redenen, disfunctioneren, verstoorde arbeidsrelatie, dan wel anderszins. Bij inwerkingtreding van de nieuwe Wet Werk & Zekerheid per juli 2015 zal dit anders zijn.
 
UWV WERKbedrijf
In de toekomst zal het zo zijn dat uitsluitend nog naar het UWV WERKbedrijf kan worden gegaan voor een verzoek voor opzegging van de arbeidsovereenkomst op een tweetal gronden:
 
• bedrijfseconomische redenen;
• beëindiging wegens langdurige (meer dan twee jaar) ziekte.
 
Kantonrechter 
Anders dan nu het geval is, schrijft de wet specifiek voor op welke gronden je met een verzoek tot ontbinding van een arbeidsovereenkomst tot de kantonrechter kunt wenden. Op dit moment is het zo dat dat kan op grond van dringende redenen dan wel gewichtige redenen die kunnen bestaan uit dringende reden of een verandering van omstandigheden. In de nieuwe wet kan een verzoek worden ingediend op de navolgende gronden:
 
• Verval arbeidsplaatsen t.g.v. beëindiging onderneming; 
• Ziekte of gebrek werknemer;
• Regelmatig niet kunnen werken t.g.v. ziekte;
• Ongeschiktheid verrichten arbeid anders t.g.v. ziekte;
• Verwijtbaarheid handelen of nalaten werknemer;
• Weigeren verrichten arbeid wegens gewetensbezwaar;
• Verstoorde arbeidsverhouding;
• Andere omstandigheden (restbepaling).
 
Naast deze twee routes wordt een nieuwe - derde - route geïntroduceerd; de ontslagcommissie.
 
Ontslagcommissie 
Cao-partijen kunnen ertoe besluiten in de toekomst in de cao op te nemen dat een ontslagcommissie ingesteld zal worden die de rol van het UWV WERKbedrijf en de kantonrechter zal overnemen. Hoe een dergelijk ontslagcommissie vorm zal krijgen, is op dit moment nog onduidelijk. Wel is duidelijk dat aan een aantal vereisten moet worden voldaan:
 
• Regels over hoor en wederhoor;
• Vertrouwelijke behandeling overgelegde gegevens;
• Redelijke reactietermijn werkgever en werknemer;
• Redelijke beslissingstermijn.
 
Deze derde route is op zich opmerkelijk. Zeker als bedacht wordt dat de bedoeling van de wetgever van de nieuwe wet is dat het ontslagrecht eenvoudiger, simpeler en eerlijker wordt. Of een scheiding van de UWV-procedure en de kantonrechter en de introductie van de ontslagcommissie daartoe zal leiden, zal de toekomst moeten uitwijzen.
 
Workshop
De nieuwe Wet Werk & Zekerheid zal tot grote veranderingen leiden in het arbeidsrecht. Alhoewel de afgelopen jaren al veel wetsvoorstellen de eindstreep niet hebben gehaald, is de verwachting gerechtvaardigd dat dit thans wel het geval is. Temeer nu het Sociaal Akkoord ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel en dit inmiddels door de Tweede Kamer met in achtneming van een aantal amendementen is aangenomen. Het arbeidsrechtteam van Köster Advocaten N.V. geeft op dinsdag 15 april 2014 om 16.00 uur in Haarlem een workshop  over de Wet Werk & Zekerheid. Deze workshop zal in mei nogmaals worden gegeven.  Datum en tijdstip zullen op een later moment bekend worden gemaakt.  De workshop Wet Werk & Zekerheid  kan ook inhouse verzorgd worden. Voor meer informatie hierover of over de Wet Werk & Zekerheid kunt u contact opnemen met Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl), en telefonisch op: 023-5125025.