MENU
Wet Werk & Zekerheid 3

Wet Werk & Zekerheid 3

Ketenregeling; contracten voor bepaalde tijd
Op dit moment is in de wet bepaald dat drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden gesloten met tussenpozen van drie maanden. Indien een vierde contract wordt gesloten, dan wel een termijn van 36 maanden is verstreken, ontstaat er een contract voor onbepaalde tijd. Deze ketenregeling zal met de komst van de Wet Werk & Zekerheid worden aangepast. Op grond van de nieuwe wet kunnen er drie overeenkomsten in maximaal twee jaar gesloten  worden met tussenpozen van maximaal zes maanden. Anders gesteld, er ontstaat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd indien een periode van twee jaar (24 maanden) is overschreden. Om de ketenregeling te doorbreken zal een tussenpoos van zes maanden en één dag in acht moeten worden genomen.
 
Niet afwijken bij cao 
De termijn tussen de verschillende contracten van zes maanden is een harde termijn. Hiervan kan niet worden afgeweken bij cao. Hiermee wordt beoogd dat werknemers sneller een contract voor onbepaalde tijd krijgen. Of dit in de praktijk ook daadwerkelijk zo zal zijn, zal moeten blijken. Bij cao kan voorts niet worden afgeweken van de drie maximaal overeen te komen  arbeidsovereenkomsten en evenmin van de periode dat deze arbeidsovereenkomsten kunnen duren, te weten 24 maanden.
 
Wel afwijken bij cao
Afwijking is wel mogelijk voor uitzendovereenkomsten en voor sectoren waarbinnen “de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering dit vereist”. Het maximaal aantal te sluiten contracten voor bepaalde tijd in de uitzendbranche wordt beperkt tot zes met een periode van maximaal vier jaar.
 
De wijziging in de ketenregeling zal vermoedelijk per 1 juli 2015 ingaan. Hoe om te gaan met bestaande overeenkomsten? Het overgangsrecht leidt ertoe dat de nieuwe ketenregeling pas in werking treedt als er op of na 1 juli 2015 een opvolgende arbeidsovereenkomst wordt gesloten en er geen periode  van langer dan zes maanden aan de vorige arbeidsovereenkomst is voorafgegaan. Als een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is aangegaan voor 1 juli 2015 en deze eindigt na 1 juli 2015 waarbij de termijn van twee jaar wordt gepasseerd, dan is de nieuwe ketenregeling nog niet  van toepassing en is er daarmee nog geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaan.
 
Voorbeeld 1:
 
 
Toelichting
In dit voorbeeld is de vierde arbeidsovereenkomst gesloten na 1 juli 2015. Anders gesteld, de nieuwe wet is van toepassing. Aangezien er tussen de derde arbeidsovereenkomst en de vierde arbeidsovereenkomst slechts een periode van drie maanden en één dag is, is de vierde arbeidsovereenkomst aangegaan voor onbepaalde tijd.
 
 
Voorbeeld 2:
 
 
Toelichting
In dit voorbeeld is de vierde arbeidsovereenkomst gesloten ná 1 juli 2015. Op grond van de nieuwe wet is de keten doorbroken, aangezien er een periode van zes maanden plus één dag verstreken is na het einde van de derde arbeidsovereenkomst. Dit houdt in dat de telling van de keten opnieuw begint en de vierde arbeidsovereenkomst in dit voorbeeld de eerste arbeidsovereenkomst in de nieuwe keten is.

 
 
Voorbeeld 3:
 
 
Toelichting
De derde arbeidsovereenkomst in dit voorstel is gesloten voor 1 juli 2015, doch loopt door ná 1 juli 2015. Ook indien hiermee de periode van 24 maanden is verstreken, is op deze overeenkomst nog de oude regeling van toepassing aangezien deze arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór 1 juli 2015. Deze arbeidsovereenkomst eindigt derhalve van rechtswege.
 
Let op: bij een arbeidsduur van twee jaar is de werkgever bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een transitievergoeding verschuldigd. In een van de volgende nieuwsbrieven zal hier uitgebreid aandacht worden besteed.
 
Advies
Wij adviseren u om alle lopende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in uw onderneming op een rij te zetten, teneinde inzichtelijk te krijgen op welk moment er een periode van twee jaar is bereikt of zal worden bereikt. Indien er bijvoorbeeld op 1 juli 2015  een derde overeenkomst voor één jaar wordt gesloten, dan geldt het nieuwe recht, hetgeen inhoudt dat er een contract voor onbepaalde tijd is gesloten.
 
Workshop
De nieuwe Wet Werk & Zekerheid zal tot grote veranderingen leiden in het arbeidsrecht. Alhoewel de afgelopen jaren al veel wetsvoorstellen de eindstreep niet hebben gehaald, is de verwachting gerechtvaardigd dat dit thans wel het geval is. Temeer nu het Sociaal Akkoord ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel en dit inmiddels door de Tweede Kamer met in achtneming van een aantal amendementen is aangenomen. Het arbeidsrechtteam van Köster Advocaten N.V. geeft op dinsdag 15 april 2014 om 16.00 uur in Haarlem een workshop  over de Wet Werk & Zekerheid. Deze workshop zal in mei nogmaals worden gegeven. Datum en tijdstip zullen op een later moment bekend worden gemaakt.  De workshop Wet Werk & Zekerheid  kan ook inhouse verzorgd worden. Voor meer informatie hierover of over de Wet Werk & Zekerheid kunt u contact opnemen met Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl), en telefonisch op: 023-5125025.