MENU
Wet Werk & Zekerheid 2

Wet Werk & Zekerheid 2

Wij berichtten u eerder deze week al over de Wet Werk & Zekerheid. Naar alle waarschijnlijkheid, zullen op relatief korte termijn, per 1 juli 2014 , al een aantal wijzigingen worden doorgevoerd. In deze nieuwsbrief zullen deze wijzigingen besproken worden.
 
Aanzegtermijn 
Op dit moment hoeft de werkgever geen actieve handeling te verrichten indien een contract voor bepaalde tijd eindigt. Deze eindigt immers van rechtswege. In de nieuwe wet zal een aanzegtermijn worden opgenomen. De aanzegtermijn, van één maand, geldt voor contracten van bepaalde tijd van zes maanden of langer. Als werkgever moet u uiterlijk één maand voor het einde van de arbeidsovereenkomst de werknemer schriftelijk informeren over het al dan niet voortzetten van de arbeidsovereenkomst. Indien u dit als werkgever niet doet, dan bent u een vergoeding verschuldigd die gelijk is aan het loon over de periode dat de termijn van één maand niet in acht is genomen!
 
Voor diegene onder u die vallen onder de werking van de ABU-cao zij opgemerkt dat de ABU-cao al een aanzegtermijn kent voor overeenkomsten met uitzendbeding. De nieuw in de wet te implementeren aanzegtermijn geldt dan ook uitsluitend voor overeenkomsten zonder uitzendbeding. 
 
Concurrentiebeding 
Op grond van de huidige wet is het mogelijk een concurrentiebeding in zowel een contract voor bepaalde als voor onbepaalde tijd op te nemen. In de nieuwe wet  zal een concurrentiebeding in principe slechts kunnen worden overeengekomen bij arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd. Een concurrentiebeding in een  arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd kan uitsluitend indien “uit de bij dat beding opgenomen schriftelijke motivering van de werkgever blijkt dat het beding noodzakelijk is vanwege zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen.” Indien deze motivering ontbreekt dan wel ondeugdelijk is, is het concurrentiebeding in zijn geheel nietig. Anders gesteld: als werkgever staat u dan met lege handen. De vraag is hoe zwaar de toets is betreffende het “zwaarwegend bedrijfsbelang” en aan welke vereisten moet worden voldaan wil er aan dit criterium zijn voldaan. Daar valt op dit moment nog niet veel over te zeggen. De praktijk zal dat moeten uitwijzen.
 
Deze wijziging laat onverlet dat voor uitzendondernemingen al geldt dat zij zeer terughoudend dienen te zijn met  het belemmeren van de uitzendkracht/werknemer. Bij  wet is al expliciet verboden om de werknemer te belemmeren om bij de voormalig opdrachtgever in dienst te treden. De enige uitzondering die daarvoor geldt is dat er aan de inlener een overnamesom kan worden opgelegd.
 
Proeftijd 
Op dit moment is het mogelijk om in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet langer duurt dan twee jaar een proeftijd van één maand op te nemen. Op grond van de nieuwe wet is het niet meer mogelijk om in een contract voor bepaalde tijd van zes maanden of minder een proeftijd op te nemen. De gedachte hierachter is dat een contract van bepaalde tijd en van een dergelijke korte duur op zichzelf al wordt beschouwd als een proeftijd.
 
Wanneer in de huidige voor u geldende cao hiervan wordt afgeweken dan blijft tot de expiratiedatum de bestaande cao-regeling van kracht. Uitzendondernemingen kunnen dus gebruik blijven maken van de bijzondere toepassing hiervan.
 
Workshop
De nieuwe Wet Werk & Zekerheid zal tot grote veranderingen leiden in het arbeidsrecht. Alhoewel de afgelopen jaren al veel wetsvoorstellen de eindstreep niet hebben gehaald, is de verwachting gerechtvaardigd dat dit thans wel het geval is. Temeer nu het Sociaal Akkoord ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel. Het arbeidsrechtteam van Köster Advocaten N.V. geeft workshops over de Wet Werk & Zekerheid. Deze workshops kunnen ook inhouse verzorgd worden. Voor meer informatie hierover of over de Wet Werk & Zekerheid kunt u contact opnemen met Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl),  en telefonisch op: 023-5125025.
 
Disclaimer: Dit is een nieuwsbrief en geen juridisch advies. Hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.