MENU
Wet Werk & Zekerheid

Wet Werk & Zekerheid

Op 18 februari 2014 is tijdens de plenaire behandeling in de Tweede Kamer het Wetsvoorstel Wet Werk & Zekerheid  met in achtneming van een aantal amendementen en moties aangenomen. Thans zal het wetsvoorstel aan de Eerste Kamer worden voorgelegd. De verwachting is dat dit begin maart behandeld zal worden.
 
Doelstelling van de nieuwe wet is een stelsel dat gericht is op werkzekerheid in plaats van baanzekerheid. Indien het wetsvoorstel daadwerkelijk wet wordt – hetgeen wel in de lijn der verwachtingen ligt  – wat zijn dan de gevolgen voor de praktijk? Komende weken zullen wij u door middel van diverse nieuwsbrieven over de gevolgen van dit wetsvoorstel informeren, waarbij per nieuwsbrief één onderwerp zal worden uitgelicht.
 
Er zijn wijzigingen op een drietal terreinen voorgesteld:
• stroomlijning van de regels voor ontslag;
• contracten voor bepaalde tijd;
• aanpassing van de werkloosheidswet.
 
 Stroomlijning van de regels voor ontslag
De voorgestelde wijziging in het ontslag ziet op twee onderwerpen:
• geen keuzevrijheid meer voor de werkgever voor de route via de kantonrechter dan wel UWV-route;
• een transitievergoeding in plaats van een ontbindingsvergoeding.

 

Een werkgever kan niet meer zelf kiezen of hij de route via de kantonrechter dan wel via UWV WERKbedrijf wil bewandelen. Met de Wet Werk & Zekerheid komt er een vast voorgeschreven route: ontslag op bedrijfseconomische gronden of ontslag na twee jaar ziekte zal via het UWV WERKbedrijf moeten lopen en ontslag om persoonlijke redenen (disfunctioneren, verstoring van de arbeidsrelatie) dient ter beoordeling aan de kantonrechter te worden voorgelegd. Tevens is het voornemen beide procedures sneller te laten verlopen.
 
Zodra de arbeidsovereenkomst tenminste twee jaar heeft geduurd, bestaat er aanspraak op een transitievergoeding. Deze transitievergoeding is – evenals nu – afhankelijk van de duur van het dienstverband. De regel is: 1/6 maandsalaris per zes maanden voor de eerste tien jaar  en 1/4 maandsalaris per dienstjaar dat men langer dan tien jaar in dienst is geweest. De maximale vergoeding bedraagt € 75.000,- bruto voor diegenen die een jaarsalaris verdienen minder dan € 75.000,- bruto. Indien het jaarsalaris hoger is dan € 75.000,- bruto, dan is de transitievergoeding maximaal één jaarsalaris.
 
 Contracten voor bepaalde tijd
Op dit moment is het mogelijk om een werknemer drie contracten voor bepaalde tijd aan te bieden met tussenpozen van maximaal drie maanden, in een periode van maximaal drie jaar. Eerst bij het vierde contract dan wel na verloop van 36 maanden ontstaat een contract voor onbepaalde tijd. Deze ketenregeling wordt in het nieuwe wetsvoorstel aangepast. In plaats van drie jaar kunnen maximaal drie overeenkomsten in een tijdsbestek van twee jaar met tussenpozen van maximaal zes maanden worden overeengekomen.
 
Let wel, de op u van toepassing zijnde cao waarin een afwijking is geregeld van het aantal te sluiten contracten voor bepaalde tijd blijft van kracht tot 1 januari 2016.
 
WW-uitkering
De maximale duur van een WW-uitkering zal verlaagd worden van 38 maanden naar 24 maanden. Een en ander zal gefaseerd worden ingevoerd, met dien verstande dat in de periode van 1 januari 2016 tot 2019 de maximale duur van een WW-uitkering wordt teruggeschroefd naar uiteindelijk 24 maanden.

 

 
Workshop
De nieuwe Wet Werk & Zekerheid zal tot grote veranderingen leiden in het arbeidsrecht. Alhoewel de afgelopen jaren al veel wetsvoorstellen de eindstreep niet hebben gehaald, is de verwachting gerechtvaardigd dat dit thans wel het geval is. Temeer nu het Sociaal Akkoord ten grondslag ligt aan dit wetsvoorstel. Het arbeidsrechtteam van Köster Advocaten N.V. geeft workshops over de Wet Werk & Zekerheid. Deze workshops kunnen ook inhouse verzorgd worden. Voor meer informatie hierover of over de Wet Werk & Zekerheid kunt u contact opnemen met Nienke Klazinga (klazinga@kadv.nl) en Myrthe Steenhuis (steenhuis@kadv.nl),  en telefonisch op: 023-5125025.
 
Disclaimer: Dit is een nieuwsbrief en geen juridisch advies. Hier kunnen derhalve geen rechten aan worden ontleend.