Home Actueel Contractenrecht Nieuwe Wet Franchise: wat betekent dat voor jouw franchiseorganisatie?

Nieuwe Wet Franchise: wat betekent dat voor jouw franchiseorganisatie?

Contractenrecht Franchiserecht
10-12-20

Wet Franchise treedt (al) in werking per 1 januari 2021

De Wet Franchise treedt per 1 januari 2021 in werking. Dit betekent dat franchisegevers en franchisenemers zich vanaf 1 januari 2021 aan deze nieuwe wet moeten houden. Dit houdt in dat nieuwe franchiseovereenkomsten vanaf de inwerkingtredingsdatum in lijn moeten zijn met de nieuwe Wet Franchise. Voor bestaande franchiseovereenkomsten geldt een overgangsperiode van 2 jaar ten aanzien van specifieke onderwerpen. Het gaat dan om: de goodwill bij einde van de franchiseovereenkomst, het non-concurrentiebeding en het instemmingsvereiste voor wijzigingen in de franchiseformule of het exploiteren van een afgeleide formule.

Hoewel dit dus enige ruimte biedt, is het doorgaans niet wenselijk dat contracten onderling op wezenlijke punten van elkaar verschillen en om die reden raden we je aan om alle franchisecontracten per 1 januari a.s. in overeenstemming te hebben met de Wet Franchise.

Verplichtingen gedurende precontractuele fase

Partijen zijn over en weer gehouden om elkaar in de pre-contractuele fase (de fase voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst) over tenminste de wettelijk vastgelegde onderwerpen tijdig te informeren. Op die manier zijn partijen in staat om een goede beoordeling te maken van de vraag of, en onder welke voorwaarden, zij een samenwerking aan willen gaan.

Met de aankomende Wet Franchise is ook het PID (Precontractueel Informatie Document) geïntroduceerd. In het PID kan de (hierna genoemde) vereiste informatie worden opgenomen. Deze PID kun je vervolgens aan de aspirant franchisenemer verstrekken. Het is raadzaam om met een PID te werken omdat zodoende alle informatie samen wordt gevoegd.

Als franchisegever dien je in ieder geval de volgende informatie aan de aspirant franchisenemer (bijvoorbeeld door middel van het PID) te geven:

Prognoseplicht? Een verplichting voor de franchisegever tot het verschaffen van prognoses bestaat – in lijn met bestendige rechtspraak – (nog steeds) niet. De franchisenemer heeft een onderzoeksplicht om te voorkomen dat hij onder de invloed van onjuiste veronderstellingen overgaat tot het sluiten van de franchiseovereenkomst. Deze verplichting is nu in de wet opgenomen.

Stand-still periode: ook nieuw is de stand-still periode van (minimaal) 4 weken. Bij aanvang van deze periode moet alle vereiste informatie aan de franchisenemer ter beschikking te staan (waaronder de franchiseovereenkomst). Gedurende deze periode mag je als franchisegever geen franchiseovereenkomst, of daarmee verwante overeenkomst (zoals een huurovereenkomst), met je franchisenemer sluiten. Ook mag gedurende deze periode de franchiseovereenkomst niet ten nadele van jouw franchisenemer gewijzigd worden en/of mag jouw franchisenemer niet worden aangezet tot het doen van investeringen in verband met de aanstaande franchiserelatie, zoals aanschaf van apparatuur of onroerend goed.

Wel mag een geheimhoudingsovereenkomst worden gesloten ten aanzien van de vertrouwelijke informatie, die de franchisegever aan de beoogd franchisenemer heeft verstrekt. Köster Advocaten adviseert om dit te verwerken in een intentieovereenkomst waarin tevens afspraken opgenomen kunnen worden over het selectieproces.

De franchiseovereenkomst

Behoudens de pre-contractuele verplichtingen regelt de Wet Franchise ook dat er in de franchiseovereenkomst bepalingen moeten worden opgenomen over de volgende onderwerpen:

Verplichtingen gedurende franchise relatie

Tijdens de franchiserelatie gelden eveneens een aantal (informatie)verplichtingen voor jou als franchisegever. Het gaat dan onder meer om de verplichting om:

Dwingend recht en buitenlandse franchisenemers

De Wet bevat dwingend recht voor in Nederland gevestigde franchisenemers, ongeacht het recht dat op de franchiseovereenkomst van toepassing is. Dat betekent dat je niet ten nadele van in Nederland gevestigde franchisenemers van de Wet Franchise kan afwijken. Indien sprake is van een in het buitenland gevestigde franchisenemer mag je wel afwijken van de Wet.

Wat wordt er van jou als franchisegever verwacht?

De inwerkingtreding van de Wet Franchise betekent niet alleen dat franchiseovereenkomsten inhoudelijk aangepast dienen te worden, maar dat ook kritisch gekeken dient te worden naar de processen en de wijze van informatieverstrekking binnen franchiseorganisaties.

Dit betekent voor jou als franchiseorganisatie dat het raadzaam is om de volgende acties uit te voeren:

Last but not least is het van belang om binnen de organisatie te bepalen en goed vast te leggen welke informatie – voorafgaand en tijdens – de franchiserelatie moet worden gedeeld. De tweede stap is dat in jouw organisatie werkprocessen zijn ingericht die ervoor zorgen dat de informatie ook daadwerkelijk wordt gedeeld en dat in een later stadium vastgesteld kan worden welke informatie wanneer is gedeeld. Dit om onnodige en vervelende discussies te voorkomen.

Indien er vragen zijn over deze Wet of behoefte bestaat om van gedachten te wisselen over de verdere implementatie van de Wet Franchise binnen jouw franchiseorganisatie en wat deze Wet Franchise betekent voor franchiseovereenkomst(-en)? Neem dan gerust contact met ons op.

Deel dit artikel