Home Actueel Archief Koop jij of koop ik?

Koop jij of koop ik?

Archief
06-10-16

In de paardenwereld is het gebruikelijk dat er soms wordt gewerkt met tussenpersonen / commissionairs / vertegenwoordigers. In veel situaties gaat dit goed;

bijvoorbeeld iemand zoekt een paard of wenst zijn paard te verkopen en schakelt voor de verkoop/aankoop een andere partij in om deze verkoop/aankoop te regelen. In veel gevallen worden hier duidelijke afspraken over gemaakt (waaronder over commissie etc.), maar uiteraard zijn hier ook gevallen te bedenken waarin er discussie ontstaat namens wie of door wie er wordt opgetreden.

Juridisch gezien zijn er een aantal mogelijkheden om als tussenpersoon op te treden. De mogelijkheden zijn kort gezegd als volgt. 

  1. Minnelijke vertegenwoordiging;
  2. Onminnelijke vertegenwoordiging;
  3. Lastgeving;
  4. Zaakwaarneming.

In geval van vertegenwoordig (punt 1 en 2) geeft de verkoper of aankoper de bevoegdheid aan de tussenpersoon om namens hem rechtshandelingen te verrichten. Hierbij krijgt de vertegenwoordiger dus een recht, maar behoeft hier geen gebruik van te maken. Bij lastgeving is dat anders, aangezien de tussenpersoon op dat moment de opdracht heeft om namens de verkoper of aankoper rechtshandelingen te verrichten. Het verschil hierin is dat bij lastgeving de tussenpersoon de verplichting heeft en dus moet optreden en bij vertegenwoordiging kan de tussenpersoon optreden. Tot slot is er sprake van zaakwaarneming als de tussenpersoon voor een ander optreedt, zonder dat hij daarvoor de opdracht heeft gekregen. Deze situatie kan zich voordoen als de belangen van de aankoper/verkoper dienen te worden behartigd omdat er omstandigheden zijn die dit rechtvaardigen. Van dit laatste is in het kader van aankoop/verkoop paarden niet snel sprake. De eerste drie variaties zijn wel mogelijk.

Zeer recent oordeelde de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht, in kort geding over een vertegenwoordigingsgeschil.

Kort gezegd, kwam het op het volgende neer. Een springruiter wilde een paard aanschaffen en schakelde hiervoor een tussenpersoon in. Deze tussenpersoon vond een paard, welk paard door de koper geschikt werd geacht. De kopende partij gaf de tussenpersoon de opdracht het paard voor haar aan te kopen. De tussenpersoon had aangegeven dat de vraagprijs van het paard € 22.500,– bedroeg. Na de verkoop bleek het paard niet geschikt te zijn en wenste de koper tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan. Toen de koper hiertoe overging bleek – kort gezegd – dat de vraagprijs van het paard niet € 22.500,– was, maar slechts € 15.000,–.

De rechter achtte het in dit verband aannemelijk dat de kopende partij aan de tussenpersoon de opdracht had gegeven om het paard aan te schaffen. De rechter was dan ook van mening dat hier sprake was van lastgeving. Er was immers de opdracht (de verplichting) aan de tussenpersoon gegeven het paard aan te schaffen. De koper vernietigde dan ook de lastgevingsovereenkomst tussen de koper en de tussenpersoon op grond van bedrog. De tussenpersoon had namelijk gelogen over de daadwerkelijke aankoopprijs. Hieraan verbond de koper het gevolg dat niet zij, maar de tussenpersoon eigenaar was geworden van het paard zodat de tussenpersoon het paard diende op te halen en de koopsom aan de koper te betalen.

De rechtbank was van mening dat er inderdaad sprake was van een lastgevingsovereenkomst. Die overeenkomst werd door de kopende partij vernietigd omdat er simpelweg gelogen was. Echter, de rechtbank was wel van mening dat alsnog de koper daadwerkelijk het paard had afgenomen en de tussenpersoon dan ook niet verplicht kon worden om het paard op te halen en de koopsom terug te betalen. Wel was de rechtbank van mening dat het bedrag dat overbleef tussen de daadwerkelijke koopsom van € 15.000,– en de koopsom die de tussenpersoon in rekening had gebracht, door de tussenpersoon moest worden terugbetaald. Hier moest dan nog wel een loon vanaf worden gehaald, omdat de tussenpersoon wel werkzaamheden had verricht voor de koper.

Kortom, vertegenwoordiging/lastgeving is in de paardenwereld niet ongebruikelijk, maar moet wel goed worden vastgelegd. De afspraken waaronder de opdracht tot aankoop wordt verstrekt, moeten voor alle partijen helder zijn. Men doet er dan ook goed aan om dit soort afspraken vast te leggen en afhankelijk van de opdracht die wordt verstrekt, dient men te beoordelen welke manier van vertegenwoordiging het meest geschikt is.

Mocht u een soortgelijke kwestie aan de hand hebben of twijfelt wat de meest geschikte manier is om de vertegenwoordiging vast te bepalen, neem dan gerust vrijblijvend contact met mij op. Een overeenkomst tot bemiddeling/lastgeving stellen wij graag voor u op.

 

Deel dit artikel