Home Actueel Archief Goed nieuws voor sporttalenten in Haarlem

Goed nieuws voor sporttalenten in Haarlem

Archief
01-03-10

Tot voor kort was het moeilijk om topsport in het basisonderwijs te combineren met het volgen van onderwijs. De leerplichtwet, die als doel heeft het onderwijs van de jongeren te waarborgen, is daarin duidelijk; alleen in zeer uitzonderlijke gevallen en in de geest van de wet is het mogelijk af te wijken van het reguliere onderwijsprogramma.

De gemeente Haarlem heeft eind 2009 de notitie Leerplicht en Topsport- en Cultuurtalenten aangenomen. Deze notitie geeft richtlijnen voor het verlenen van een vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden (artikel 11g van de leerplichtwet 1990). Uitgangspunt bij het verlenen van een vrijstelling is dat de onderwijsverplichting jegens de betrokken leerling blijft bestaan. Dit betekent dat de school zodanige maatregelen moet treffen dat de leerling door zijn aanwezigheid geen onderwijsachterstand oploopt.

Daarnaast worden in de notitie twee voorwaarden genoemd waaraan een topsporttalent moet voldoen alvorens voor een vrijstelling in aanmerking te (kunnen) komen:

A. de jongere moet door de betreffende sportbond een status toegekend hebben gekregen en;

B. de jongere moet op het hoogste nationale niveau presteren.

In Nederland wordt gewerkt met verschillende topsportstatussen. Naast de A, B en HP status van het NOC*NSF zijn er ook drie landelijke NOC*NSF talentstatussen: Internationaal Talent, Nationaal Talent en Belofte. Naast deze landelijke (talent)statussen is het mogelijk om in aanmerking te komen voor een regio(talent)status die door de Olympische Netwerken/ topsportsteunpunten en de nationale sportbonden is ontwikkeld.

In dit concrete geval ging het om twee turntalentjes van de sportvereniging BATO in Haarlem. Van beide talentjes was de aanvraag voor een vrijstelling van geregeld schoolbezoek wegens gewichtige omstandigheden afgewezen. Tegen deze afwijzingen heeft Köster Advocaten succesvol bezwaar ingediend. Gedurende de bezwaarprocedure is uiteen gezet dat beide talentjes in aanmerking dienden te komen voor een vrijstelling op basis van genoemde nieuwe notitie. Beiden hadden een status toegekend gekregen van de betreffende sportbond, de KNGU, en beide talentjes presteerden reeds op het hoogst haalbare nationale niveau. Daarnaast waren er voor beide talentjes afspraken gemaakt met de betreffende basisscholen. Op basis van deze gegevens heeft de leerplichtambtenaar het bezwaar gegrond geacht en de vrijstelling van geregeld schoolbezoek alsnog verleend voor het schooljaar 2009-2010.

Aangezien het hier om een geheel nieuwe procedure gaat, heeft de bezwarencommissie leerplicht de afdeling Onderwijs en Sport van de gemeente Haarlem geadviseerd de notitie verder uit te werken zodat duidelijker wordt welke talenten voor een vrijstelling in aanmerking (kunnen) komen.

Deel dit artikel