Home Actueel Archief Faillissement Imtech. Wat nu?

Faillissement Imtech. Wat nu?

Archief
24-08-15

Op 14 augustus jl. is door de Rechtbank Rotterdam de technische dienstverlener Imtech failliet verklaard. Slechts een aantal dagen voor het uitspreken van het faillissement (de dinsdag ervoor) was er een surseance van betaling aangevraagd, maar op donderdag viel toch daadwerkelijk het doek voor Imtech. Van de Imtech-groep zijn twee onderdelen (Marine en Nordic) buiten de groep geplaatst, zodat deze geheel of gedeeltelijk kunnen worden verkocht. Daarnaast zijn er vlak na het faillissement ook nog twee andere onderdelen verkocht. Door deze verkoop kunnen 7.300 van de ruim 22.000 banen worden gespaard.

Voornoemde verkoop van onderdelen van Imtech beperken allicht de gevolgen, desalniettemin kunnen de gevolgen voor verschillende partijen sterk zijn. Wereldwijd komen ongeveer 15.000 mensen zonder werk te zitten en daarnaast blijkt uit onderzoek van USP Marketing Consultancy dat 500 installatiebedrijven eveneens vrezen voor hun voortbestaan. Laatstgenoemde bedrijven waren onderaannemer van Imtech en waren voor hun omzet afhankelijk van Imtech. De gevolgen voor alle betrokken partijen zijn dan ook  groot. Maar wat kunt u doen om de schade voor uw situatie in deze te beperken en misschien wel te voorkomen?

Om u inzicht te geven in de mogelijke opties, zetten wij hierbij een aantal punten uiteen:

 1. Lopende overeenkomsten: indien er sprake is van een faillissementssituatie zal de curator beoordelen of hij de lopende overeenkomsten met andere partijen zal voortzetten. Dit is onder andere afhankelijk van bijvoorbeeld nog uit te voeren werkzaamheden of lopende opdrachten. Als u een partij bent die op het moment van het uitspreken van het faillissement een overeenkomst had met Imtech, dan is het verstandig om te bekijken of er uit hoofde van die overeenkomst nog werkzaamheden moeten worden uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan is het verstandig om de curator te vragen of hij de overeenkomst die op dat moment loopt gestand wenst te doen. Kortom, de curator moet worden gevraagd of hij wel door zal gaan met het uitvoeren van de overeenkomst. Als de curator deze overeenkomst wenst voort te zetten, dient hij daarvoor zekerheid te stellen. Het is belangrijk u zich te realiseren dat als u op dit moment nog werkzaamheden uitvoert en u heeft daarover nog geen duidelijk afspraken gemaakt met de curator, het mogelijk is dat u deze werkzaamheden uitvoert zonder dat u hiervoor betaald zal worden.
 2. Eigendomsvoorbehoud: indien u zaken aan Imtech heeft geleverd en deze zaken zijn nog niet betaald, dan is het mogelijk dat u een beroep kunt doen op een eigendomsvoorbehoud. Dit eigendomsvoorbehoud dient u rechtsgeldig te hebben bedongen. Indien dit eigendomsvoorbehoud correct is vastgelegd, kunt u bij de curator uw goederen opeisen. Hiervoor moet wel aan een aantal belangrijke eisen worden voldaan, die afhankelijk van de situatie dienen te worden beoordeeld.
 3. Retentierecht: als onderaannemer is het mogelijk dat u bepaalde goederen van Imtech onder u heeft, omdat daar werkzaamheden mee of aan worden uitgevoerd. Het is mogelijk om een retentierecht in te roepen met betrekking tot deze goederen. Dit houdt in dat u de zaak onder u kunt houden, totdat uw vordering(en) is/zijn betaald door de curator. Evenals voor het eigendomsvoorbehoud dient per geval te worden beoordeeld of een beroep op een retentierecht mogelijk is.
   
 4. Recht van reclame: in dezelfde categorie vergelijkbaar met het eigendomsvoorbehoud heeft een leverancier van goederen de mogelijkheid om het recht van reclame in te roepen. Dit recht kunt u inroepen binnen 6 weken nadat de koopprijs betaald had moeten worden, of binnen 60 dagen vanaf de dag dat de goederen aan de koper zijn afgeleverd. Als u een beroep kunt doen op dit recht van reclame, dan kan de koopovereenkomst worden ontbonden en kunt u uw goederen terug halen.
   
 5. Lopende huur- en/of leaseovereenkomsten: het is mogelijk om lopende huurovereenkomsten na datum faillissement op te zeggen met maximaal een opzegtermijn van 3 maanden. De huurpenningen die Imtech aan u verschuldigd zal zijn vanaf datum faillissement worden aangemerkt als boedelvordering. Een boedelvordering staat hoger in rang voor de verdeling van het faillissementsactief. Dit betekent dat de curator u dan moet betalen voordat de overige (concurrente) schuldeisers worden voldaan. In lijn daarmee is het mogelijk dat u als verhuurder bijvoorbeeld een bankgarantie heeft gesteld gekregen voor wat betreft de huurpenningen. Het claimen van deze bankgarantie wordt niet belemmerd door het faillissement. Het is dan ook belangrijk om goed te bekijken of deze bankgarantie correct is gesteld en of u deze kunt indienen. Daarnaast geldt voor lopende leaseovereenkomsten dat u, afhankelijk van de inhoud van uw leaseovereenkomst, de goederen kunt terugeisen. Hierbij dient te worden beoordeeld of er sprake is van operational of financial lease.
   
 6. Zekerheden: op het moment dat u enige vorm van zekerheid heeft gevestigd (pand- of hypotheekrecht) dan heeft u een separatistenpositie. Hiermee heeft u zelf het recht om –  alsof er geen sprake is van een faillissement  – uw pand- of hypotheekrecht uit te winnen. De kans dat u in een faillissement met een omvang zoals van Imtech andere zekerheidsgerechtigden tegen komt die op dezelfde zaken een zekerheidsrecht hebben is aanwezig. Het is daarom essentieel om direct uw (bijvoorbeeld) pand- of hypotheekrecht kenbaar te maken bij de curator en te overleggen welke nadere stappen wenselijk zijn.

Uit het voorgaande blijkt hoe cruciaal het is dat er snel wordt gehandeld indien u een belang heeft bij het faillissement van Imtech. Hierbij is het van groot belang dat u tijdig uw vordering indient en eventuele rechten te gelde probeert te maken. De specialisten van onze Insolventiesectie zijn u daarbij graag van dienst.

 

 

Deel dit artikel