Home Expertise Vastgoedrecht

Vastgoedrecht

Rondom de aan- of verkoop, de huur- of verhuur, het bouwen en het ontwikkelen van vastgoed spelen diverse juridische aspecten een rol. Dat begint al bij de onderhandelingen; die zijn veelal bepalend voor de inhoud van de koop- huur- of aannemingsovereenkomst. De voorwaarden op basis waarvan deze overeenkomsten tot stand komen, zijn van belang voor de wijze waarop uitvoering aan de overeenkomst wordt gegeven en de (juridische) problemen waar partijen tegenaan lopen. Denk daarbij aan (omgevings)vergunningen, kettingbedingen, beperkingen of verruimingen van de aansprakelijkheid, maar ook aan arbitrageclausules, bestemmingsbepalingen of verhaalsbedingen.

De vastgoedrecht advocaten van Köster hebben kennis van de markt, zijn trefzeker en bedreven in het voeren van bouwarbitrages, civiele en bestuursrechtelijke procedures. Wij hebben de volgende specialisaties:

Huurrecht

Het huurrecht is een complex rechtsgebied dat veel beschermende en beperkende bepalingen kent, met name met betrekking tot woonruimte, winkelruimte en horecaruimte. Voor de huurrechtadvocaten van Köster Advocatenet kent het huurrecht echter geen geheimen.

Onze huurrechtadvocaten staan zowel huurder als verhuurder van bedrijfsruimte bij. Naast winkelruimte en horeca betreft dat ook kantoorruimte.

De professionele en particuliere verhuurder van woonruimte staan wij ook bij. Bij alles waar hij in het kader van de huurovereenkomst te maken krijgt, vindt de verhuurder van woonruimte een volwaardige en deskundige sparringpartner in onze huurrechtadvocaten.

Wij staan u van A tot Z bij van de onderhandeling bij de totstandkoming van de huurovereenkomst tot de beëindiging en afwikkeling van de huurovereenkomst. Onze werkzaamheden zien verder op het opstellen van huurovereenkomsten en het adviseren, onderhandelen en procederen in huurrechtkwesties. Daarbij kan onder andere worden gedacht aan de aan- en verkoop van verhuurd vastgoed, de exploitatie en bestemmingsclausules, de goedkeuring van afwijkende bedingen, huurprijsvaststellingen, renovaties, gebreken, beëindigingen, ontruimingen en indeplaatsstellingen.

Bouwrecht

Voordat een bouwproject van de grond komt, is het van belang om een goed uitgewerkte (koop-)aanneemovereenkomst te sluiten. Köster Advocaten adviseert en procedeert regelmatig op dit gebied en kan daarom uitstekend helpen bij het onderhandelingstraject en het formuleren van de contractsbepalingen.

Het gebeurt geregeld dat een opdrachtgever de (hoofd)aannemer tijdens of na de uitvoering van een bouwproject aansprakelijk stelt. Tijdens of na de bouw van een onroerende zaak kunnen er namelijk gebreken ontstaan of kan een onderdeel van de onroerende zaak niet (volledig) aan de wensen van de opdrachtgever voldoen. Geschillen over de juiste uitvoering van de opdracht zijn vaak onderwerp van een arbitrageprocedure bij de Raad van Arbitrage in Bouwgeschillen. De specialisten van het team Vastgoedrecht hebben geruime ervaring met het voeren van dergelijke procedures.

Koop/verkoop onroerend goed

Voorafgaand aan de koop of verkoop van onroerend goed is het van belang om grondig onderzoek te verrichten naar het koopobject. Zowel de koper als de verkoper willen na het sluiten van de koopovereenkomst immers niet voor onaangename verassingen komen te staan. Het onderzoek naar het koopobject wordt ook wel due diligence genoemd. Aangezien de advocaten van het Vastgoedrecht team ieder vanuit hun eigen specialisme kunnen adviseren, kan Köster Advocaten een juridisch due diligence aanbieden aan zowel de koper als de verkoper. Vanuit onze expertisegebieden rapporteren wij dan  over de huurcontracten die betrekking hebben op de vastgoedportefeuille en beoordelen wij de relevante bestemmingsplannen, plaatselijke regelgeving en (milieu)technische rapporten (zoals bodemrapporten en asbestinventarisatierapporten).

Na het onderzoek kan Köster Advocaten de koper of verkoper assisteren bij het opstellen en het uitonderhandelen van de koopovereenkomst, waarbij uiteraard rekening wordt gehouden met de uitkomsten van de due diligence door bijvoorbeeld daarin toepasselijke (opschortende) voorwaarden en vrijwaringen te formuleren en uit te onderhandelen.

Na het sluiten van de koopovereenkomst dient de leveringsakte opgesteld en gepasseerd te worden. Ook bij dit aspect kan Köster Advocaten u assisteren in samenwerking met de notariskantoren uit ons netwerk.

Gedurende het opstellen van de koopovereenkomst kunnen er geschillen tussen de koper en verkoper ontstaan – zo komt het voor dat een van de partijen zich wil terugtrekken uit de onderhandelingen, terwijl het deze partij mogelijk niet meer vrij staat om dat te doen. Ook na het sluiten van de koopovereenkomst of na de overdracht kunnen geschillen tussen de koper en de verkoper ontstaan, bijvoorbeeld over verborgen gebreken, het niet voldoen aan de mededelingsplicht, of een weigering om het koopobject af te nemen of juist te leveren. In deze gevallen staat Köster Advocaten zowel kopers als verkopers bij, binnen en buiten de rechtszaal.

Kortom, ten aanzien van de koop en verkoop van onroerend goed bieden wij u een kwalitatief hoogwaardig en full-service praktijk aan.

Ruimtelijke ordening

Voor nieuwbouw, (ingrijpende) verbouwingen of herontwikkelingen van onroerend goed is vrijwel altijd een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Daarnaast komt het vaak voor dat het bouwplan niet past binnen het bestemmingsplan en dat het daarom ook nodig is om te beschikken over een omgevingsvergunning voor het afwijken van het bestemmingsplan (bijvoorbeeld een zogeheten ‘kruimelvergunning’). Bij Köster Advocaten kunnen wij u adviseren bij het proces tot het verkrijgen van een dergelijke vergunning, en/of bij de aanpassing van de voorwaarden waaronder die vergunning verleend wordt. Ook kan het zijn dat u juist tegen een bepaalde ontwikkeling van vastgoed wil opkomen. In dat geval kunnen wij u bijstaan in een bezwaar- en/of beroepsprocedure bij de bestuursrechter.

De regelgeving omtrent ruimtelijke ordening is volop in ontwikkeling en zal door de komst van de Omgevingswet fundamenteel veranderen. Deze wet treedt naar verwachting op 1 juli 2022 in werking. Zo zal het traditionele bestemmingsplan verdwijnen en komt het zogeheten omgevingsplan daarvoor in de plaats. Bij Köster Advocaten houden wij de actualiteiten hieromtrent nauw in de gaten, waardoor wij u ook onder het nieuwe wettelijk regime volwaardig blijven bedienen in zaken met betrekking tot ruimtelijke ordening en de fysieke leefomgeving.

Handhaving

Het komt geregeld voor dat het bevoegd gezag een last onder dwangsom, een last onder bestuursdwang of een bestuurlijke boete oplegt ter handhaving van het bestemmingsplan of andere regelgeving met betrekking tot vastgoed, zoals de gemeentelijke huisvestingsverordening of de Wet Arbeid Vreemdelingen. Tegen dergelijk handhavend optreden kan bezwaar bij het bevoegde gezag en vervolgens beroep bij de bestuursrechter worden ingesteld. Dat is belangrijk, want bij handhavend optreden komt veel kijken en hier kan dus ook van alles mis gaan. De specialisten van het Vastgoedrecht team hebben ruime ervaring in het voeren van bezwaar- en beroepsprocedures weten dus op welke wijze deze procedures het beste ingestoken dienen te worden. Wordt u geconfronteerd met een last onder dwangsom, last onder bestuursdwang of bestuurlijke boete? Aarzel dan niet om contact op te nemen met een van onze specialisten van Köster Advocaten. Zij helpen u graag verder.

Aansprakelijkheid beroepsbeoefenaren

Bij de ontwikkeling, (ver)koop en (ver)huur van vastgoed zijn doorgaans diverse beroepsbeoefenaren betrokken, zoals notarissen, makelaars, hypotheekverstrekkers en vastgoedbeheerders.  Deze beroepsbeoefenaren kunnen aansprakelijk worden gesteld indien zij – in het kader van het verrichten van hun werkzaamheden – hun zorgplicht schenden.

De aansprakelijkheid van beroepsbeoefenaren kent een geheel eigen maatstaf: die van de maatman. Om vast te stellen of een beroepsbeoefenaar aansprakelijk is, wordt getoetst of een redelijk handelend en redelijk bekwaam vakgenoot tot hetzelfde handelen (of nalaten) had kunnen komen. Een goede kennis van de praktijk van de beroepsbeoefenaar is dus een vereiste. De specialisten binnen het team Vastgoedrecht van Köster Advocaten kunnen zowel de beroepsbeoefenaar als de klagende partij bijstaan, met advies en in aansprakelijkheidsprocedures.

Onze vastgoedrecht advocaten werken in voorkomende gevallen nauw samen met onze  ondernemingsrecht advocaten, zodat wij u vanuit verschillende invalshoeken adviseren. Ook zijn wij bij Köster ervaren in het op doeltreffende wijze uitwinnen van zekerheden en verhaalsobjecten.

Tot onze opdrachtgevers behoren vastgoedbeleggers en -beheerders, professionele verhuurders en huurders van bedrijfsruimtes, banken, projectontwikkelaars. Daarnaast adviseren wij onder meer aannemers, opdrachtgevers, architecten, makelaars en notarissen.

Team Vastgoedrecht

Bekijk meer minder Bekijk alle advocaten
Bekijk alle berichten