Home Expertise Cassatie Cassatie

Wat is civiele cassatie?

Tegen vonnissen, arresten en beschikkingen die in hoogste feitelijke instantie zijn gewezen, kan cassatieberoep worden ingesteld bij de Hoge Raad. Dit vergt een bijzonder specialisme. Ons cassatieteam adviseert en vertegenwoordigt cliënten in alle stadia van de procedure. Wanneer u overweegt een rechterlijke uitspraak voor te leggen aan de Hoge Raad, dan kunnen wij een quickscan uitvoeren, waarin wij een bondige eerste inschatting maken van de kans op vernietiging in cassatie.

Als we positief adviseren en u besluit tot cassatie, dan zal ons cassatieteam de zaak bij de Hoge Raad behandelen. Dat gebeurt vanzelfsprekend in goed overleg met de advocaat die u in de feitelijke instanties heeft bijgestaan. Daarnaast kunt u ons inschakelen voor assistentie in hoger beroep en voor het stellen van prejudiciële vragen aan de Hoge Raad.

Een cassatieberoep bij de Hoge Raad wordt ingeleid met een cassatieverzoekschrift of een procesinleiding. Hierin moet het middel van cassatie zijn opgenomen. Aan de hand van dit cassatiemiddel beoordeelt de Hoge Raad of in de bestreden uitspraak het recht is geschonden en ook of de uitspraak begrijpelijk en voldoende is gemotiveerd. Als de Hoge Raad het cassatieberoep honoreert en geen kans ziet de zaak zelf af te doen wordt de zaak verwezen naar een hof.

Na afloop van de (soms korte) cassatietermijn bestaat in beginsel geen mogelijkheid meer om cassatieklachten in te dienen. De zaak moet dus binnen de cassatietermijn goed worden geanalyseerd.

Eisende en verwerende partij zijn in cassatie aangewezen op een advocaat die is ingeschreven op het tableau en die mede aan (de voor de cassatieadvocatuur gestelde) kwaliteitseisen voldoet. Voor een procedure in cassatie hebben partijen, met andere woorden, een cassatiespecialist nodig.

Köster Advocaten heeft dit specialisme in huis. Zij kan haar cliënten daarom in alle stadia van de procedure adviseren en vertegenwoordigen. De cassatiepraktijk van Köster Advocaten beschikt over een ruime expertise op het vlak van het burgerlijk procesrecht en op een groot aantal terreinen van het civiele recht.