Cassation

Cassation

An appeal to the Supreme Court (also known as cassation) may be lodged against a judgment, ruling or court order passed by a lower court. This is a specialist area of the law. Our Cassation Team advises and represents clients at all stages of the proceedings. If you are considering filing an appeal with the Supreme Court, we can carry out a “quick scan” to make an initial estimate of the chances of the judgment being set aside.

If we recommend filing an appeal in cassation and you decide to do so, our Cassation Team will handle the case before the Supreme Court. It goes without saying that this is done in close consultation with the lawyer who assisted you in the fact-finding instances. We can also help you file an appeal with the Court of Appeal or request it to issue a preliminary ruling.

Our cassation lawyer Johan den Hoed has handled the following cases, among others:

 

Track record

Summaries of Supreme Court judgments in which Johan den Hoed was involved as a cassation lawyer are provided here:

 • HR 7 september 2018 ECLI:NL:HR:2018:1435, NJ2018/378
  Verbintenissenrecht. Procesrecht. Overname accountantskantoor; koopprijs en managementvergoeding onjuist vastgesteld als gevolg van malversaties verkoper. Niet-toepasselijkheid klachtplicht (art. 7:23 BW). Vaststelling schadevergoeding indien eiser omvang schade onvoldoende heeft onderbouwd; schatting (art. 6:97 BW) of verwijzing naar schadestaatprocedure (art. 612 Rv).
 • HR 24 november 2017 ECLI:NL:HR:2017:3016, AR 2017/6225, NJ 2018/153
  Procesrecht/aansprakelijkheidsrecht. Getuigenverhoor; vervanging van raadsheer-commissaris die deel blijft uitmaken van combinatie die eindarrest wijst. Aanwijzingen voor ontbreken van onpartijdigheid? Aansprakelijkheid voor gebrekkige opstal die gebruikt wordt in uitoefening van bedrijf. Art. 6:181 lid 1 BW, art. 6:174 lid 1 BW. Eigenschap van de opstal die door het gebruik van de opstal gevaar oplevert. Verband tussen ontstaan van de schade en uitoefening bedrijf. Precisering van HR 26 november 2010, ECLI:NL:HR:2010:BM9757, NJ 2010/636 ([B]/Edco).
 • HR 6 oktober 2017, ECLI:NL:HR:2017:2563, NJ 2017/409
  Verbintenissenrecht. Publiekrecht. Onrechtmatige daad.
  Onrechtmatige daad gemeente door ‘wegbestemmen’ woning in een bestemmingsplan?; ook sprake van wegbestemmen bij bestaand legaal gebruik? Het niet positief bestemmen van een bestaand legaal gebruik moet aangemerkt worden als ‘wegbestemmen’. Van ‘wegbestemmen’ is niet slechts sprake indien het vigerende bestemmingsplan uitdrukkelijk in een bepaald gebruik voorziet en dat gebruik in planologische zin mogelijk maakt en de bestemmingsplanherziening tot intrekking daarvan leidt.
 • HR 9 juni 2017 ECLI:NL:HR:2017:1053, JOR 2017/330 m.nt. J. van Bekkum
  Onrechtmatige daad/schadevergoeding. Leeghalen van vennootschap door verkoop van activa zonder betaling, waardoor verhaal voor schuldeiser onmogelijk is geworden. Causaal verband, vraag welke verhaalsmogelijkheden er zonder de transactie zouden zijn geweest.
 • HR 21 april 2017, ECLI:NL:HR:2017:743, RvdW 2017/527
  Contractenrecht. Tekortkoming in nakoming aannemingsovereenkomst. Toepasselijkheid Stabu-voorwaarden; afwijkende afspraken? Art. 6:87 lid 2 BW: is vervangende schadevergoeding gerechtvaardigd, gelet op geringe betekenis van de tekortkoming?
 • HR 10 juni 2016, ECLI:NL:HR:2016:1136NJ 2016/299 (Renders/Kocken)
  Contractenrecht. Verevening Pensioenrechten/Familierecht. Wederzijdse dwaling (art. 6:228 lid 1, onder c, BW). Kenbaarheidsvereiste. Stelplicht en bewijslast.
 • HR 1 april 2016, ECLI:NL:HR:2016:543, JOR 2016/213 m.nt. Bergervoet, NJ2016/190
  Verbintenissenrecht. Borgtocht; dwaling. Bijzondere zorgplicht van banken jegens particuliere borg (HR 1 juni 1990, ECLI:NL:HR:1990:AB7632, NJ 1991/759). Komt dwaling omtrent beëindiging faillissement hoofdschuldenaar voor rekening van de borg? Art. 6:228 BW. Uitsluitend toekomstige gebeurtenis?
 • HR 13 november 2015, NJ 2015, 467
  Verbintenissenrecht. Uitleg overeenkomsten. De Haviltexmaatstaf is ook van toepassing indien partijen op de tekst van de overeenkomst haaks op elkaar staande bedoelingen en verwachtingen baseren en geen van beider interpretaties aanstonds volstrekt onaannemelijk is. Het hof had dan ook mede in het licht van de door partijen aangevoerde omstandigheden moeten vaststellen welke betekenis aan de desbetreffende passage in de overeenkomst toekomt.
  Procesrecht. Het stond de man in beginsel vrij om in hoger beroep een ander standpunt in te nemen dan in eerste aanleg, zonder dat hij ertoe was gehouden hiervoor een rechtvaardiging te geven.
 • HR 17 april 2015,  RvdW 2015, 555
  Internationaal privaatrecht. Rechtsmacht Nederlandse rechter. Ambtshalve onderzoek naar rechtsmacht. Verzoek om verlof tot tenuitvoerlegging buitenlands arbitraal vonnis (art. 1076 Rv). Verbonden met de rechtssfeer van Nederland (art. 3 onder c Rv). Verjaring of verval van bevoegdheid tot tenuitvoerlegging krachtens recht van het land waar arbitraal vonnis is gewezen: weigeringsgrond voor erkenning of tenuitvoerlegging? Art. 1076 lid 1 onder A en B Rv. Verdeling bewijslast. Bewijsaanbod, beroep op schriftelijk bewijs.
 • HR 11 juli 2014, JOR 2015/64
  Vennootschapsrecht. Verkrijging eigen aandelen. Behoeft een verplichting tot inkoop van eigen aandelen een statutaire grondslag? art. 2:98 BW.
 • HR 22 november 2013, NJ 2014, 69, m.nt PvS
  Faillissementsrecht. Opzegging bedrijfsruimtehuur door curator na faillissement huurder, art. 39 Fw. Regelmatige wijze van beëindiging. Jegens boedel geen recht op vergoeding gemiste huur, ook niet op grond van contractueel beding in kader van sale-and-leasebacktransactie tussen huurder en verhuurder.
 • HR 4 oktober 2013, NJ 2013, 479
  IE-recht / Aansprakelijkheidsrecht. Publicatie portret zonder toestemming geportretteerde. Recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer versus recht op vrijheid van meningsuiting en persvrijheid; art. 8 en 10 EVRM. Afweging van fundamentele rechten. Maatstaf. Immateriële schadevergoeding. Met de onderhavige onrechtmatige perspublicatie is aantasting in de persoon gegeven; art. 6:106 lid 1 onder b BW.
 • HR 3 mei 2013, NJ 2013, 572
  Aanbestedingsrecht. Private aanbesteding. Inrichting aanbestedingsprocedure; contractsvrijheid. Partijen in beginsel vrij om toepasselijkheid gelijkheidsbeginsel en transparantiebeginsel uit te sluiten. Mogelijkheid van beroep op onaanvaardbaarheid uitsluiting; bijzondere omstandigheden.
 • HR 21 december 2012, JA 2013, 41, JOR 2013, 93, NJ 2013,237
  Aansprakelijkheidsrecht. Fiscale advisering. Schadevergoeding wegens beroepsfout. Kansschade of proportionele aansprakelijkheid? Noodzaak condicio-sine-qua-non-verband tussen aansprakelijkheid scheppende gebeurtenis (normschending) en verlies kans op succes.

Below you will find some articles by Johan den Hoed:

800 Satisfied customers
922 Successful cases
10 Kilo's of paper
1.536 Cups of coffee