Home News Arbeidsrecht NOW 2.0

NOW 2.0

Arbeidsrecht Corona
20-05-20

Minister Koolmees heeft vandaag bekendgemaakt dat de NOW-regeling verlengd wordt. De nieuwe subsidieregeling voor NOW 2.0 is in de basis gelijk aan de huidige, maar kent enkele gewijzigde voorwaarden. Verder wordt een aantal van de voorwaarden voor de huidige NOW (1.0) aangepast. We gaan hieronder eerst in op de nieuwe regeling en benoemen daarna de belangrijkste wijzigingen voor NOW 1.0.

Aanvraagdatum, referteperiode en periode loonkostenvergoeding

Het kabinet streeft ernaar om NOW 2.0 open te stellen per 6 juli 2020. De nieuwe tegemoetkoming ziet op de loonkosten over de periode juni tot en met september 2020. De omzetdaling wordt (weer) vastgesteld over een driemaandsperiode, die ditmaal start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus.

Let op: aanvragers die voor de tweede keer een beroep doen op de NOW-subsidie mogen de periode niet kiezen. Voor hen moet de omzetperiode aansluiten op de gekozen periode bij NOW 1.0.

Ook in NOW 2.0 wordt de loonsom over de subsidieperiode (juni-augustus) vergeleken met een referentiemaand, waarbij een daling van de loonsom een korting van de subsidie oplevert. De referentiemaand voor die vergelijking is maart 2020. NOW 2.0 kan aangevraagd worden tot en met 31 augustus 2020.

Strafkorting bij bedrijfseconomisch ontslag (150%-regeling)

Onder NOW 1.0 wordt de werkgever extra gekort op zijn subsidie, als hij UWV verzoekt om toestemming te verlenen om wegens bedrijfseconomische omstandigheden de arbeidsovereenkomst op te mogen zeggen.  Deze ‘strafkorting’ komt te vervallen onder NOW 2.0.

Let op: dat betekent dus niet dat het ontslag zonder gevolgen blijft. Bij de afrekening zal de subsidie nog altijd worden verlaagd, vanwege ontslagen op bedrijfseconomische gronden. Die strafkorting bedraagt in NOW 2.0 echter 100% van de hoogte van de loonsom van de werknemers waarvoor ontslag is aangevraagd in de subsidieperiode.

De correctie vindt al plaats als de ontslagaanvragen zijn ingediend (en dus niet pas als de loonsom is gedaald, als de werknemers uit dienst zijn). Ontslag op bedrijfseconomische gronden heeft dus nog altijd consequenties voor de hoogte van de subsidie en van een ‘gesubsidieerde opzegtermijn’ is geen sprake.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag in de berekening van de subsidie voor overige werkgeverslasten (zoals pensioenpremie en vakantiegeld) bedraagt nu 30%. Om bedrijven tegemoet te komen in hun vaste lasten wordt deze opslag onder NOW 2.0 verhoogd naar 40%. Concreet brengt dit mee dat de factor waarmee de loonsom in de berekening van de subsidie wordt vermenigvuldigd, wordt verhoogd van 1,3 naar 1,4.

Uitkeren dividend/bonussen en inkoop eigen aandelen

Een nieuwe verplichting onder NOW 2.0 (die we wel al kennen uit de concern-uitzondering), is dat ondernemingen géén eigen aandelen mogen inkopen en géén dividend of bonussen mogen uitkeren aan hun bestuurders. Dit verbod geldt voor het jaar 2020 en is van kracht tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld. Het verbod heeft geen betrekking op de uitkering van dividend en bonussen over 2019.

Dit verbod is beperkt tot het bestuur en de directie van de onderneming. Het verbod strekt zich (dus) niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is.

Scholing

Onder NOW 2.0 dienen werkgevers zich in te spannen om hun werknemers te stimuleren bij- of omscholing te accepteren. Ter ondersteuning van deze inspanningsverplichting komt het kabinet met het crisispakket ‘’NL leert door’’. Over dit crisispakket volgt later meer informatie.

NOW 1.0

Naast de nieuwe regeling, is ook een aantal wijzigingen gepresenteerd die betrekking hebben op de eerste NOW. De twee belangrijkste wijzigingen tref je alvast hieronder. De overige wijzigingen lichten we toe in een aparte mailing, begin volgende week.

Seizoenswerk NOW 1.0

Voor seizoenswerk onder NOW 1.0 wordt de berekening van de subsidie aangepast.  De aanpassing is een extra compensatie voor werkgevers die vanwege een seizoenspatroon (of om andere redenen) een te lage, niet-representatieve loonsom in januari hadden, ten opzichte van de subsidieperiode (maart-mei 2020). De aanpassing wordt automatisch bij de subsidievaststelling doorgevoerd, als dat voordelig is voor de aanvrager. Je hoeft hier dus geen actie voor te ondernemen. Voor de bevoorschotting heeft deze correctie geen effect.

Uitbetaalde dertiende maand NOW 1.0

De referentiemaand voor NOW 1.0 is januari 2020. In deze maand keren ondernemingen veelal een dertiende maand uit. Dit leidt tot een kunstmatig hoge loonsom in januari, waardoor per definitie een loonsomdaling ontstaat in de subsidieperiode. Die fout wordt uit de regeling gehaald, door een eventuele dertiende maand uit de loonsommen te ‘filteren’. UWV past deze wijziging zelf toe en ook hiervoor is geen actie vereist.

Deze toelichting baseren we op de informatie die nu bekend is. De tekst van de gewijzigde regelingen is echter nog niet gepubliceerd. Vanzelfsprekend informeren we je direct, als die tekst wijzigingen meebrengt ten opzichte van de informatie hierboven. Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar. Zie hier voor de mailadressen en telefoonnummers van onze advocaten.

Maarten Tanja
Team Arbeidsrecht

Share this article