Home News Arbeidsrecht Maaltijdbezorger Deliveroo vervoert ook goederen over de weg

Maaltijdbezorger Deliveroo vervoert ook goederen over de weg

Arbeidsrecht Flex
01-02-19

Eerder dit jaar oordeelde de rechtbank Amsterdam nog dat de bezorgers van Deliveroo terecht als zelfstandige werden aangemerkt. Op 15 januari van dit jaar oordeelde diezelfde rechtbank anders. De bezorgers van Deliveroo hebben volgens de kantonrechter recht op een arbeidsovereenkomst. Maar is de Cao Beroepsgoederenvervoer ook van toepassing op die arbeidsovereenkomst? De kantonrechter vindt van wel. Hoe komt de kantonrechter tot dit oordeel? Ik zal dat hieronder bespreken.

Werkingssfeer van een cao

De verplichting om een cao toe te passen, hangt met name af van de werkingssfeer van die cao. De werkingssfeer is in de cao zelf opgenomen. Valt een werkgever niet onder de werkingssfeer van een cao, dan kan hij ook niet verplicht worden om die cao toe te passen. Dat is slechts anders, wanneer een werkgever vrijwillig een cao toepast, bijvoorbeeld door deze in de arbeidsovereenkomst van toepassing te verklaren.

In de Cao Beroepsgoederenvervoer (ook wel bekend als de TLN-cao), is onder andere opgenomen dat die cao van toepassing is op: alle werkgevers en werknemers van in Nederland gevestigde ondernemingen, die tegen een vergoeding vervoer verrichten (anders dan personen) over de weg of andere niet openbare wegen.

Standpunt partijen

Deliveroo is van mening dat zij niet onder deze werkingssfeerbepaling valt, nu de cao gericht is op gemotoriseerd transport. Ook geeft zij aan dat de functie van maaltijdbezorger nergens in de cao of het functiehandboek is genoemd en dat zij geen zogenoemde vervoersovereenkomsten sluit. FNV is van mening dat de bedrijfsactiviteiten van Deliveroo wel degelijk onder de cao vallen, nu aan alle elementen wordt voldaan: maaltijden zijn goederen, bezorging per fiets, e-bike of scooter is vervoer over de weg en Deliveroo ontvangt een vergoeding voor de bezorging.

Oordeel kantonrechter

De kantonrechter stelt FNV in het gelijk en oordeelt als volgt.

Als een maaltijd van een restaurant naar de klant wordt gebracht, dan wordt die maaltijd daarmee over de weg vervoerd. Verder is de cao zowel van toepassing op gemotoriseerd als ongemotoriseerd vervoer. En legt de werkingssfeerbepaling de nadruk op het vervoer van de goederen zelf, niet op hóé je deze vervoert.

Het al dan niet sluiten van vervoersovereenkomsten is eveneens geen voorwaarde om onder de werkingssfeer van de cao te vallen.

Het feit dat de maaltijdbezorger niet in de cao of het functiehandboek voorkomt, maakt volgens de kantonrechter geen verschil. In de cao wordt geen enkele functie benoemd en de functies in het functiehandboek zijn niet-limitatief. Daarnaast beperkt de werkingssfeerbepaling zich niet tot bepaalde functies die in het functiehandboek zijn opgenomen.

De werkingssfeerbepaling is volgens de kantonrechter ruim geformuleerd en daarmee heeft de cao in beginsel een groot bereik. Dit betekent dat ook nieuwe initiatieven van ondernemingen, zoals het bezorgen van maaltijden, waarmee ten tijde van het tot stand komen van de cao geen rekening is gehouden, onder het bereik van de cao kunnen vallen.

De rechtsgevolgen van deze brede interpretatie zijn volgens de kantonrechter niet onaannemelijk. Indien Deliveroo van mening is dat bepaalde artikelen van de cao niet op haar bedrijfsvoering betrekking hebben, dan staat het haar vrij om daarvoor dispensatie te vragen. In de cao is een dispensatieregeling opgenomen.

Deliveroo wordt veroordeeld om de Cao Beroepsgoederenvervoer (met terugwerkende kracht) na te leven.

Belang onderzoek werkingssfeer

Voor werkgevers is het van groot belang om na te gaan of een bepaalde cao (maar ook een pensioenregeling) al dan niet verplicht van toepassing is. Vaak wordt hier door werkgevers te weinig waarde aan gehecht, terwijl de (financiële) implicaties zeer groot kunnen zijn. Twijfelt u over de toepasselijkheid van een bepaalde cao? Neem dan contact met mij op. Ik kan u dan zekerheid geven over de vraag of een bepaalde cao verplicht moet worden toegepast of niet.

Team Flexibele arbeidsrelaties
Team Arbeidsrecht

Gieljan Stevelmans

Share this article