Home News Arbeidsrecht Flexvangnet & verduidelijking oproepovereenkomst

Flexvangnet & verduidelijking oproepovereenkomst

Arbeidsrecht Corona Flex
15-06-20

Op 11 juni is de regeling voor het vangnet voor flexwerkers (TOFA) gepubliceerd. Daarnaast is vorige week ook meer duidelijkheid gecreëerd over het aanbod voor een vaste omvang, dat na 12 maanden aan oproepkrachten moet worden gedaan uit hoofde van de WAB. Hieronder een uitleg van beide regelingen.

Tijdelijke Overbruggingsregeling voor Flexibele Arbeidskrachten (TOFA)

Vanuit meerdere hoeken is er in de afgelopen periode gelobbyd voor een aanvullend vangnet voor flexwerkers. Hieraan heeft de minister gehoor gegeven middels de TOFA. Deze regeling geldt enkel voor werknemers in loondienst en uitdrukkelijk niet voor zzp’ers. Ondanks dat het een werknemersregeling betreft en de werkgever hier geen beroep op kan doen, is het natuurlijk wel mogelijk om je werknemers over de regeling te informeren.

De tegemoetkoming bedraagt € 550 bruto per maand en wordt toegekend over de periode 1 maart 2020 – 31 mei 2020. De TOFA kan door de flexkracht worden aangevraagd vanaf 22 juni 2020 tot en met 12 juli 2020 via UWV.

Om in aanmerking te komen voor de TOFA, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

  1. De werknemer heeft in februari 2020 ten minste € 400 bruto en in maart 2020 ten minste € 1 bruto aan loon genoten;
  2. Op 1 april 2020 was de werknemer achttien jaar of ouder, maar niet ouder dan de pensioengerechtigde leeftijd;
  3. De werknemer heeft in april 2020 ten minste 50% minder loon genoten in vergelijking met het genoten loon in februari 2020 (met afronding naar boven op hele procenten);
  4. De werknemer heeft in april 2020 ten hoogste € 550 bruto aan loon genoten;
  5. De werknemer verklaart schriftelijk als gevolg van geleden inkomensverlies de tegemoetkoming nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van het levensonderhoud én dat hij over de periode april 2020 geen bijstandsuitkering, loondervingsuitkering dan wel een vergelijkbare uitkering op grond van een buitenlandse regeling heeft ontvangen.

Oproepovereenkomst: aanbod vaste omvang na 12 maanden

Sinds de invoering van de WAB op 1 januari 2020 moet een werkgever aan een oproepkracht na 12 maanden dienstverband een aanbod voor een vast aantal uren doen. Tot nu toe was het onduidelijk wat de ingangsdatum voor de vaste arbeidsomvang moest zijn, nadat de werknemer het aanbod had aanvaard. De minister wil dit verhelderen.

De werkgever heeft op grond van de huidige wet een maand de tijd om een aanbod voor een vaste arbeidsomvang te doen aan een oproepkracht na een dienstverband van 12 maanden. Volgens de nieuwe regeling heeft de werknemer vervolgens ook maximaal een maand om het aanbod te accepteren, waarbij de vaste arbeidsomvang – na acceptatie door werknemer – ingaat op de eerste dag na de veertiende maand. Dit betekent dat het vaste aantal uren ingaat op de eerste dag na de veertiende maand, tenzij de werkgever en werknemer een eerder moment afspreken. Vanaf dat moment heeft de werknemer dus recht op dat vaste aantal uren en daarmee op betaling van loon over dat aantal uren.

Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons team Flexibele Arbeidsrelaties graag beschikbaar.

Team Flex
Lisanne van Geest

Share this article