Home Actueel Archief Een productie is niets zonder een stelling

Een productie is niets zonder een stelling

Archief
17-05-17

De Hoge Raad heeft recentelijk enkele opmerkingen gemaakt over de betekenis van producties in een gerechtelijke procedure.

De Raad heeft – kort samengevat – uiteengezet dat een advocaat niet kan volstaan met het enkel in het geding brengen van producties. De advocaat moet duidelijk maken op welke feiten die in die producties genoemd worden, een partij zich beroept, ter ondersteuning van haar standpunt. Er moet met andere woorden expliciet een stelling worden ingenomen over de inhoud van een productie.

Deze overwegingen van de Hoge Raad zijn overigens niet nieuw. Ze betreffen een bevestiging van vaste rechtspraak, te weten:

“De eisen van een behoorlijke rechtspleging brengen mee dat een partij die een beroep wil doen op uit bepaalde producties blijkende feiten en omstandigheden, dit op een zodanige wijze dient te doen dat voor de rechter duidelijk is welke stellingen hem ter beoordeling worden voorgelegd en dat voor de wederpartij duidelijk is waartegen zij zich dient te verweren (vgl. HR 23 oktober 1992, ECLI:NL:HR:1992:ZC0729, NJ 1992/814 en HR 8 januari 1999, ECLI:NL:HR:1999:ZC2810 , NJ 1999/342). De rechter heeft slechts te letten op de feiten waarop een partij ter ondersteuning van haar standpunt een beroep heeft gedaan, en de enkele omstandigheid dat uit door een partij overgelegde stukken een bepaald feit blijkt, impliceert niet dat zij zich ter ondersteuning van haar standpunt op dat feit beroept (vgl. HR 10 december 1993, ECLI:NL:HR:1993:ZC1176, NJ 1994/686).”

Deze vaste rechtspraak kwam in de uitspraak van 10 maart jl. aan de orde in de context van beroepsaansprakelijkheid van de cassatieadvocaat.

Meer weten over beroep aantekenen?

 

Deel dit artikel