Home Actueel Archief Duurzaamheid in de utiliteitsbouw

Duurzaamheid in de utiliteitsbouw

Archief
23-07-15

Duurzaam bouwen is het bouwen met zo min mogelijk schade voor mens en milieu, op zowel korte als lange termijn. De overheid heeft in toenemende mate ambities op het gebied van duurzaam bouwen. Dit is terug te zien in de opkomende wet- en regelgeving die duurzame utiliteitsbouw niet alleen stimuleert maar ook verplicht stelt.

Het beleid dat ten aanzien van duurzame utiliteitsbouw is ontwikkeld, is stimulerend en regulerend van aard.

Stimulerend beleid

Stimulerend beleid ziet op het maken van afspraken met bedrijven over het op vrijwillige basis nemen van energiebesparende maatregelen. Het Meerjarenafspraken Energie-efficiëntie convenant (het zogenoemde MJA-convenant) speelt hierin de belangrijkste rol. Bij het MJA-convenant zijn bijna 40 branches aangesloten (900 bedrijven). Deze bedrijven richten zich op het realiseren van energie-efficiëntieverbeteringen en verplichten zich tot het vier keer per jaar opstellen van een energie-efficiëntieplan waarin energiebesparende maatregelen zijn opgenomen. Gemeenten beoordelen het energie-efficiëntieplan en kunnen de hierin opgenomen maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder vastleggen in een milieuvergunning.

Regulerend beleid

Het regulerend beleid is voornamelijk vastgelegd in de Wet Milieubeheer en in het bijbehorende Activiteitenbesluit. Op grond hiervan worden bedrijven met een bepaald energieverbruik verplicht om energiebesparende maatregelen te treffen. Zo worden bedrijven en organisaties met een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3 aardgasequivalenten opgedragen alle mogelijke energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van 5 jaar of minder. Ook worden bedrijven onder andere verplicht bodem-, grond- en luchtverontreiniging te voorkomen, om energie doelmatig te gebruiken en geluid-, licht-, stof- en trillinghinder te voorkomen.

Bij bedrijven die verplicht zijn over een milieuvergunning te beschikken kan de gemeente derhalve invloed uitoefenen door wel of geen vergunning te verlenen danwel voorwaarden in de vergunning op te nemen. Maar ook indien bedrijven geen milieuvergunning nodig hebben (maar wel onder het Actitviteitenbesluit vallen) kan de gemeente – in de meeste gevallen het bevoegde gezag – op grond van de Wet Milieubeheer door middel van toezicht en handhaving invloed uitoefenen op bijvoorbeeld milieuschade en energiebesparing.

In het kader van dat toezicht treft de gemeente preventieve, beheers- en herstelmaatregelen en stelt zij voorschriften op ter voorkoming van milieuschade. Deze kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de manier waarop bedrijven hun afval moeten verwerken. In het kader van handhaving zal de gemeente in de praktijk voornamelijk gebruik maken van een dwangsom. Die dwangsom zal bijvoorbeeld opgelegd kunnen worden indien een bedrijf niet voldoet aan de eerder door de gemeente vastgestelde preventieve of herstelmaatregelen.

Slot

De regelgeving omtrent het duurzaam bouwen is nog verder in ontwikkeling. Zo wordt het Activiteitenbesluit naar verwachting nog dit jaar aangepast zodat meer branches en meer vergunningplichtige activiteiten onder het Activiteitenbesluit komen te vallen en daarmee onder het regulerend beleid van de overheid.

Al met al voldoende aanleiding voor bedrijven om hun beleid en handelen juridisch op duurzaamheid te beoordelen. Köster Advocaten N.V. is daarbij graag behulpzaam.

 

Deel dit artikel