Home Actueel Archief ‘Dokter, kan ik met bitcoins betalen?’

‘Dokter, kan ik met bitcoins betalen?’

Archief
22-11-17

Naast het chartale geld (cash) en het girale geld, kennen we sinds enkele jaren ook de cryptovaluta, zoals de bitcoin: virtueel geld, gecreëerd door krachtige computers, dat binnen een peer-to-peer-netwerk gebruikt kan worden om betalingen te voldoen. Zijn de cryptovaluta wettige betaalmiddelen? En kan een ondernemer om betaling in bitcoins vragen?

De rechtbank in Overijssel deed in mei van dit jaar uitspraak over deze vraag. In deze zaak had de gedaagde niet het gevraagde aantal bitcoins geleverd en de eisende partij wilde behalve nakoming van de ongedaanmakingsverplichting ook een schadevergoeding, omdat hij door het koersverschil schade zou hebben geleden.

De rechter oordeelde dat inderdaad sprake was van een toerekenbare tekortkoming van gedaagde in de nakoming van zijn verbintenis tot levering van 2.750 bitcoins. Bovendien stond volgens de rechter vast de eisende partij een gedeelte van de overeenkomst, namelijk voor het gedeelte dat gedaagde zijn verplichting niet was nagekomen, buitengerechtelijk had ontbonden, als gevolg waarvan een ongedaanmakingsverplichting ontstond voor het gedeelte dat gedaagde te veel had ontvangen. De vordering tot terugbetaling van dat bedrag werd toegewezen.

Kern van het geschil was de vraag of eiser aanspraak kon maken op een schadevergoeding. Hij deed daarbij een beroep op artikel 6:125 BW. Dit artikel biedt de grondslag voor vergoeding van de koerswijzigingsschade. De eiser meende dat  bij de levering van bitcoins sprake is van betaling van een geldsom in bitcoins. De schade bedroeg € 132.792,00, omgerekend naar de dagwaarde ten tijde van de dagvaarding.  

Bovendien stelde de eisende partij dat sprake was van gederfde winst. Hij zou met de niet geleverde bitcoins een winst van 836,71% hebben kunnen maken, die hij thans misloopt. De gederfde winst werd begroot op een bedrag van € 118.545,00.

De gedaagde erkende dat hij tekort geschoten was in de nakoming van de overeenkomst en dat hij op grond van de ongedaanmakingsverplichting gehouden was tot terugbetaling van € 14.168,00. Maar hij betwistte dat sprake is van een betaling van een geldsom in Bitcoins, als bedoeld in artikel 6:125 BW. ‘Bitcoins zijn geen geld in de zin van artikel 6:112 BW’,  was de stelling.

Gangbaar geld

Op grond van de artikelen 10 en 11 van Verordening 974/98 van de Europese Gemeenschap, hebben alleen de eurobiljetten en euromunten de status van wettig betaalmiddel in de deelnemende lidstaten, waaronder Nederland. De euro is bij uitsluiting van alle andere geldmiddelen een wettig betaalmiddel in Nederland.

Artikel 6:112 BW laat wel ruimte voor betaling in geldsoorten die hun bestaan niet aan de Staat ontlenen, zoals door particulieren uitgegeven geld dat door de Staat wordt getolereerd. Toch meende de rechter dat van gangbaar geld geen sprake kon zijn: de Minister van Financiën heeft al in december 2013  bij de beantwoording van schriftelijke Kamervragen het standpunt ingenomen dat de bitcoin niet onder de definitie van (elektronisch) geld valt in de zin van de Wet financieel toezicht en dat de Bitcoin niet als wettig betaalmiddel wordt gezien, maar als ruilmiddel tussen particulieren.

Andere meningen

De Belastingdienst geeft aan dat bitcoins onder “overige bezittingen” vallen en volgens ABN Amro MeesPierson vormen cryptovaluta een nieuwe, hoog volatiele en zeer risicovolle beleggingscategorie maar zijn ze geen vervanger van bestaande valuta.

Conclusie

De bitcoin is nog geen wettig betaalmiddel, het is slechts een ruilmiddel. Een ondernemer die betalingen in cryptovaluta wil toestaan  loopt ook nog eens  grote koersrisico’s. En in branches met een strakke tariefsregulering kan dat een groot probleem vormen.

Meer weten?

 

Deel dit artikel