Home Actueel Archief Directeur-aandeelhouder, heeft u de jaarrekening van uw B.V. wel tijdig gedeponeerd?

Directeur-aandeelhouder, heeft u de jaarrekening van uw B.V. wel tijdig gedeponeerd?

Archief
28-02-13

Pas op voor ongewenste consequenties door de vereenvoudigde vaststelling van de jaarrekening op grond van de wetgeving inzake de Flex-B.V. Per 1 oktober 2012 is de wetgeving inzake de vereenvoudiging en flexibilsering van het B.V.-recht in werking getreden. Eén van de wijzigingen die daaruit voortvloeit, betreft de versoepeling van de wijze van vaststelling van de jaarrekening.

 

Het bestuur van een B.V. dient de jaarrekening binnen elf maanden na afloop van het boekjaar op te maken. De bestuurders (en commissarissen) dienen de jaarrekening te ondertekenen en de algemene vergadering van aandeelhouders stelt de jaarrekening uiterlijk twee maanden na het opmaken vast. De jaarrekening moet acht dagen na de vaststelling openbaar worden gemaakt. De jaarrekening dient dus uiterlijk dertien maanden en acht dagen na afloop van het boekjaar openbaar te worden gemaakt. Deze regeling gold voor 1 oktober 2012 en blijft ook na deze datum bestaan.

 

Vanaf 1 oktober 2012 is voor directeur-aandeelhouders echter de nieuwe vereenvoudigde vaststelling van toepassing, die is opgenomen in artikel 2:210 lid 5 BW. Dit is het geval indien aan twee vereisten is voldaan: (1)  alle  overige vergadergerechtigden moeten in de gelegenheid zijn gesteld om kennis te nemen van de opgemaakte jaarrekening en (2) alle overige vergadergerechtigden moeten met deze wijze van vaststelling hebben ingestemd. Dit speelt dus in situaties waarin alle aandeelhouders van de B.V. tevens bestuurders van deze B.V. zijn. In die situatie geldt ondertekening van de jaarrekening door de bestuurders tevens als vaststelling van de jaarrekening  en meteen ook tot decharge van de bestuurders en commissarissen. Het voordeel van de vereenvoudigde vaststelling is dat er geen afzonderlijke vergadering van aandeelhouders hoeft te worden gehouden om de jaarrekening vast te stellen en de bestuurders te dechargeren. Dat betekent dus minder rompslomp en minder kosten voor u.

 

De vereenvoudigde vaststelling kan echter ook ongewenste gevolgen hebben voor directeur- aandeelhouders. In geval van een vereenvoudigde vaststelling wordt de uiterlijke deponeringsdatum namelijk twee maanden vervroegd: de twee maanden tussen het opmaken en de vaststelling vervallen. Er dient dus na elf maanden en acht dagen openbaar te worden gemaakt, in plaats van na dertien maanden en acht dagen, zoals onder de oude wetgeving het geval is. Het is van belang dat u zich als directeur-aandeelhouder daarvan bewust bent, anders kunt u voor onaangename verrassingen komen te staan. Het niet tijdig openbaar maken van de jaarrekening kan in geval van faillissement van de B.V. namelijk leiden tot bestuurdersaansprakelijkheid.

 

Er kan nog een probleem optreden door de wetswijziging. Zoals hiervoor al aangegeven leidt de vaststelling van de jaarrekening  tevens tot decharge van de bestuurders (en commissarissen). Als u als directeur-aandeelhouder niet wilt meewerken aan decharge van een mededirecteur-aandeelhouder of commissaris, kunt u in een juridische spagaat terechtkomen. U bent immers aan de ene kant wettelijk verplicht om de jaarrekening te ondertekenen. Aan de andere kant wilt u dat wellicht niet, omdat een  medebestuurders die zijn taak onbehoorlijk heeft vervuld daarmee automatisch gedechargeerd wordt.

 

Hoe kunt u dit nu praktisch oplossen?

Het is mogelijk om in de statuten van de B.V. de vereenvoudigde vaststelling uit te sluiten. Dan is artikel 2:210 lid 5 BW niet van toepassing en wordt de jaarrekening gewoon op de oude wijze vastgesteld. Met een kleine aanpassing  kunt u dus ongewenste gevolgen voorkomen.

Deel dit artikel