Home Actueel Archief Digitaal procederen

Digitaal procederen

Archief
06-01-14

Digitaal procederen bij de civiele rechter en bestuursrechter wordt in 2015 verplicht voor professionele partijen.

 

Hiermee wil minister Opstelten (Veiligheid en Justitie, VVD) civiele procedures toegankelijker maken en sneller laten verlopen. Dit volgt uit het wetsvoorstel 'vereenvoudiging en digitalisering procesrecht' van minister Opstelten van Veiligheid en Justitie.

 

Het wetsvoorstel leidt tot 5 wezenlijke veranderingen (Memorie van Toelichting vereenvoudiging en digitalisering procesrecht d.d. 24 oktober 2013):

 

De eKantonrechter

 

De rechtspraak is inmiddels gestart met het project eKantonrechter waarbij een civielrechtelijk geschil op eenvoudige, digitale wijze kan worden voorgelegd aan de kantonrechter. De eKantonrechter behandelt alleen relatief eenvoudige civiele zaken. Behalve dat de zaak zich ervoor moet lenen, zullen beide partijen het eens moeten zijn dat hun geschil digitaal wordt afgehandeld én zij niet in hoger beroep zullen gaan tegen de einduitspraak.

 

Hoe gaat de procedure in zijn werk?

 

De verzoekende partij vraagt de eKantonrechter om het geschil te behandelen. Hij vult alle gegevens in op een beveiligde pagina op loket.rechtspraak.nl. De verweerder ontvangt een bericht om deze gegevens aan te vullen met zijn standpunten.

 

Vervolgens bepaalt de eKantonrechter of het geschil geschikt is voor behandeling door de eKantonrechter. In het bevestigende geval worden beide partijen in de gelegenheid gesteld hun standpunten nader toe te lichten, waarna een mondelinge behandeling van de zaak volgt.

 

De eKantonzaken worden behandeld door de Rechtbanken van Rotterdam en Oost-Brabant. De zaak wordt mondeling behandeld op de locaties Rotterdam en `s-Hertogenbosch.

 

De rechter doet binnen 8 weken digitaal uitspraak. Hoger beroep tegen de beslissing is niet mogelijk.

 

Voor- en nadelen?

 

Een groot voordeel van de digitale procedure bij de eKantonrechter is de snelheid. De kantonrechter doet binnen acht weken uitspraak, met een mondelinge behandeling van de zaak als uitgangspunt. Een ander voordeel is dat geschillen vanuit het hele land digitaal kunnen worden ingediend op loket.rechtspraak.nl. Voorlopig buigen echter alleen de Rechtbanken in Rotterdam en Oost-Brabant zich over de zaken.

 

Een nadeel is dat niet iedere zaak geschikt is om voor te leggen aan de eKantonrechter. Alleen relatief eenvoudige civiele zaken lenen zich hiervoor, omdat uitgebreid feitenonderzoek door de eKantonrechter in de digitale procedure niet mogelijk is. Daarnaast is vereist dat beide partijen moeten instemmen met een digitale afhandeling door de eKantonrechter en afstand moeten doen van de mogelijkheid om in hoger beroep te gaan tegen de einduitspraak.

 

De eKantonrechter beslist of het geschil zich voor de eKantonrechter leent. Als de zaak niet voor een digitale procedure geschikt is, zal de eKantonrechter de zaak doorverwijzen naar een ‘gewone’ rechter.

 

 

Status van het project eKantonrechter?

 

De eKantonrechter wordt gefaseerd ingevoerd. Voorlopig staat deze procedure alleen open voor rechtsbijstandverzekeraars. In het voorjaar van 2014 wordt de eKantonrechter toegankelijk voor anderen, waaronder burgers, bedrijven en advocaten. Het wordt dan ook mogelijk om digitaal de griffiekosten te betalen.

 

Wilt u meer informatie over digitaal procederen (bij de eKantonrechter) neem dan contact op met Matthijs Ariëns.

Deel dit artikel