Home Actueel Arbeidsrecht Definitieve regeling NOW 2.0

Definitieve regeling NOW 2.0

Arbeidsrecht Corona
23-06-20 Maarten Tanja

Op 20 mei hebben wij jou op de hoogte gebracht van de conceptregeling NOW 2.0. Gisteren is de definitieve regeling gepubliceerd door minister Koolmees. In dit artikel behandelen we de kernpunten van NOW 2.0.

Aanvraag- en subsidieperiode

De aanvraagperiode voor de NOW 2.0 subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020. De aanvraag moet ingediend worden via de website van UWV, net als voor de subsidie van NOW 1.0. De subsidie ziet op de loonkosten over de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020.

Omzetverlies

De eis die geldt om voor NOW in aanmerking te komen, blijft dat een werkgever een omzetdaling van ten minste 20% heeft. Voor NOW 2.0 geldt dat de omzetdaling van ten minste 20% in een periode van vier maanden moet optreden. De omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een door de werkgever te kiezen periode van vier maanden die start op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Voor werkgevers die aanspraak hebben gemaakt op NOW 1.0 geldt dat de periode moet aansluiten op de omzetperiode die voor NOW 1.0 is gekozen.

Vaststelling loonsom

De loonsom van maart 2020 is als basis genomen voor de berekening van het voorschot van NOW 2.0. Bij de definitieve vaststelling van de subsidie wordt de loonsom vergeleken met de loonsom van de viermaandsperiode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 waarover subsidie wordt ontvangen. Bij een daling van de loonsom in die vier maanden ten opzichte van de referentieperiode maart 2020, krijgt de werkgever voor iedere euro minder loonkosten 90 cent minder subsidie. Er wordt dus – net als bij NOW 1.0 – geen rekening gehouden met het omzetverlies.

Uit de loonsom worden aanvullende betalingen gefilterd die door de werkgever in aanvulling op het reguliere salaris en vakantiegeld worden betaald, voor zover deze betalingen niet afhankelijk zijn van het resultaat van de onderneming of de prestaties van de medewerker. Dertiende maanden en tantièmes zullen dus in de regel niet meetellen bij de vaststelling van de loonsom maar bonussen en winstuitkeringen wel.

Forfaitaire opslag

De forfaitaire opslag in de berekening van de subsidie voor overige werkgeverslasten (zoals pensioenpremie en vakantiegeld) bedroeg onder NOW 1.0 30%. Om bedrijven tegemoet te komen in hun vaste lasten, is deze opslag onder NOW 2.0 verhoogd naar 40%. Concreet betekent dit dat de factor waarmee de loonsom in de berekening van de subsidie wordt vermenigvuldigd, is verhoogd van 1,3 naar 1,4.

Geen dividenduitkering aan aandeelhouders, geen bonussen aan het bestuur en de directie en geen eigen aandelen inkopen

Indien een werkgever onder NOW 2.0 een subsidie van € 125.000 of meer, of een voorschot van € 100.000 of meer ontvangt, mag hij over 2020 geen dividenduitkering aan aandeelhouders doen, geen bonussen – waaronder winstdelingen – aan het bestuur en de directie uitkeren en geen eigen aandelen inkopen. Hierbij is het niet relevant of er sprake is van een Nederlandse onderneming of van een internationale onderneming. Indien een werkgever subsidie aanvraagt, dient hij zich aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen te houden.

Met bestuur en directie wordt een ieder bedoeld die het beleid van de vennootschap (mede) bepaalt, ongeacht of diegene als zodanig in de Kamer van Koophandel is ingeschreven en/of tekenbevoegd is. Ook de functie-titel die iemand voert, is niet bepalend hierin. Het is een ruim begrip.

Het verbod geldt voor het jaar 2020 en is van kracht tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 waarin de jaarrekening van 2020 wordt vastgesteld. Het verbod heeft dus geen betrekking op de uitkering van dividend en bonussen over 2019, ook niet als die in 2020 worden betaald.

Inspanningsverplichting scholing

Werkgevers dienen bij de aanvraag van NOW 2.0 te verklaren dat zij zich zullen inspannen voor de scholing van werknemers. De scholing zelf is geen onderdeel van NOW 2.0, de inspanningsverplichting is dat wel. Als voorbeelden voor de inspanningsverplichting heeft de Minister o.a. genoemd: werknemers in individuele personeelsgesprekken wijzen op het belang van scholing en ontwikkeling, vrijvallende arbeidstijd beschikbaar stellen voor scholing en middelen verschaffen via O&O-fondsen. Ter ondersteuning van deze nieuwe inspanningsverplichting, is het crisispakket ‘NL leert door’ opengesteld voor werkgevers.

Ontslagboete

De 150%-ontslagboete uit NOW 1.0 is verlaagd naar 100%. Wanneer een werkgever in de subsidieperiode een ontslagaanvraag bij UWV WERKbedrijf indient, wordt de subsidie verlaagd met 90% van de loonsom van die werknemer over een periode van drie maanden. Er is toch niet aangesloten bij een verlaging over de volledige subsidieperiode van vier maanden, omdat dit een dubbel effect zou hebben dat niet werd beoogd.

Daarnaast geldt een extra boete. Bij grotere ontslagaanvragen (20 werknemers of meer binnen één district van UWV WERKbedrijf) zal een extra korting op de uiteindelijke NOW-subsidie worden toegepast. Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een WMCO-werkgebied ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt. Let op: deze nieuwe strafkorting geldt dus met terugwerkende kracht vanaf 30 mei 2020, ruim voordat de definitieve regeling is gepubliceerd.

De extra korting wordt niet toegepast indien er een akkoord over de ontslagaanvraag is bereikt tussen de werkgever en alle belanghebbende, of bij gebreke van belanghebbende vakbonden met een andere vertegenwoordiging van werknemers.

De subsidie wordt ook niet met 5% verminderd als deze partijen, wanneer het niet gelukt is om overeenstemming te bereiken, gezamenlijk een door de Stichting van de Arbeid in te richten commissie hebben verzocht om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever dit verzoek op het moment van aanvragen van de vaststelling van de subsidie niet heeft ingetrokken.

De werkgever moet eventueel aan de hand van documentatie kunnen aantonen dat hij een akkoord heeft bereikt of dat hij een gezamenlijk verzoek bij de Stichting van de Arbeid heeft ingediend om te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is.

Accountantsverklaring

Van bedrijven wordt een accountantsverklaring verwacht indien zij een voorschot van ten minste € 100.000 hebben ontvangen of als bij de aanvraag tot vaststelling blijkt dat zij tenminste € 125.000 subsidie claimen. Bedrijven onder deze grens hebben een verklaring van een derde deskundige nodig. Geen verklaring is nodig indien het voorschot minder bedraagt dan € 20.000, tenzij de subsidie bij vaststelling wordt bepaald op tenminste € 25.000.

Uitbreiding conceptregeling: aanvragen vaststelling

Anders dan bij de conceptregeling gemeld, hoeft een werkgever die zowel de eerste als de tweede tranche NOW heeft aangevraagd, de vaststelling voor beide tranches niet gelijktijdig aan te vragen. Iedere aanvrager zal dus vaststelling voor de eerste tranche kunnen aanvragen vanaf 7 oktober 2020. Deze aanpassing is een verruiming en geen verplichting: aanvragers kunnen alsnog, indien zij dit zelf willen, de vaststellingsaanvragen voor de eerste en tweede tranche gelijktijdig indienen ná 15 november 2020.

Ten slotte: via NOW 2.0 wordt ook NOW 1.0 aangepast. Uitkeringen ter zake van sociale zekerheid (bijvoorbeeld ZW of WAZO) die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, worden toch niet gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt. Deze aanpassing van NOW 1.0 geldt ook voor NOW 2.0.

Voor een nadere toelichting zijn de advocaten van ons Team Arbeidsrecht graag beschikbaar.

Deel dit artikel