Home Actueel Archief De overgecrediteerde ondernemer

De overgecrediteerde ondernemer

Archief
30-11-16

Op dit moment is ABN AMRO volop in het nieuws omdat sommige hypotheekadviseurs het blijkbaar niet erg nauw namen met de regels.

Als we naar de rechtspraak kijken dan deed het probleem zich echter bij meer banken voor. En zoals dit geval laat zien, kan de schade bij een (op dat moment) goed verdienende ondernemer fors oplopen.[1]

Feiten

De feiten waren als volgt. Er was een financiering verstrekt ter hoogte van € 2.062.500,-. De leen-capaciteit van de ondernemer was € 729.600,- en werd dus ruimschoots overschreden. De bank had echter verschillende verweren.

Volgens de bank moest ook rekening worden gehouden met de onttrekkingen, die de ondernemer op basis van de door hemzelf verstrekte financiële gegevens in de toekomst uit zijn ondernemingen kon doen, bijvoorbeeld door zijn salaris te verhogen of zichzelf dividend uit te keren. De rechtbank was echter van oordeel dat de bank niet had aangetoond dat het om vaste en bestendige inkomsten ging. Bovendien had de bank niet aangevoerd dat zij het berekende bedrag en de gehanteerde uitgangspunten met de ondernemer had besproken en aldus de juistheid had getoetst.

Verder stelde de bank dat geen rekening moest worden gehouden met de hoogte van het niet-opgenomen bouwdepot, maar volgens de rechtbank was dat niet van belang omdat uitgangspunt is het bedrag waarvoor daadwerkelijk een hypotheek is verstrekt.

Tot slot stelde de bank dat er sprake was van goede inkomensvooruitzichten voor de ondernemer, maar de rechtbank stelde vast dat gedragscode[2] niet was nageleefd en dat niet gewaarschuwd was dat het geleende bedrag de geldende norm overschreed en ook niet voor de risico’s daarvan. De rechtbank voegde daar nog aan toe dat de gedragscode als een minimumnorm moet worden gezien.

Daarmee was het pleit beslecht. Duidelijk was dat de bank de zorgplicht die tot doel heeft bescherming tegen overcreditering had geschonden. Daarom mocht de bank de restschuld van € 485.599,95 niet incasseren! Die zou er namelijk niet geweest zijn als de bank zich aan de regels zou hebben gehouden.

Slot

Deze uitspraak past in de lijn van eerdere uitspraken op dit gebied. Met deze uitspraak wordt duidelijk dat het schenden van de zorgplicht door de bank tot forse kwijtscheldingen kan leiden.


[1] Rechtbank Midden-Nederland 12-10-2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:5647

[2] Gedragscode Hypothecaire Financieringen

 

 

Deel dit artikel