Home Actueel Archief De oudere werknemer: wat is er veranderd?

De oudere werknemer: wat is er veranderd?

Archief
09-02-16

Met de inwerkingtreding van de Wet Werk en Zekerheid (WWZ) is er een en ander veranderd voor de rechtspositie van de oudere werknemer.

Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2016 nieuwe regels voor werknemers die (door)werken na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd. In het navolgende zullen de belangrijkste wijzigingen aan bod komen.

Transitievergoeding

Voor de berekening van de transitievergoeding geldt voor de vijftigplusser die een arbeidsovereenkomst van ten minste tien jaar heeft een overgangsregeling tot 1 januari 2020: voor deze werknemer bedraagt de transitievergoeding de helft van zijn loon per maand over elke periode van zes maanden die hij na het bereiken van de leeftijd van 50 jaar bij de werkgever in dienst is geweest. Deze overgangsregeling geldt niet indien de werknemer in dienst is van een ‘kleine werkgever’, een werkgever die gemiddeld minder dan 25 werknemers in dienst heeft. Is de werknemer in dienst bij een kleine werkgever en is de arbeidsovereenkomst geëindigd wegens de slechte financiële situatie van de werkgever, dan wordt de arbeidsduur vóór 1 mei 2013 zelfs buiten beschouwing gelaten bij de berekening van de transitievergoeding.

De hoofdregel voor de werknemer die niet onder bovengenoemde regelingen valt, luidt als volgt: bereikt de werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een andere leeftijd waarop voor hem recht op pensioen ontstaat, dan heeft hij bij de beëindiging van zijn arbeidsovereenkomst geen recht op de transitievergoeding.

Opzegging

Het is onder de WWZ niet alleen mogelijk om de arbeidsovereenkomst met een werknemer op te zeggen tegen de dag dat die werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd of een andere leeftijd waarop voor hem recht op pensioen ontstaat, bereikt, maar ook op iedere latere leeftijd. De werkgever hoeft hier niet voor naar UWV of de kantonrechter te gaan. Voorwaarde voor een dergelijke opzegging is dat de arbeidsovereenkomst is aangegaan vóór het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd of de leeftijd waarop voor de werknemer recht op pensioen ontstaat.

Opzegverboden

Naast de regel dat de werkgever voor een opzegging, zoals hierboven omschreven, niet naar UWV of de kantonrechter hoeft te gaan, zijn de wettelijke opzegverboden bij bijvoorbeeld ziekte, lidmaatschap van de ondernemingsraad, etc. niet van toepassing bij een dergelijke opzegging, voor zover de opzegging geen verband houdt met omstandigheden waarop de opzegverboden zien. Indien de werknemer, waarvan de arbeidsovereenkomst, zoals hierboven omschreven, wordt opgezegd, bijvoorbeeld ziek is, dan kan de werkgever de arbeidsovereenkomst met deze werknemer toch opzeggen, mits de opzegging geen verband houdt met de ziekte.

Doorwerken

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, die aansluitend of na een tussenpoos van ten hoogste zes maanden volgt op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, eindigt niet van rechtswege, maar moet worden opgezegd. Deze regel is sinds de inwerkingtreding van de WWZ niet meer van toepassing op de oudere werknemer: is de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd van rechtswege geëindigd wegens het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd van de werknemer op grond van een daartoe strekkend beding, bijvoorbeeld een pensioenontslagbeding, dan kan de werkgever een nieuwe (tijdelijke) arbeidsovereenkomst aangaan met deze werknemer. Het is dus niet nodig om een tussenpoos van zes maanden te hanteren om te voorkomen dat de opvolgende arbeidsovereenkomst een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt. Hiermee stimuleert de wetgever werkgevers om werknemers in dienst te nemen of te houden indien zij de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt.

Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd

Daarnaast gelden er sinds 1 januari 2016 nog meer nieuwe regels die het voor werkgevers aantrekkelijker moeten maken om werknemers na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd in dienst te nemen of te houden. Deze regels zijn vervat in de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd. Deze wet bevat onder andere de volgende wijzigingen:

Heeft u vragen over de rechtspositie van de oudere werknemer? Neem dan contact op met de praktijkgroep Arbeidsrecht.

 

Deel dit artikel