Home Actueel Contractenrecht De (nieuwe) regels voor consumentenkoop (B2C)

De (nieuwe) regels voor consumentenkoop (B2C)

Contractenrecht
07-04-22

Sinds 1 januari van dit jaar gelden er nieuwe regels voor de verkoop aan consumenten door handelaren (B2C). De nieuwe regels zijn het gevolg van  de implementatie van een Europese richtlijn voor de verkoop van goederen (“Richtlijn”). De Richtlijn heeft tot doel om te komen tot een zo hoog en uniform mogelijk niveau van consumentenbescherming binnen Europa.

De nieuwe regels zijn van toepassing op alle B2C koopovereenkomst ter zake goederen die geleverd worden tegen betaling van een koopprijs, die zijn gesloten vanaf 1 januari 2022. Onder goederen worden tevens begrepen alle roerende zaken waarin digitale inhoud is verwerkt. Voorbeelden hiervan zijn een e-reader, een smartphone of zogenaamde “slimme apparaten”. Indien de digitale inhoud en de goederen niet onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn, dan valt deze digitale inhoud buiten het bereik van de Richtlijn, maar hierop is dan de – tevens nieuwe – richtlijn ter zake de levering van digitale inhoud van toepassing.

De belangrijkste wijzigingen op basis van de Richtlijn zijn de volgende:

Uitbreiding conformiteitseis

Een belangrijk, zo niet hét belangrijkste, onderwerp in het kader van een koopovereenkomst betreft de conformiteit. Het komt daarmee aan op de vraag of de geleverde goederen voldoen aan de overeenkomst. Een product voldoet niet indien het – kort gezegd – niet de eigenschappen bezit die de koper mocht verwachten.

Als gevolg van de Richtlijn is het begrip ‘conformiteit’ nader gespecificeerd. Een product dient te voldoen aan zowel objectieve als subjectieve conformiteitsvereisten. Hiermee wordt het volgende bedoeld:

Objectieve conformiteitseis:

De goederen moeten:

Indien een goed niet voldoet aan de objectiviteitseis, dan dient de verkoper de koper hiervan actief en uitdrukkelijk op de hoogte te stellen.

Subjectieve conformiteitseis:

De goederen moeten:

Verlenging bewijsvermoeden (tot 1 jaar)

Per 1 januari 2022 wordt in het kader van een B2C koopovereenkomst vermoed dat de geleverde goederen niet voldoen aan de overeenkomst, indien de afwijking zich binnen één jaar na aflevering openbaart. De bewijslast dat de geleverde goederen ten tijde van levering wél voldeden, rust dus op de verkoper. Met de Richtlijn wordt de oorspronkelijke termijn van 6 maanden verdubbeld naar 12 maanden.

Nadere eisen commerciële garanties

Onder de Richtlijn worden de eisen ten aanzien van commerciële garanties aanzienlijk uitgebreid. Een commerciële garantie is een garantie die verder gaat dan een wettelijke garantie.

De Richtlijn stelt de volgende eisen aan een commerciële garantie:

Oplettendheid is vereist ter zake reclames. De voorwaarden in een reclame zijn bindend voor de verkoper indien in de reclame gunstigere voorwaarden worden gegeven dan in het garantiebewijs.

Recht op updates

Indien digitale inhoud op goederen wordt meegeleverd, dan is de handelaar vanaf 1 januari 2022 verplichting om updates te verstrekken gedurende de periode die de consument redelijkerwijs kan verwachten gezien de aard en het doel van het goed met digitale elementen. De handelaar en de consument kunnen overeenkomen dat de handelaar geen updates zal verstrekken, mits dit uitdrukkelijk gebeurt.

De Richtlijn breidt de bescherming van consumenten derhalve aanzienlijk uit. Nog meer dan voorheen zal een verkoper om die reden stil moeten staan bij de vraag hoe hij zijn producten aanprijst, zoals bijvoorbeeld in reclames en in beschrijvingen. Is er sprake van een gebrek? Dan dient de verkoper er rekening mee te houden dat de consument gedurende één jaar kan profiteren van het bewijsvermoeden.

Deel dit artikel